DHARMA SHASTA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

     श्री  धर्मशास्ता अष्टोत्तरशतनामावलिः
Chant prefixing ‘’ओं”  and
suffixing ’नमः’
 ओं महाशास्त्रे नमः
    महादेवाय
    महादेवसुताय
    अव्ययाय 
    लोककर्त्रे
    लोकभर्त्रे
    लोकहन्त्रे
    परात्पराय
    त्रिलोकरक्षकाय
    धन्विने
                    १०
    
    तपस्विने
    भूतसैन्यकाय
    मन्त्रवेदिने
    महावेदिने
    मारुताय
    जगदीश्वराय
    लोकाध्यक्षाय
    अग्रण्यै
    श्रीमते
    अप्रमेयपराक्रमाय             २०
    सिंहारूढाय
    गजारूढाय
    हयारूढाय
    महेश्वराय
    नानाशास्त्रधराय
    अनर्घाय
    नानाविद्याविशारदय
    नानारूपधराय
    वीराय
    नानाप्राणिनिषेविताय           ३०
    भूतेशाय
    पूजिताय
    भृत्याय
    भुजंगाभरणोत्तमाय
    इक्षुधन्विने
    पुष्पबाणाय
    महारूपाय
    महाप्रभवे
    मायादेवीसुताय
    मान्याय                      ४०
    
    महानीताय
    महागुणाय
    महाशैवाय
    महारुद्राय
    वैष्णवाय
    विष्णुपूजकाय
    विघ्नेशाय
    वीरभद्रेशाय                 
    भैरवाय
    षण्मुखध्रुवाय            ५०
    मेरुशृंगसमासीनाय
    मुनिसंघनिषेविताय
    देवाय
    भद्राय
    जगन्नाथाय
    गणनाथाय
    गणेश्वराय
    महायोगिने
    महामायिने
    महाज्ञानिने             ६०
    
    महाधिपाय  
    देवशास्त्रे
    भूतशास्त्रे
    भीमहासपराक्रमाय
    नागहाराय
    नागेशाय
    व्योमकेशाय
    सनातनाय
    निर्गुणाय              ७०  
  
    नित्याय
    नित्यतृप्ताय
    निराश्रयाय
    लोकाश्रयाय
    गुणाधीशाय
    चतुःषष्टिकलामयाय
    ऋग्यजुःसामरूपिणे
    मल्लकासुरभञ्जनाय
    दैत्यमथनाय            ८०
  
     प्रकृतये
     पुरुषोत्तमाय
     कालज्ञानिने
     सुगुणाय
     महाज्ञानिने
     कामदाय
     कमलेक्षणाय
     कल्पवृक्षाय     
     महावृक्षाय
     विद्यावृक्षाय            ९०
     विभूतिदाय
     संसारतापविच्छेत्रे
     पशुलोकभयंकराय
     रोगहन्त्रे
     प्राणदात्रे
     परगर्वविभञ्जनाय
     सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय
     नीतिमते
     पापभञ्जनाय
     पुष्कलापूर्णसम्युक्ताय          १००
     
     परमात्मने
     सतां
गतये
     अनन्तादित्यसंकाशाय
     सुब्रह्मण्यानुजाय
     बलिने
     भक्तानुकंपिने
     देवेशाय
     भगवते
     भक्तवत्सलाय          १०८            

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.