KAUPINA PANCHAKAM

             कौपीनपञ्चकं स्तोत्रम्
(श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितम्)
वेदान्तवाक्येषु सदारमन्तो
भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः ।
अशोकवन्तः करुणैकवन्तः
कौपीनवन्तः खलुभाग्यवन्तः ॥१॥
मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः
पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्तः।
कन्थामपि स्त्रीमिव कुत्सयन्तः
कौपीनवन्तः खलुभाग्यवन्तः॥२॥
देहाभिमानं परिहृत्यदूरा-
दात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः।
अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥
स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः
स्वशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः।
नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः
कौपीनवन्तःखलुभाग्यवन्तः॥४॥
पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः
पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः
भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः
कौपीनवन्तः खलुभाग्यवन्तः ॥५॥


Author Socials Follow me