NAGALINGA MAHESHWARAM

Nagalinga Maheshwaram
                By
Jaya Chama Raja Wodayar
Raga: Sankarabharanam
Tala: Thisra Jampa
Pallavi
नागलिङ्गमहेश्वरं भज मानस सततम्
Anupallavi
नागराजादि भक्त शंकराभरणयुतं
नगात्मजासहितं अगस्त्यमुनिसंपूजितम्
नागचर्माम्बरयुतं आगमादि सुविदितम्
Charanam
इन्द्रादिसकलसुरसंतोषकारणं
सुन्दरवदनं प्रणतसज्जनार्तिहरं वरम्।
इन्द्राक्षी ललिता त्रिपुरसुन्दरी मनोहरं
सुधीन्द्रनुत श्रीविद्यामहामन्त्रेश्वरम्॥
[Text of song transliterated into Devanagari from: