SRI SHARADA STUTI

       श्रीशारदास्तुतिः
( शृङ्गेरि श्रीजगद्गुरु श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव-
      नृसिंहभारतीस्वामिभिः विरचिता)
करोतु
कल्याणपरंपरां नः
   कारुण्यवाराशिरपाङ्गपातैः।
कल्याणशैलप्रतिमस्तनाढ्या
   कञ्जातसंजातमनोज्ञजाया ॥१॥
एणाङ्कगर्वापहृतिप्रचण्ड-
   तुण्डाऽधराधःकृतपक्वबिम्बा।
एकान्तवासादरशालिमौनि-
   लभ्याङ्घ्रिपद्मावतु वाक्सवित्री॥२॥
ईशाजविष्ण्वादिसुरार्च्यमाना
  कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकाच्छकान्तिः।
ईहावियुक्ताऽऽप्यनिजस्वरूपा
   बालेन्दुचूडावतु भारती नः ॥३॥
लक्ष्मीशिवाशोभितपार्श्वभागा
   शचीप्रमुख्यामरमानिनीड्या।
ललामराजन्निटिलप्रदेशा
   वीणालसत्पाणिरवत्वजस्रम् ॥४॥
इति
श्रीशारदास्तुतिः संपूर्णा

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.