SRI SHARADA STUTI

       श्रीशारदास्तुतिः
( शृङ्गेरि श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव-
      नृसिंहभारतीस्वामिभिः विरचिता)
करोतु
कल्याणपरंपरां नः
   कारुण्यवाराशिरपाङ्गपातैः।
कल्याणशैलप्रतिमस्तनाढ्या
   कञ्जातसंजातमनोज्ञजाया ॥१॥
एणाङ्कगर्वापहृतिप्रचण्ड-
   तुण्डाऽधराधःकृतपक्वबिम्बा।
एकान्तवासादरशालिमौनि-
   लभ्याङ्घ्रिपद्मावतु वाक्सवित्री॥२॥
ईशाजविष्ण्वादिसुरार्च्यमाना
  कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकाच्छकान्तिः।
ईहावियुक्ताऽऽप्यनिजस्वरूपा
   बालेन्दुचूडावतु भारती नः ॥३॥
लक्ष्मीशिवाशोभितपार्श्वभागा
   शचीप्रमुख्यामरमानिनीड्या।
ललामराजन्निटिलप्रदेशा
   वीणालसत्पाणिरवत्वजस्रम् ॥४॥
इति
श्रीशारदास्तुतिः संपूर्णा

Author Socials Follow me