HYMNS TO SHIVA – SIVAJAYAJAYAKARA DHYANA STOTRAM

शिवजयजयकारध्यानस्तोत्रम्
 
स्फटिकप्रतिभटकान्त विरचितकलिमलशान्त ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ १ ॥
गंगाधरपिंगलजट हृतशरणागतसङ्कट ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ २ ॥
बालसुधाकरशेखर भाललसद्वैश्वानर ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ ३ ॥
पद्मदलायतलोचन दृढभवबन्धनमोचन ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥४ ॥
मन्दमधुरहासवदन निर्जितदुर्लसितमदन ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ ५ ॥
सनकादिकवन्द्यचरण दुस्तरभवसिन्धुतरण ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ ६ ॥
लालितबालगजानन कलितमहापितृकानन ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ ७ ॥
सच्चिद्घनसुखसार लीलापीतमहागर
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ ८ ॥
गिरिजाश्लिष्टार्धतनो कल्पितगिरिराजधनो ।
शिव शंकर
शिव शंकर जय कैलासपते
॥ ९ ॥

                ***

  

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.