LYRICS OF ‘PIBA RE RAMARASAM” BY SADASHIVA BRAHMENDRAAH

Lyrics of “piba re raamarasam” by Sadashiva
Brahmendraah
Kriti: पिब रे रामरसम्
Raga: Yamunakalyani

Tala:   Adi
Pallavi(refrain)
पिब रे रामरसं हे रसने
Charanam
दुरीकृत-पातक-संसर्गं
पूरित-नानाविध-फल-वर्गम्  (पिब रे..)
परिपालित-सरसिजगर्भाण्डं
परमपवित्रीकृत-पाषण्डम्   (पिब रे..)
जनन-मरणभय-शोक-विदूरं
सकल-शास्त्र-निगमागम-सारम्   (पिब रे..)
सिद्ध-परम-परमाश्रम-गीतं
 शुक-शौनक-कौशिक-मुख-पीतम् (पिब रे..)
 परमहंस-वचनामृत-सारं
 ब्रह्मानन्द-गुणाधिक-सारम् (पिब रे..)

Author Socials Follow me