KANDUKASTOTRAM

            कन्दुकस्तोत्रम्
अंबरगंगाचुंबितपादः पदतलविगलितगुरुतरशकटः
कालियनागक्ष्वेलनिहन्ता सरसिजनवदलविकसितनयनः।
कालघनालीकर्बुरकायः शरशतशकलितसुररिपुनिवहः

सन्ततमस्मान्पातु मुरारिः सततगसमजवखगपतिनिरतः


Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.