NARAYANA TE NAMO NAMO

नारायण ते नमो नमो
       By
  Annamacharya
Raga: Madhyamavati/Behag/Nata
Tala:Adi
Pallavi
नारायण ते नमो नमो
नारदसन्नुत नमो नमो
Charanam
1.  मुरहर भवहर मुकुन्द माधव
गरुडगमन पङ्कजनाभ
परमपुरुष भवबन्धविमोचन
नरमृगशरीर नमो नमो       नारायण …
2.  जलधिशयन रविचन्द्रविलोचन
जलरुहभवनुतचरणयुग
बलिबन्धन गोपीजनवल्लभ
नलिनोदर ते नमो नमो      नारायण …
3.  आदिदेव सकलागमपूजित
यादवकुलमोहनरूप
     वेदोत्तर श्री वेङ्कटनायक
नाथप्रिय ते नमो नमो      नारायण …
4.  श्रीवत्सलाञ्छन पीताम्बरधर
देवकिनन्दन दयानिधे
गोवत्सपालन गोवर्धनधर
गोपप्रिय ते नमो नमो     नारायण …
5.  कौसल्यात्मज कामितफलद
करुणासागर कान्तिमय
दशरथनन्दन दनुजकुलान्तक
कुशलवजनक ते नमो नमो   नारायण …
6.  तारापतिहर तपनकुलोद्भव
तापसमुनिगणवन्द्यपद
मारीचान्तक मारुतिसेवित
वारिधिबन्धन नमो नमो    नारायण …
[Text of song transliterated into Devanagari from:
http://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/a245.htm]