APADVIMOKSHASTAVA

                                     आपद्विमोक्षस्तवः  
  (addressed to the son of Lord Siva as kirata (hunter) with whom
Arjuna fought for Pasupatastra)   
 
  श्रीमत्कैरातवेषोद्भटरुचिरतनो,
भक्तरक्षात्तदीक्ष,
       प्रोच्चण्डारातिदृप्तद्विपनिकरसमुत्सारहर्यक्षवर्य,।
   त्वत्पादैकाश्रयोऽहं
निरुपमकरुणावारिधे, भूरितप्त-
        स्त्वामद्यैकाग्रभक्त्या
गिरिशसुत, विभो, स्तौमि देव प्रसीद॥१॥
     पार्थः प्रत्यर्थिवर्गप्रशमनविधये
दिव्यमुग्रं महास्त्रं
          लिप्सुर्ध्यायन् महेशं व्यतनुत विविधानीष्टसिद्ध्यै
तपांसि।
      दित्सुः कामानमुष्मै
शबरवपुरभूत्प्रीयमाणः पिनाकी
           तत्पुत्रात्माऽऽविरासीस्तदनु
च भगवन् विश्वसंरक्षणाय ॥२॥
       घोरारण्ये
हिमाद्रौ विहरसि मृगयातत्परश्चापधारी
            देव श्रीकण्ठसूनो,
विशिखविकिरणैः श्वापदानाशु निघ्नन्।
       एवं भक्तान्तरङ्गेष्वपि
विविधभयोद्भ्रान्तचेतोविकारान्
             धीरस्मेरार्द्रवीक्षानिकरविसरणैश्चापि
कारुण्यसिन्धो ॥३॥
    
         विक्रान्तैरुग्रभावैः
प्रतिभटनिवहैः सन्निरुद्धाः समन्ता-
             दाक्रान्ताः
क्षत्रमुख्याः शबरसुत, भवद्ध्यानमग्नान्तरङ्गाः।
         लब्ध्वा
तेजस्त्रिलोकीविजयपटु समस्तारिवंशप्ररोहान्
            दग्ध्वाऽऽसन् पूर्णकामाः प्रदिशतु स भवान् मह्यमापद्विमोक्षम्
॥४॥
     
(Source: ‘Bhaktitarangini’
by Prof. P.C. Vasudevan Elayath, Published by Kerala Sanskrit Akademi)

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.