SHRI SARADADEVI STOTRAMRUTAM

                         श्रीसारदादेवीस्तोत्रामृतम्
ब्रह्मयुक्तनित्यशक्तिसृष्टजीवपालिकां
    रामकृष्णशक्तिशुद्धबुद्धिमुक्तिदायिकाम् ।
रामकृष्णभावसिक्तरामकृष्णवल्लभां
     तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥१॥
ब्रह्मशक्तिदिव्यरूपसर्वसृष्टिभासिकां
  ज्ञानभक्तिपूर्णमूर्तिनित्यसत्यसुस्थिराम्।
प्रेमभक्तिरागशुद्धिनित्यमोक्षदायिनीं
  तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥२॥
रामकृष्णपूजितां सुपावनीं भवेश्वरीं
   दृष्टिपातशुद्धिदानदक्षजन्मघातिनीम्।
रामकृष्णशुद्धनित्यभक्तिदानतत्परां
   तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥३॥

रामकृष्णनाममुग्धतत्सुधाकथाप्रियां

   रामकृष्णलुप्तचित्तसर्वकामवर्जिताम्।
विश्वलोकपूज्यनित्यसिद्धसाधिकासतीं
   तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥४॥
भर्तृदेवरामकृष्णशेषकर्मसाधिकां
   दीर्घकालपुण्ययोगपूर्णसिद्धिकारिकाम्।
प्राप्तसर्वयोगसिद्धिपूर्णकाममातरं
   तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥५॥
गेहिकृत्यगेहकर्मनीतिधर्मदेशिकां
   त्यागिसेव्यदिव्यधर्मकायचित्तमण्डिताम्।
कोटिभक्तकण्ठगीतमातृनामवन्दितां
   तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥६॥
ज्ञानभक्तिमिश्रपूर्णशौर्यवीर्यदायिकां
   क्लैब्यमोहदीनहीनभीतिभावनाशिकाम्।
दृष्टविश्वरामकृष्णभावपूतनन्दितां
    तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥७॥
सर्वसंप्रदायहीनसत्यधर्मदेशिनीं
    देशकालजातिमध्यतुच्छभावनाशिनीम्।
देशपूज्यकालपूज्यकार्यहेतुवर्जितां
   तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥८॥
आद्यशक्तिदिव्यमूर्तिहृद्यशान्तिदायिनीं
    वेदमूर्तिसत्यमूर्तिकल्पवल्लिरूपिणीं।
भक्तसूनुचित्तनित्यवित्तवृद्धिकारिणीं
    तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥९॥
 सर्वभीतिनाशिनीं च पापपुण्यकारिणीं
     सूपदेशदायिनीं च शोकमोहतारिणीम्।
रामकृष्णभावयुक्तसर्वसिद्धिदायिनीं
      तां नमामि सारदां हि विश्वमातृरूपिणीम् ॥१०॥
 

Author Socials Follow me