LYRICS OF ‘SARAYU TEERA VIHARAM’ BY BRAHMANANDA

Lyrics of ‘Sarayuteera vihaaram’ by Brahmananda
Raga: Chenchurutti
Tala: Adi
सरयूतीरविहारं नरदेवकुमारम्
वरकेयूरधरं वन्दे रघुवीरम्  ॥१॥
वरगुणाभिरामं वारिधरश्यामम्
निरुपम सुन्दर् रूपनिर्जित कामम्॥२॥
शरकोदण्डधरं चारुहासवक्त्रम्
श्रितजनार्तिहरं सीताविहारम् ॥३॥
कञ्जदलनेत्रं कारुण्यसमुद्रम्
अज्जनातनय हृद्रञ्जन चरित्रम्॥४॥


Author Socials Follow me