LYRICS OF ‘KHELATI MAMA HRUDAYE’ BY SADASHIVA BRAHMENDRAAh

Lyrics of “khelati mama hrudaye” by Sadashiva
Brahmendraah
Kriti:      खेलति मम हृदये

Raga: Athana
Tala:   Adi
Pallavi(refrain)

खेलति मम हृदये श्रीरामः
Charanam

मोहमहार्णव-तारणकारी
रागद्वेष-मुखासुरमारी      (खेलति..)
शान्ति-विदेहसुता-सहचारी
दहरायोध्या-नगर-विहारी   (खेलति..)
परमहंस-साम्राज्योद्धारी
सत्य-ज्ञाना-नन्द-शरीरी   (खेलति..)

     –oOo–

Author Socials Follow me