LYRICS OF ‘DHANYOHAM KRISHNA KRISHNA’ BY VIJAYAGOPALASWAMY

LYRICS
OF  ‘DHANYOHAM  KRISHNA 
KRISHNA’ BY VIJAYAGOPALASWAMY

KRITI:
‘DHANYOHAM KRISHNA  KRISHNA’

RAGA:
SANKARABHARANAM

TALA:
CHAPPU

PALLAVI

धन्योऽहं कृष्ण कृष्ण धन्योऽहम्

राधाकृष्ण धन्योऽहम्

तव नामकीर्तनेन धन्योऽहम्

ब्रह्मादिभिर्मान्योऽहम्  ॥

Anupallavi

धन्योऽहं हि कृष्ण तव पादारविन्द-

स्मरणमात्रेण किमन्य साधनेन ॥

Charanam

अश्वमेध वरयज्ञैः किम्

अन्यधर्मजाल संज्ञैः   ।

विश्वकर्तरीश विधृत जीवपाशैः

शश्वत् भक्तिरस्तु तव कृपा मात्रेण॥१॥  (धन्योऽहं …)

गङ्गाप्रमुख तीर्थाचरणैः किम्

अङ्गशोषमात्र करणैः।

मङ्गलालय श्रीकृष्ण वासुदेव

माधवेति जिह्वा वक्ति यदि ॥२॥
(धन्योऽहं …)

कृच्छ्रादि सकलोपवासैः किम्

कृत प्रयागनित्य वासैः ।

वज्रहस्तमदभञ्जनाय

गोवर्धनोद्धर श्रीकृष्णदास्येनैव ॥३॥ (धन्योऽहं …)

पञ्चवह्निमध्य तपसा किम्

प्राणायाम जित मनसा ।

कञ्जभवजनक कलित गोपबाल

लीलासुधासिन्धु विहरणेनैव ॥४॥
(धन्योऽहं …)

अजामिलादि समुद्धरण नित्य

अजित सर्वलोकशरण

गजराजेन्द्रभयहरण दिव्य चरण

विजयगोपाल श्री गोपिकारमण
(धन्योऽहं …)


Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.