CHANDRASHTOTTARA SATANAMAVALI

चन्द्राष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ओं  and suffix नमः after
each name
ओं श्रीमते नमः
   शशधराय
   चन्द्राय
   ताराधीशाय
   निशाकराय
   सुधानिधये
   सदाराध्याय
   सत्पतये
   साधुपूजिताय
   जितेन्द्रियाय                       १०
   जयोद्योगाय
   ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय
   विकर्तनानुजाय
   वीराय
   विश्वेशाय
   विदुषां पतये
   दोषाकराय
   दुष्टदूराय
   पुष्टिमते
   शिष्टपालकाय                      २०
   अष्टमूर्तिप्रियाय
   अनन्ताय
   कष्टदारुकुठारकाय
   स्वप्रकाशाय
   प्रकाशात्मने
   द्युचराय
   देवभोजनाय
   कलाधराय
   कालहेतवे
   कामकृते                          ३०
   कामदायकाय
   मृत्युसंहारकाय
   अमर्त्याय
   नित्यानुष्ठानदायकाय
   क्षपाकराय
   क्षीणपापाय
   क्षयवृद्धिसमन्विताय
   जैवातृकाय
   शुचये
   शुभ्राय                           ४०
   जयिने
   जयफलप्रदाय
   सुधामयाय
   सुरस्वामिने
   भक्तानामिष्टदायकाय
   भुक्तिदाय
   मुक्तिदाय
   भद्राय  
   भक्तदारिद्र्यभञ्जनाय
   सामगानप्रियाय                     ५०
   सर्वरक्षकाय
   सागरोद्भवाय
   भयान्तकृते
   भक्तिगम्याय
   भवबन्धविमोचकाय
   जगत्प्रकाशकिरणाय 
   जगदानन्दकारणाय
   निस्सपत्नाय
   निराहाराय
   निर्विकाराय                        ६०
   निरामयाय
   भूछायाऽऽच्छादिताय
   भव्याय
   भुवनप्रतिपालकाय
   सकलार्तिहराय
   सौम्यजनकाय
   साधुवन्दिताय
   सर्वागमज्ञाय
   सर्वज्ञाय
   सनकादि मुनिस्तुत्याय               ७०
   सितछत्रध्वजोपेताय
   सिताङ्गाय
   सितभूषणाय
   श्वेतमाल्याम्बरधराय
   श्वेतगन्धानुलेपनाय
   दशाश्वरथसंरूढाय
   दण्डपाणये
   धनुर्धराय
   कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय
   नयनाब्जसमुद्भवाय
              ८०
   आत्रेयगोत्रजाय
   अत्यन्तविनयाय
   प्रियदायकाय
   करुणारससंपूर्णाय
   कर्कटप्रभवे
   अव्ययाय
   चतुरश्रासनारूढाय
   चतुराय
   दिव्यवाहनाय
   विवस्वन्मण्डलाज्ञेयवासाय          ९०
   वसुसमृद्धिदाय
   महेश्वरप्रियाय
   दान्ताय
   मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय
   ग्रहमण्डलमध्यस्थाय
   ग्रसितार्काय
   ग्रहाधिपाय
   द्विजराजाय
   द्युतिलकाय
   द्विभुजाय                     १००
   द्विजपूजिताय
   औदुंबरनगावासाय
   उदाराय
   रोहिणीपतये
   नित्योदयाय
   मुनिस्तुत्याय
   नित्यानन्दफलप्रदाय
   सकलाह्लादनकराय
   पलाशसमित्प्रियाय             १०९ 
 

        

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.