LYRICS OF “AMALASHAYANUTA’ BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of
‘amalashayanuta kamalavallabha ’  by
Bhadrachalaramadasa
Raga:
kambodi
Tala: chapu
अमलाशयनुत कमलावल्लभ
यमलार्जुन भञ्जन
Pallavi(refrain)
गोपाल गोकुलपरिपाल
मां पाहि
गोविन्द यदुनन्दनहरे
कृष्ण गोपाल यदुनन्दन॥
अरुणानुजवाह
करुणारसपूर वरुणालय माधव  (गोपाल….)
चरणानतजन भरणानऽघशील
शरणागतपालक  (गोपाल….)
इन्दुकुलोद्भव
चन्दनचर्चित मन्दाकिनीजनक (गोपाल….)
चक्रायुधलून
नक्रानन चारु चक्राञ्चितकुण्डल (गोपाल….)
कंसादिरिपुकुल
हिंसन नतजन संसारभय  मोचन (गोपाल….)
गोपवधूजन तापनिवारक
नीपमञ्जरीभूषण (गोपाल….)
वरुणालयनुत चरणाऽखिललोकशरणाऽम्बुरुहेक्षण
(गोपाल….)
भद्रं मम कुरु
विद्रावितपाप भद्राद्रि रघुपुङ्गव (गोपाल….)

Author Socials Follow me