SRI KETHU STOTRAM

श्री केतुस्तोत्रम्
    (स्कान्दपुराणान्तर्गतम्)
केतुः
कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः
लोककेतुर्महाकेतुः
सर्वकेतुर्भगप्रदः ॥१॥
रौद्रो
रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धधृक् ।
पलालधूमसङ्काशः
चित्रयज्ञोपवीतधृक् ॥२॥
तारागणविमर्दी
च जैमिनेयो ग्रहाधिपः
गणेशदेवो
विघ्नेशः विषरोगार्तिनाशनः॥३॥
प्रव्रज्यादो
ज्ञानदश्च तीर्थयात्राप्रवर्तकः।
पञ्चविंशतिनामानि
केतोर्यः सततं पठेत्॥४॥
तस्य
नश्यति बाधा च सर्वा केतुप्रसादतः
धनधान्यपशूनां
च भवेद्वृद्धिर्न सशंयः ॥५॥

Click  here to get to  the Master Index from where you can  access  more than 700 posts

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.