LYRICS OF ‘DEENADAYALO DEENADAYALO’ BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of ‘Deenadayalo
Deenadayalo’  by Bhadrachalaramadasa
Raga: Simhendramadhyamam
Tala:Adi
Pallavi
(refrain)
दीनदयालो दीनदयालो
दीनदयापर देव दयालो
Charanam
कनकाम्बर घनश्याम
दयालो
सनकादि योगि
विनुत दयालो  (दीन…)
नारदमुनिवर नाथ
दयालो
नीरजनेत्र निष्काम
दयालो  (दीन…)
शरदि बन्धन रामचन्द्र
दयालो
वरदामरबृन्द
वन्द्य दयालो (दीन…)
आगम कल्पित अमित
दयालो
भोगिशयन परमपुरुष
दयालो (दीन…)
गगनान्तर्गत
नाथ दयालो
निगमगोचर निर्विकार
दयालो (दीन…)
दशकण्ठ लुण्ठनोद्दण्ड
दयालो
दशरथसुत लोकाधार
दयालो (दीन…)
परम भद्रगिरिवास
दयालो
पालित श्रीरामदास
दयालो (दीन…)
Lyrics of ‘govinda
rAma hare’  by Bhadrachalaramadasa
Raga: Desika
Todi
Tala: Adi
Pallavi
(refrain)
गोविन्द राम
हरे जय गोपाल कृष्ण हरे
Charanam
साकेतनायक नागेशसन्नुत
राकेन्दुबिम्बानन
हरे राम   (गोविन्द…)
देवकीनन्दन तापसरक्षक
भावजकोटिसम हरे
कृष्ण (गोविन्द…)
गौतमसन्नुत सीतामनोहर
तातनिदेशकर हरे
राम  (गोविन्द…)
दण्डकापालन खण्डित
दूषण
अण्डजमोक्षकर
हरे राम (गोविन्द…)
रावणसंहार देवदेवोत्तम
सेवक कल्याण
हरे राम (गोविन्द…)
भद्रान्वित बलभद्रानुज
कृष्ण

भद्राद्रि रघुपुङ्गव हरे राम  (गोविन्द…)

Click here for the lyrics of this song in Kannada Lipi

Author Socials Follow me