SRI GANAPATI VEDA PADA STAVAH

     श्री गणपतिवेदपादस्तवः

श्रीकण्ठतनय श्रीश श्रीकर श्रीजलार्चित
श्री विनायक सर्वेश श्रियं वासय मे कुले ॥१॥

गजानन गणाधीश
द्विजराजविभूषित।
भजे त्वां
सच्चिदानन्द ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥२॥
गणाधीशाय
नमते ऋणाटविकुठारिणे।
घृणापालितलोकाय
वनानां पतये नमः॥३॥
धीप्रदाय
नमस्तुभ्यं ईप्सितार्थप्रदायिने।
दीप्तभूषणभूषाय
दिशां च पतये नमः ॥४॥
पञ्चब्रह्मस्वरूपाय
पञ्चपातकहारिणे।
पञ्चतत्त्वात्मने
तुभ्यं पशूनां पतये नमः ॥५॥
तटित्कोटिप्रतीकाश
तनवे विश्वसाक्षिणे।
तपःस्वाध्यायिने
तुभ्यं सेनानिभ्यश्च वो नमः ॥६॥
एकाक्षरस्वरूपाय
एकदन्ताय वेधसे।
नैकरूपाय
महते मुष्णतां पतये नमः ॥७॥
नगजावरपुत्राय
खगराजार्चिताय च।
सुगुणाय
नमस्तुभ्यं सुमृडीकाय मीढुषे॥८॥
महापातकसंघातैः
महाऋणभयात्सदा।
त्वदीयकृपया
देव सर्वानव यजामहे ॥९॥
नवरत्नमयीं
मालां नवाक्षरसमन्वितां
भक्त्या
पठन्ति ये नित्यं तेषां तुष्येत्गणाधिपः॥१०॥    

Author Socials Follow me