SARPABADHA NIVRUTTIKARA SLOKAS

           सर्पबाधानिवृत्तिकरश्लोकाः
अनन्तो  वासुकिः शेषः
पद्मनाभश्च कम्बलः।
धृतराष्ट्रः शंखपालः तक्षकः कालियस्तथा ॥१॥
एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनां।
सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातःकाले विशेषतः ॥२॥
नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि।
नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः ॥३॥
असितं चार्तिमन्तं च सुनीथं चापि यः स्मरेत्।
दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्य सर्पभयं भवेत् ॥४॥

यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारौ महायशाः।
आस्तिकः
सर्पसत्रे वः पन्नगान् योऽभ्यरक्षत॥५॥

तं
स्मरन्तं महाभागाः न मां हिंसितुमर्हथ ॥६॥

सर्पापसर्प भद्रं ते दूरं गच्छ महायशाः
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मरन्॥७॥

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.