LYRICS OF ‘BALAGOPALA KRISHNA” BY NARAYANA TEERTHA

Lyrics of “Balagopala
Krishna” by Narayana Teertha
Kriti:   बालगोपाल कृष्ण

Raga: Mohanam
Tala:  Triputa

Pallavi
(refrain)

बालगोपाल कृष्ण पाहि पाहि

Anupallavi

नीलमेघशरीर नित्यानन्दं देहि

Charanam
कलभसुन्दरगमन कस्तूरि-शोभितानन
नलिन-दलायत-नयन
नन्द-नन्दन।
मिलित-गोपवधूजन मीनाङ्क-कोटि-मोहन
दलित-संसार-बन्धन
दारुण-वैरि-नाशन॥१॥ (बाल…)
यज्ञ यज्ञसंरक्षण यादववंशाभरण
यज्ञफलवितरण यमिजन-शरण।
अज्ञान-घन-समीरण
अखिल-लोकैक-कारण
विज्ञान-दलितावरण
वेदान्त-वाक्य-प्रमाण॥२॥ (बाल…)
व्यत्यस्त-पादारविन्द विश्व-वान्दित मुकुन्द
सत्याखण्डबोधानन्द सद्गुण-बृन्द।
प्रत्यस्तमित-भेदगन्ध पालित-नन्द-सुनन्द
नित्यद नारायणतीर्थ निर्मलानन्द गोविन्द ॥३॥ (बाल…)

Author Socials Follow me