LYRICS OF ‘BHAJA MANASA YADUVEERAM’ BY BRAHMANANDA

Lyrics of ‘Bhaja mAnasa yaduveeram’ by Brahmananda
Raga: Parashu
Tala: Ekam
Pallavi (refrain)
भज मानस यदुवीरं व्रजजन संतापहरम्  (भज……)
Charanam
बृन्दावनान्तभुवि धेनुबृन्दानुचारयन्तम्
मन्दार कल्पतरुं साधु मन्दार कल्पतरुम् (भज……)
गुञ्जावतंस परि शिखिपिञ्छालसद्वदनम्
कञ्जायतलोचनं नव कञ्जायतलोचनं
(भज……)
नीलाम्बुधराकारं वनमालालसत्कन्धरम्
बालसौन्दर्यरूपं दिव्य बालसौन्दर्यरूपम् (भज……)

Author Socials Follow me