AKRURAKRITA SRIKRISHNA STUTI (FROM GARGA SAMHITA)

अक्रूरकृत
श्रीकृष्ण स्तुति
:
नम:
श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय
च । 
असंख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नम: ॥१॥
श्रीराधापतये
तुभ्यं  व्रजाधीशाय
ते नम:
 नम:
श्रीनन्दपुत्राय यशोदानन्दनाय
च ॥२॥  
देवकीसुत
गोविन्द वासुदेव
जगत्पते ।
यदूत्तम
जगन्नाथ पाहि मां पुरुषोत्तम ॥३॥
वाणी सदा
ते  गुणवर्णने
स्यात् 
कर्णौ
कथायां  ममदोश्च
कर्मणि । 
मन: सदा
त्वच्चरणारविन्दयो
र्दृशौ स्फुरद्धामविशेषदर्शने ॥४॥
(गर्ग०, मथुरा० ५।९-१२ )
॥ इति
श्रीगर्गसंहितायां मथुराखण्डे
अक्रूरकृतश्रीकृष्णस्तुतिः॥


Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.