LYRICS OF ‘GHORABHAVARNAVA TARAKA’ BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of
‘ghorabhavaarnava taraka ’  by
Bhadrachalaramadasa
Raga:
kaapi, durbar
Tala: Aadi
घोरभवार्णवतारक
नामधेय
नीरजनेत्र
श्रीनारायण हरे
Pallavi
(refrain)
गोविन्द
गोविन्द गोविन्द गोविन्द
गोविन्द
गोपाल नारायण हरे
आर्तिहरामल
कीर्तिविधायक
मूर्तिपरिग्रह
नारायण हरे   (गोविन्द….)
माणिक्यकॊटीर
वाणीशवन्द्यपद
वेणीनिबद्धबर्ह
नारायण हरे   (गोविन्द….)
करधृतकोदण्ड
करुणारसभाण्ड
करिवरावनशौण्ड
नारायण हरे   (गोविन्द….)
अनाथबन्धो
हरे श्रीनाथ जगदीश
रामभद्राधीश
नारायण हरे   (गोविन्द….)


Author Socials Follow me