LYRICS OF “BHAVAYE HRUDAYARAVINDE” BY NARAYANA TEERTHA

Lyrics of “Bhavaye
Hridayaravinde” by Narayana Teertha
      
Kriti: भावये
हृदयारविन्दे

Raga:
Bilahari
Tala:  Adi
Pallavi(Refrain)
भावये हृदयारविन्दे तावक पदारविन्दे
देवगन्धर्वादिबृन्दसेवित मामव
मुकुन्द
Charanam
सकलोकनायक साधुजनतारक
मकरकेतुजनक मायातारक।
विकटारिविदारक वेदसमुद्धारक
विकृतभयवारक विपुलसुखदायक॥१॥  (भावये..)
कनकमयदुकूल कलितक्ल्याणजाल
       
मुनिमानसानुकूल मुरलीलोल।
विनयादिगुणशील वेदपुराणादिमूल
वीरविजयगोपाल विगतशोकादिमूल॥२॥(भावये..)
कालिन्दी-तट-विहार
करुणारस-सागर
मिलित-गोपी-निकर
मेरु-सम-धीर।
कालीयमदहार कंसादिभयंकर
गोकुल-श्रीमन्दार कोटि-काम-सुन्दर॥३॥ (भावये..)
भक्तजन-संरक्ष परम-करुणा-वीक्ष
भक्तजन-सुशिक्ष साधुजन-पक्ष ।
रक्तकमलपत्राक्ष रमणी-चरण-दक्ष
भक्त नारायणतीर्थ भवभयबन्ध-मोक्ष ॥४॥ (भावये..)

   

Author Socials Follow me