LYRICS OF ‘MAMAVA GOPALA’ BY BHADRACHALARAMADASA

Lyrics of
‘mAmava gopAla shreehare’  by
Bhadrachalaramadasa
Raga:
Dhanyasi
Tala: Adi
Pallavi
(refrain)
मामव गोपाल श्रीहरे
मामव गोपाल  (मामव)
Anupallavi
पातकततिहर पूतचरित्र
अम्बुजलोचन कम्बुसुकण्ठ  (मामव)
Charanam
राधाकुचयुग सङ्गारुणकर
गोपवधूजन तापहरस्मित
बृन्दावन तरुबृन्दसुनिलय
मुरलीवादन तरलीकृत
व्रज  (मामव)
नलिनमनोहर पुलिनविहार
नन्दनन्दन सुनन्दनिषेवित
रासभहर सुविलास
विचक्षण
भवनुतगुण जगदवनसमर्थ
(मामव)
पल्लवपदयुग मल्लविमर्दन
भद्राद्रीशा
सुभद्रापूर्वज    (मामव)


Author Socials Follow me