LYRICS OF ‘KRISHNA KRISHNA KRISHNA’ OF BRAHMANANDA

Lyrics of ‘Krishna Krishna Krishna’ by Brahmananda
Raga: Amir Kalyani
Tala: Adi
कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय जय वृष्णिवंशदीप
कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय जय आनान्दरूप  (कृष्ण…)
नन्दगोपनन्दन सुन्दरानन
नन्दसुनन्दादि भक्त जीवन
(कृष्ण…)
गोपवेषधर कृष्ण गोकुलोद्धार
गोपाङ्गना जार गोरसचोर  (कृष्ण…)
कुटिलकुन्तलाबद्ध गुञ्जावतंस
कोटि मनोज रूप गोकुलोत्तंस
(कृष्ण…)

Author Socials Follow me