LYRICS OF “MADHAVA GOVINDA MADHUSUDANA” BY VIJAYAGOPALASWAMY

Lyrics of “madhava govinda madhusudana” by Vijayagopalaswamy
Raga: Punnagavarali
Tala: Chapu
Pallavi (refrain)
माधव गोविन्द मधुसूदनानन्त
मयि दयां कुरु हरे           (माधव….)
Anupallavi
बोधरूप यदि नो कुरुषे दयाम्
वार्धिरेव गतिर्मे गोपाल       (माधव….)
Charanam
अपराधालयं तथापि शरणागतम्
अवमाऽञ्जसा नोचेत्
निरपराधिनं षट्कर्म नित्यरतं 
को वा न रक्षत्यहो गोपाल (माधव….)
अंशभूतं मां मोहाम्बुधौ निपात्य
अवलोकने किं फलम्
वंशभूषण कपिं प्रताड्य वक्त्र
दशन दर्शनेन किं गोपाल   (माधव….)
पाञ्चालीवरद प्रह्लादादिनुत
पाण्डवरथसूत
मां च पालय महानुभाव कृष्ण
महतीं कीर्तिं आप्नुहि गोपाल (माधव….)

Author Socials Follow me