LYRICS OF ‘RAMA RAMA RAMA’ BY BRAHMANANDA

Lyrics of ‘Rama Rama Rama’ by Brahmananda
Raga: Amir Kalyani
Tala: Adi
राम राम राम जय जय सीताभिराम
राम राम राम जय जय पट्टाभिराम  (राम)
त्यक्तवैकुण्ठवास साकेतसदन
भक्तचित्तनिवास पंकजवदन (राम)
गाधि नन्दन परमानन्द वर्धन
गातुक ताटकेयादि मर्दन  (राम)
गौतमसतीनुत पादपंकज
गम्भीरकोदण्ड मण्डितभुज
(राम)


Author Socials Follow me