ASHTALAKSHMI STOTRAM-2

                           अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम्
                              (देवीसूक्तम्)
१.     धनलक्ष्मी:
                  या देवी सर्वभूतेषु 
पुष्टिरूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१॥
२.    
विद्यालक्ष्मीः
                  या देवी सर्वभूतेषु 
बुद्धिरूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२॥
३.    
धान्यलक्ष्मीः
                  या देवी सर्वभूतेषु 
क्षुधारूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥३॥
४.    
वीरलक्ष्मीः
                  या देवी सर्वभूतेषु 
पुष्टिरूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥४॥
५.    
सौभाग्यलक्ष्मीः
                  या देवी सर्वभूतेषु 
तुष्टिरूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥५॥
६.    
सन्तानलक्ष्मीः   
                  या देवी सर्वभूतेषु 
मातृरूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥६॥
७.   
कारुण्यलक्ष्मीः
                  या देवी सर्वभूतेषु 
दयारूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥७॥
८.  
महालक्ष्मीः
                  या देवी सर्वभूतेषु 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता ।
                  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥८॥

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.