MRITYUNJAYA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

   मृत्युञ्जयाष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ’ओं’ and suffix ’नमः’
to each name 
ओं भगवते
नमः
      
सदाशिवाय
      
सकलतत्त्वात्मकाय
      
सर्वमन्त्ररूपाय
      
सर्वयन्त्राधिष्ठिताय
      
सर्वतन्त्रस्वरूपाय      
      
तत्त्वविदूराय
      
ब्रह्मरुद्रावतारिणे
       नीलकण्ठाय 
     
पार्वतीप्रियाय                       १०
   सोमसूर्याग्निलोचनाय 
         भस्मोद्धूलितविग्रहाय
   महामणिमकुटधारणाय
   माणिक्यभूषणाय
      
सृष्टिस्थितिप्रलयकालरुद्रावताराय
      
दक्षाध्वरध्वंसकाय
      
महाकालभेदकाय
   मूलाधारैकनिलयाय   
      
तत्त्वातीताय
      
गङ्गाधराय                        २०
        
सर्वदेवाधिदेवाय
        
वेदान्तसाराय
        
त्रिवर्गसाधनाय
        
अनेककोटिब्रह्माण्डनायकाय
        
अनन्तादिनागकुलभूषणाय
    प्रणवस्वरूपाय
        
चिदाकाशाय
        
आकाशादिस्वरूपाय                    
           ग्रहनक्षत्रमालिने
        
सकलाय                         ३०
        
कलङ्करहिताय
    सकललोकैककर्त्रे
       
 सकललोकैकभर्त्रे
     
   सकललोकैकसंहर्त्रे
        
सकलनिगमगुह्याय
        
सकलवेदान्तपारगाय
        
सकललोकैकवरप्रदाय
        
सकललोकैकशंकराय               
    शशाङ्कशेखराय                  
    शाश्वतनिजावासाय                  ४०                     
         
           निराभासाय                 
      
 निरामयाय
        
निर्लोभाय
    निर्मोहाय
        
निर्मदाय
    
    निश्चिन्ताय
        
निरहंकराय
        
निराकुलाय
        
निष्कलङ्काय                     
  
  
      निर्गुणाय                    ५०            
    
   
    निष्कामाय                       
   
    निरुपप्लवाय
         
निरवद्याय
         
निरन्तराय
         
निष्कारणाय
         
निरातङ्काय
         
निष्प्रपञ्चाय
         
निस्सङ्गाय
         
निर्द्वन्द्वाय                       
       
  निराधाराय                       ६०      
          
   
     
     नीरोगाय                         
     निष्क्रोधाय
            निर्गमाय
            निर्भयाय
            निर्विकल्पाय
            निर्भेदाय
     निष्क्रियाय
           निस्तुलाय
           निस्संशयाय                    
           निरञ्जनाय                      ७०                 
             
             निरुपमविभवाय             
     नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णाय    
           नित्याय
     शुद्धाय     
           बुद्धाय
           परिपूर्णाय
           सच्चिदानन्दाय
     अदृश्याय
           परमशान्तस्वरूपाय          
     तेजोरूपाय                       ८०  
             
           तेजोमयाय                 
           महारौद्राय
            भद्रावताराय
            महाभैरवाय
            कल्पान्तकाय
     कपालमालाय
           खट्वाङ्गाय
            खड्गपाशाङ्कुशधराय
            डमरुत्रिशूलचापधराय        
           बाणगदाशक्तिभिण्डिपालधराय         ९०
    तोमरमुसलमुद्गरधराय                
        
पट्टिशपरशुपरिघाधराय
    भुशुण्डिचिताग्निचक्राद्यायुधधराय
        
भीषणाकारसहस्रमुखाय
        
विकटाट्टहासविस्फारिताय
    ब्रह्माण्डमण्डलाय  
         
नागेन्द्रकुण्डलाय
         
नागेन्द्रहाराय
         
नागेन्द्रवलयाय              
      
   नागेन्द्रचर्मधराय                   १००              
          नागेन्द्राभरणाय     
     
    त्र्यम्बकाय                           
     त्रिपुरान्तकाय
          विरूपाक्षाय
          विश्वेश्वराय
          विश्वरूपाय
     विश्वतोमुखाय     
          मृत्युञ्जयाय                      १०८

Author Socials Follow me