LYRICS OF “NARAYANA HARE GOVINDA” BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of ‘narayana hare
govinda ’  by Bhadrachalaramadasa
Raga: anandabhairavi
Tala: Adi
नारायण हरे गोविन्द       
मां
पाहि
नलिनाक्ष केशव मुकुन्द     
मां
पाहि
आलोल तुलसी वनमाल     
मां
पाहि
अविरलालंकृत बाल        
मां
पाहि
बालक प्रह्लाद परिपाल      
मां
पाहि
श्यामल सुवर्णसमचेल      
मां
पाहि
कनकपर्वतसमधैर्य         
मां
पाहि
कोदण्डभंगप्रचण्डवीर्य       
मां
पाहि
रावणसोदरराज्यप्रद       मां पाहि
कारणमानुष मोक्षप्रद      
मां
पाहि
नारद संगीत सुखलोल     
मां
पाहि
नानाविध कुसुम वनमाल    मां पाहि
करुणासागर कमनीय     
मां
पाहि
कञ्जाक्ष भक्तवर गेय     
मां
पाहि
भक्तजन हृदयनिवास      
मां
पाहि
भरताग्रज भद्राचलवास    
मां
पाहि

Author Socials Follow me