SRI RAMA ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM -2

    श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् -२
सहस्रशीर्ष्णे वै तुभ्यं सहस्राक्षाय ते नमः।
नमस्सहस्रहस्ताय सहस्रचरणाय च ॥१॥
नमो जीमूतवर्णाय नमस्ते विश्वतोमुख!।
अच्युताय नमस्तुभ्यं नमस्ते शेषशायिने॥२॥
नमो हिरण्यगर्भाय पंचभूतात्मने नमः।
नमो मूलप्रकृतये देवानां हितकारिणे॥३॥
नमस्ते सर्वलोकेश सर्वदुःखनिषूदन।
शंखचक्रगदापद्मजटामकुटधारिणे ॥४॥
नमो गर्भाय तत्त्वाय ज्योतिषां ज्योतिषे नमः।
ओं नमो वासुदेवाय नमो दशरथात्मज ॥५॥
नमो नमस्ते राजेन्द्र सर्वसंपत्प्रदायक।
नमः कारुण्यरूपाय कैकेयीप्रियकारिणे ॥६॥
नमो दान्ताय शान्ताय विश्वामित्रप्रियाय ते।
यज्ञेशाय नमस्तुभ्यं नमस्ते क्रतुपालक ॥७॥
नमो नमः केशवाय नमो नाथाय शार्ङ्गिणे।
नमस्ते रामचन्द्राय नमो नारायणाय च ॥८॥
  
नमस्ते रामभद्राय माधवाय नमो नमः।
गोविन्दाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने ॥९॥
नमो विष्णुस्वरूपाय रघुनाथाय ते नमः।
नमस्ते नाथ नाथाय नमस्ते मधुसूदन ॥१०॥
त्रिविक्रम नमस्तेऽस्तु सीतायाः पतये नमः।
वामनाय नमस्तुभ्यं नमस्ते राघवाय च ॥११॥
नमो नमः श्रीधराय जानकीवल्लभाय च ।
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश कन्दर्पाय नमो नमः ॥१२॥
नमस्ते पद्मनाभाय कौसल्याहर्षकारिणे।
नमो राजीवनयन नमस्ते लक्ष्मणाग्रज॥१३॥

नमो नमस्ते काकुत्स्थ नमो दामोदराय च।
विभीषणपरित्रातर्नमः संकर्षणाय च ॥१४॥
वासुदेवनमस्तेऽस्तु नमस्ते शंकरप्रिय।
प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय ते नमः॥१५॥
सदसद्व्यक्तिरूपाय नमस्ते पुरुषोत्तम ।
अधोक्षज नमस्तेऽस्तु सप्तसालहराय च ॥१६॥
खरदूषणसंहर्त्रे श्रीनृसिंहाय ते नमः ।
अच्युताय नमस्तुभ्यं नमस्ते सेतुबन्धक॥१७॥
जनार्दन नमस्तेऽस्तु नमो हनुमदाश्रय ।
उपेन्द्रचन्द्रवन्द्याय मारीचमथनाय च ॥१८॥
नमो बालिप्रहरण नमस्सुग्रीवराज्यद ।
जामदग्न्यमहादर्पहराय हरये नमः॥१९॥
नमो नमस्ते कृष्णाय नमस्ते भरताग्रज।
नमस्ते पितृभक्ताय नमश्शत्रुघ्नपूर्वज॥२०॥
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमश्शत्रुघ्नसेवित ।
नमो नित्याय सत्याय बुद्ध्याभिज्ञानरूपिणे॥२१॥
अद्वैतब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः।
नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने॥२२॥
अयोध्येशाय श्रेष्ठाय चिन्मात्राय परात्मने ।
नमोऽहल्योद्धारणाय नमस्ते चापभङ्गिने॥२३॥
सीतारामाय सेव्याय स्तुत्याय परमेष्ठिने।
नमस्ते बाणहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे॥२४॥
नमः कबन्धहन्त्रे च बालिहन्त्रे नमोऽस्तु ते।

नमस्तेस्तु दशग्रीवप्राणसंहारकारिणे
॥२५॥

MRITYUNJAYA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

   मृत्युञ्जयाष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ’ओं’ and suffix ’नमः’
to each name 
ओं भगवते
नमः
      
सदाशिवाय
      
सकलतत्त्वात्मकाय
      
सर्वमन्त्ररूपाय
      
सर्वयन्त्राधिष्ठिताय
      
सर्वतन्त्रस्वरूपाय      
      
तत्त्वविदूराय
      
ब्रह्मरुद्रावतारिणे
       नीलकण्ठाय 
     
पार्वतीप्रियाय                       १०
   सोमसूर्याग्निलोचनाय 
         भस्मोद्धूलितविग्रहाय
   महामणिमकुटधारणाय
   माणिक्यभूषणाय
      
सृष्टिस्थितिप्रलयकालरुद्रावताराय
      
दक्षाध्वरध्वंसकाय
      
महाकालभेदकाय
   मूलाधारैकनिलयाय   
      
तत्त्वातीताय
      
गङ्गाधराय                        २०
        
सर्वदेवाधिदेवाय
        
वेदान्तसाराय
        
त्रिवर्गसाधनाय
        
अनेककोटिब्रह्माण्डनायकाय
        
अनन्तादिनागकुलभूषणाय
    प्रणवस्वरूपाय
        
चिदाकाशाय
        
आकाशादिस्वरूपाय                    
           ग्रहनक्षत्रमालिने
        
सकलाय                         ३०
        
कलङ्करहिताय
    सकललोकैककर्त्रे
       
 सकललोकैकभर्त्रे
     
   सकललोकैकसंहर्त्रे
        
सकलनिगमगुह्याय
        
सकलवेदान्तपारगाय
        
सकललोकैकवरप्रदाय
        
सकललोकैकशंकराय               
    शशाङ्कशेखराय                  
    शाश्वतनिजावासाय                  ४०                     
         
           निराभासाय                 
      
 निरामयाय
        
निर्लोभाय
    निर्मोहाय
        
निर्मदाय
    
    निश्चिन्ताय
        
निरहंकराय
        
निराकुलाय
        
निष्कलङ्काय                     
  
  
      निर्गुणाय                    ५०            
    
   
    निष्कामाय                       
   
    निरुपप्लवाय
         
निरवद्याय
         
निरन्तराय
         
निष्कारणाय
         
निरातङ्काय
         
निष्प्रपञ्चाय
         
निस्सङ्गाय
         
निर्द्वन्द्वाय                       
       
  निराधाराय                       ६०      
          
   
     
     नीरोगाय                         
     निष्क्रोधाय
            निर्गमाय
            निर्भयाय
            निर्विकल्पाय
            निर्भेदाय
     निष्क्रियाय
           निस्तुलाय
           निस्संशयाय                    
           निरञ्जनाय                      ७०                 
             
             निरुपमविभवाय             
     नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्णाय    
           नित्याय
     शुद्धाय     
           बुद्धाय
           परिपूर्णाय
           सच्चिदानन्दाय
     अदृश्याय
           परमशान्तस्वरूपाय          
     तेजोरूपाय                       ८०  
             
           तेजोमयाय                 
           महारौद्राय
            भद्रावताराय
            महाभैरवाय
            कल्पान्तकाय
     कपालमालाय
           खट्वाङ्गाय
            खड्गपाशाङ्कुशधराय
            डमरुत्रिशूलचापधराय        
           बाणगदाशक्तिभिण्डिपालधराय         ९०
    तोमरमुसलमुद्गरधराय                
        
पट्टिशपरशुपरिघाधराय
    भुशुण्डिचिताग्निचक्राद्यायुधधराय
        
भीषणाकारसहस्रमुखाय
        
विकटाट्टहासविस्फारिताय
    ब्रह्माण्डमण्डलाय  
         
नागेन्द्रकुण्डलाय
         
नागेन्द्रहाराय
         
नागेन्द्रवलयाय              
      
   नागेन्द्रचर्मधराय                   १००              
          नागेन्द्राभरणाय     
     
    त्र्यम्बकाय                           
     त्रिपुरान्तकाय
          विरूपाक्षाय
          विश्वेश्वराय
          विश्वरूपाय
     विश्वतोमुखाय     
          मृत्युञ्जयाय                      १०८

SANAISHCHARA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

शनैश्चराष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं शनैश्चराय नमः
   शान्ताय
   सर्वाभीष्टप्रदायिने
   शरण्याय
   वरेण्याय
   सर्वेशाय
   सौम्याय
   सुरवन्द्याय
   सुरलोकविहारिणे
   सुखासनोपविष्टाय                   १०
  
   सुन्दराय
   घनाय
   घनरूपाय
   घनाभरणधारिणे
   घनसारविलेपनाय
   खद्योताय
   मन्दाय
   मन्दचेष्टाय
   महनीयगुणात्मने
   मर्त्यपावनपादाय                    २०                      
   महेशाय
   छायापुत्राय
   शर्वाय
   दशतूणीरधारिणे
   चरस्थिरस्वभावाय
   चञ्चलाय
   नीलवर्णाय
   नित्याय
   नीलाञ्जननिभाय
   नीलाम्बरविभूषाय                   ३०  
   निश्चलाय
   वेद्याय
   विधिरूपाय
   विरोधाधारभूमये
   भेदास्पदस्वभावाय
   वज्रदेहाय
   वैराग्यदाय
   वीराय
   वीतरोगभयाय
   विपत्परंपरेशाय                     ४०
   विश्ववन्द्याय
   गृध्रवाहाय
   गूढाय
   कूर्माङ्गाय
   कुरूपिणे
   कुत्सिताय
   गुणाढ्याय
   गोचराय
   अविद्यामूलनाशनाय
   विद्याविद्यास्वरूपिणे                  ५०
   आयुष्यकारणाय
   आपदुद्धर्त्रे
   विष्णुभक्ताय
   वशिने
   विविधागमवेदिने
   विधिस्तुत्याय
   वन्द्याय
   विरूपाक्षाय
   वरिष्ठाय
   गरिष्ठाय                          ६०
   वज्राङ्कुशधराय
   वरदाभयहस्ताय
   वामनाय
   ज्येष्ठापत्नीसमेताय
   श्रेष्ठाय
   मितभाषिणे
   कष्टौघनाशकर्त्रे
   पुष्टिदाय
   स्तुत्याय
   स्तोत्रगम्याय                       ७०
   भक्तिवश्याय
   भानवे
   भानुपुत्राय
   भव्याय
   पावनाय
   धनुर्मण्डलसंस्थाय
   धनदाय
   धनुष्मते
   तनुप्रकाशदेहाय
   तामसाय                          ८०
   अशेषजनवन्द्याय
   विशेषबलदायिने
   वशीकृतजनेशाय
   पशूनां पतये
   खेचराय
   खगेशाय
   घननीलाम्बराय
   काठिन्यमानसाय
   आर्यगण्स्तुत्याय
   नीलछत्राय                        ९०
   नित्याय
   निर्गुणाय
   गुणात्मने
   निरामयाय
   नन्द्याय                             
   वन्दनीयाय 
   धीराय
   दिव्यदेहाय
   दीनार्तिहरणाय
   दैत्यनाशकराय                     १००
   आर्यजनगण्याय
   क्रूराय
   क्रूरचेष्टाय
   कामक्रोधकराय
   कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय
   परिपोषितभक्ताय
   परभीतिहराय

   भक्तसंघमनोभीष्टफलदाय
             १०८                                                                                              

SUKRASHTOTTARA SATANAMAVALI

         शुक्राष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं शुक्राय नमः
   शुचये
   शुभगुणाय
   शुभदाय
   शुभलक्षणाय
   शोभनाक्षाय
   शुभ्रवाहाय
   शुद्धस्फटिकभास्वराय
   दीनार्तिहारकाय
   दैत्यगुरवे                         १०   
  
    देवाभिवन्दिताय
    काव्यासक्ताय
    कामपालाय
    कवये
    कल्याणदायकाय
    भद्रमूर्तये
    भद्रगुणाय
    भार्गवाय
    भक्तपालनाय
    भोगदाय                              २०
  
    भुवनाध्यक्षाय
    भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय
    चारुशीलाय
    चारुरूपाय
    चारुचन्द्रनिभाननाय
    निधये
    निखिलशास्त्रज्ञाय
    नीतिविद्याधुरन्धराय
    सर्वलक्षणसंपन्नाय
    सर्वावगुणवर्जिताय                       ३०
    समानाधिकनिर्मुक्ताय
    सकलागमपारगाय
    भृगवे
    भोगकराय
    भूमिसुरपालनतत्पराय
    मनस्विने
    मानदाय
    मान्याय
    मायातीताय
    महायशसे                             ४०
    बलिप्रसन्नाय
    अभयदाय
    बलिने
    सत्यपराक्रमाय    
    भवपाशपरित्यागाय
    बलिबन्धविमोचकाय
    घनाशयाय
    घनाध्यक्षाय
    कम्बुग्रीवाय
    कलाधराय                             ५०
    कारुण्यरससंपूर्णाय
    कल्याणगुणवर्धनाय
    श्वेतांबराय
    श्वेतवपुषे
    चतुर्भुजसमन्विताय
    अक्षमालाधराय
    अचिन्त्याय
    अक्षीणगुणभासुराय
    नक्षत्रगणसञ्चाराय
    नयदाय                              ६०
    नीतिमार्गदाय
    वर्षप्रदाय
    हृषीकेशाय
    क्लेशनाशकराय
    कवये
    चिन्तितार्थप्रदाय
    शान्तमतये
    चित्तसमाधिकृते
    आधिव्याधिहराय
    भूरिविक्रमाय                           ७०
    पुण्यदायकाय
    पुराणपुरुषाय
    पूज्याय
    पुरुहूतादिसन्नुताय
    अजेयाय
     
    विजितारातये
    विविधाभरणोज्ज्वलाय
    कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय
    मन्दहासाय
    महामतये                             ८०
    मुक्ताफलसमानाभाय
    मुक्तिदाय        
    मुनिसन्नुताय
    रत्नसिंहासनारूढाय
    रथस्थाय
    रजतप्रभाय
    सूर्यप्राक्देशसञ्चाराय
    सुरशत्रुसुहृदे
    कवये
    तुलावृषभराशीशाय                       ९०
    दुर्धराय
    धर्मपालकाय
    भाग्यदाय
    भव्यचारित्राय
    भवपाशविमोचकाय
    गौडदेशेश्वराय
    गोप्त्रे
    गुणिने
    गुणविभूषणाय
    ज्येष्ठानक्षत्रसंभूताय                      १००
     ज्येष्ठाय
     श्रेष्ठाय
     शुचिस्मिताय
     अपवर्गप्रदाय
     अनन्ताय
     सन्तानफलदायकाय
     सर्वैश्वर्यप्रदाय

     सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय                  १०८            

CHANDRASHTOTTARA SATANAMAVALI

चन्द्राष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ओं  and suffix नमः after
each name
ओं श्रीमते नमः
   शशधराय
   चन्द्राय
   ताराधीशाय
   निशाकराय
   सुधानिधये
   सदाराध्याय
   सत्पतये
   साधुपूजिताय
   जितेन्द्रियाय                       १०
   जयोद्योगाय
   ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकाय
   विकर्तनानुजाय
   वीराय
   विश्वेशाय
   विदुषां पतये
   दोषाकराय
   दुष्टदूराय
   पुष्टिमते
   शिष्टपालकाय                      २०
   अष्टमूर्तिप्रियाय
   अनन्ताय
   कष्टदारुकुठारकाय
   स्वप्रकाशाय
   प्रकाशात्मने
   द्युचराय
   देवभोजनाय
   कलाधराय
   कालहेतवे
   कामकृते                          ३०
   कामदायकाय
   मृत्युसंहारकाय
   अमर्त्याय
   नित्यानुष्ठानदायकाय
   क्षपाकराय
   क्षीणपापाय
   क्षयवृद्धिसमन्विताय
   जैवातृकाय
   शुचये
   शुभ्राय                           ४०
   जयिने
   जयफलप्रदाय
   सुधामयाय
   सुरस्वामिने
   भक्तानामिष्टदायकाय
   भुक्तिदाय
   मुक्तिदाय
   भद्राय  
   भक्तदारिद्र्यभञ्जनाय
   सामगानप्रियाय                     ५०
   सर्वरक्षकाय
   सागरोद्भवाय
   भयान्तकृते
   भक्तिगम्याय
   भवबन्धविमोचकाय
   जगत्प्रकाशकिरणाय 
   जगदानन्दकारणाय
   निस्सपत्नाय
   निराहाराय
   निर्विकाराय                        ६०
   निरामयाय
   भूछायाऽऽच्छादिताय
   भव्याय
   भुवनप्रतिपालकाय
   सकलार्तिहराय
   सौम्यजनकाय
   साधुवन्दिताय
   सर्वागमज्ञाय
   सर्वज्ञाय
   सनकादि मुनिस्तुत्याय               ७०
   सितछत्रध्वजोपेताय
   सिताङ्गाय
   सितभूषणाय
   श्वेतमाल्याम्बरधराय
   श्वेतगन्धानुलेपनाय
   दशाश्वरथसंरूढाय
   दण्डपाणये
   धनुर्धराय
   कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकाराय
   नयनाब्जसमुद्भवाय
              ८०
   आत्रेयगोत्रजाय
   अत्यन्तविनयाय
   प्रियदायकाय
   करुणारससंपूर्णाय
   कर्कटप्रभवे
   अव्ययाय
   चतुरश्रासनारूढाय
   चतुराय
   दिव्यवाहनाय
   विवस्वन्मण्डलाज्ञेयवासाय          ९०
   वसुसमृद्धिदाय
   महेश्वरप्रियाय
   दान्ताय
   मेरुगोत्रप्रदक्षिणाय
   ग्रहमण्डलमध्यस्थाय
   ग्रसितार्काय
   ग्रहाधिपाय
   द्विजराजाय
   द्युतिलकाय
   द्विभुजाय                     १००
   द्विजपूजिताय
   औदुंबरनगावासाय
   उदाराय
   रोहिणीपतये
   नित्योदयाय
   मुनिस्तुत्याय
   नित्यानन्दफलप्रदाय
   सकलाह्लादनकराय
   पलाशसमित्प्रियाय             १०९ 
 

        

GURU ASHTOTTARA SATANAMAVALI

     गुर्वष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं गुरवे नमः
       
गुणाकराय
    गोप्त्रे
    गोचराय
    गोपतिप्रियाय
    गुणिने
    गुणवतां श्रेष्ठाय
    गुरूणां गुरवे
    अव्ययाय
    जेत्रे                       १०
    जयन्ताय
    जयाय
    जीवाय
    अनन्ताय
    जयावहाय
    आङ्गिरसाय
    अध्वरासक्ताय
    विविक्ताय
    अध्वरकृत्पराय
    वाचस्पतये                  २०
    वशिने
    वश्याय
    वरिष्ठाय
    वाग्विचक्षणाय
    चित्तशुद्धिकराय
    श्रीमते
    चैत्राय
    चित्र शिखण्डिजाय
    बृहद्रथाय
    बृहद्भानवे                   ३०
    बृहस्पतये
    अभीष्टदाय
    सुराचार्याय     
    सुराराध्याय
    सुरकार्यकृतोद्यमाय
    गीर्वाणपोषकाय
    धन्याय
    गीष्पतये
    गिरिशाय
    अनघाय                         ४०
    तीव्राय
    धिषणाय
    दिव्यभूषणाय
    देवपूजिताय
    धनुर्धराय
    दैत्यहन्त्रे
    दयासाराय
    दयाकराय
    दारिद्र्यनाशनाय
    धन्याय                     ५०
    दक्षिणायनसंभवाय
    धनुर्मीनाधिपाय
    देवाय
    धनुर्बाणधराय
    हरये
    अङ्गिरोवर्षसञ्जाताय
    अङ्गिरःकुलसंभवाय
    सिन्धुदेशाधिपाय
    धीमते
    स्वर्णकायाय                 ६०
    चतुर्भुजाय
    हेमाङ्गदाय
    हेमवपुषे
    हेमभूषणभूषिताय
    पुष्यनाथाय
    पुष्यरागमणिमण्डनमण्डिताय
    काशपुष्पसमानाभाय
    इन्द्राद्यमरसंघपाय
    असमानबलाय
    सत्त्वगुणसंपद्विभावसवे             ७०
    भूसुराभीष्टदाय
    भूरियशसे
    पुण्यविवर्धनाय
    धर्मरूपाय                                      
   
    धनाध्यक्षाय
                                   
    धनदाय
    धर्मपालनाय
    सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय
    सर्वापद्विनिवारकाय                
    सर्वपापप्रशमनाय                  ८०   
   
    स्वमतानुगतामराय
    ऋग्वेदपारगाय
    ऋक्षराशिमार्गप्रचारकाय
    सदानन्दाय
    सत्यसन्धाय
    सत्यसङ्कल्पमानसाय
    सर्वागमज्ञाय
    सर्वज्ञाय
    सर्ववेदान्तविदे               
     ब्रह्मपुत्राय                         ९०
     
    ब्राह्मणेशाय
    ब्रह्मविद्याविशारदाय
    समानाधिकनिर्मुक्ताय
    सर्वलोकवशंवदाय
    ससुरासुरगन्धर्ववन्दिताय
    सत्यभाषणाय
    बृहस्पतये
    सुराचार्याय
    दयावते
    शुभलक्षणाय                 १००
 
   
     लोकत्रयगुरवे
     श्रीमते
     सर्वगाय
     सर्वतोविभवे
     सर्वेश्वराय
     सर्वदा तुष्टाय
     सर्वदाय

     सर्वपूजिताय                     १०८   

SURYA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

  सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and suffix ’नमः’
ओं अरुणाय नमः
   शरण्याय
   करुणारससिन्धवे
   असमानबलाय
   आर्तरक्षकाय
   आदित्याय
   आदिभूताय
   अखिलागमवेदिने
   अच्युताय
   अखिलज्ञाय                        १०
   अनन्ताय
   इनाय
   विश्वरूपाय
   इज्याय
   इन्द्राय
   भानवे
   इन्दिरामन्दिराप्ताय
   वन्दनीयाय
   ईशाय
   सुप्रसन्नाय                        २०
   सुशीलाय
   सुवर्चसे
   वसुप्रदाय
   वसवे
   वासुदेवाय
   उज्ज्वलाय
   उग्ररूपाय
   ऊर्ध्वगाय
   विवस्वते
   उद्यत्किरणजालाय                   ३०
   हृषीकेशाय
   ऊर्जस्वलाय
   वीराय
   निर्जराय
   जयाय
   ऊरुद्वयविनिर्मुक्तनिजसारथये
   ऋषिवन्द्याय
   रुग्‍हन्त्रे
   ऋक्षचक्रचराय
   ऋजुस्वभावचित्ताय                   ४०
   नित्यस्तुत्याय
   ऋकारमातृकावर्णरूपाय
   उज्ज्वलतेजसे
   ऋक्षाधिनाथमित्राय
   पुष्कराक्षाय
   लुप्तदन्ताय
   शान्ताय
   कान्तिदाय
   घनाय
   कनत्कनकभूषणाय                  ५०
  
   खद्योताय
   लूनिताखिलदैत्याय
   सत्यानन्दस्वरूपिणे
   अपवर्गप्रदाय
   आर्तशरण्याय
   एकाकिने
   भगवते
   सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे
   गुणात्मने
   घृणिभृते                          ६०
   बृहते
   ब्रह्मणे
   ऐश्वर्यदाय
   शर्वाय
   हरिदश्वाय
   शौरये
   दशदिक्संप्रकाशाय
   भक्तवश्याय
   ओजस्कराय
   जयिने                           ७०
   जगदानन्दहेतवे
   जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय
   औन्नत्यपदसञ्चाररथस्थाय
   असुरारये
   कमनीयाय
   अब्जवल्लभाय
   अन्तर्बहिःप्रकाशाय
   अचिन्त्याय
   आत्मरूपिणे
   अच्युताय                         ८०
   अमरेशाय
   परस्मै ज्योतिषे
   अहस्कराय
   रवये
   हरये
   परमात्मने
   तरुणाय
   वरेण्याय
   ग्रहाणां पतये
   भास्कराय                         ९०
   आदिमध्यान्तरहिताय
   सौख्यप्रदाय
   सकलजगतां पतये
   सुर्याय
   कवये
   नारायणाय
   परेशाय
   तेजोरूपाय
   श्रीं हिरण्यगर्भाय
      
   ह्रीं संपत्कराय                      १००
   ऐं इष्टार्थदाय
   अं सुप्रसन्नाय
   श्रीमते
   श्रेयसे
   भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने
   दीप्तमूर्तये
   निखिलागमवेद्याय
   नित्यानन्दाय                 १०८

BUDHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

      बुधाष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं बुधाय नमः
   बुधार्चिताय
   सौम्याय
   सौम्यचित्ताय
   शुभप्रदाय
   दृढव्रताय
   दृढफलाय
   श्रुतिजालप्रबोधकाय
   सत्यावासाय
   सत्यवचसे                         १०
   श्रेयसां पतये
   अव्ययाय
   सोमजाय
   सुताय
   श्रीमते
   सोमवंशप्रदीपकाय
   वेदविदे
   वेदतत्त्वज्ञाय
   वेदान्तज्ञानभास्कराय
   विद्याविचक्षणाय                     २०
   विदुषे
   विद्वत्प्रीतिकराय
   ऋजवे
   विश्वानुकूलसञ्चाराय
   विशेषविनयान्विताय
   विविधागमसारज्ञाय
   वीर्यवते
   विगतज्वराय
   त्रिवर्गफलदाय
   अनन्ताय                             ३०
   त्रिदशाधिपपूजिताय
   बुद्धिमते
   बहुशास्त्रज्ञाय
   बलिने
   बन्धविमोचकाय
   वक्रातिवक्रगमनाय
   वासवाय
   वसुधाधिपाय
   प्रसन्नवदनाय
   वन्द्याय                           ४०
   वरेण्याय
   वाग्विलक्षणाय
   सत्यवते
   सत्यसङ्कल्पाय
   सत्यबन्धवे
   सदादराय
   सर्वरोगप्रशमनाय
   सर्वमृत्युनिवारकाय
   वाणिज्यनिपुणाय
   वश्याय                           ५०
   वाताङ्गाय
   वातरोगहृते
   स्थूलाय
   स्थैर्यगुणाध्यक्षाय
   स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय
   अप्रकाशाय
   प्रकाशात्मने
   घनाय
   गगनभूषणाय
   विधिस्तुत्याय                      ६०
   विशालाक्षाय
   विद्वज्जनमनोहराय
   चारुशीलाय
   स्वप्रकाशाय
   चपलाय
   जितेन्द्रियाय
   उदङ्मुखाय
   मखासक्ताय
   मगधाधिपतये
   हरये                        ७०                                    
   सौम्यवत्सरसंजाताय
   सोमप्रियकराय
   महते
   सिंहाधिरूढाय
   सर्वज्ञाय
   शिखिवर्णाय
   शिवङ्कराय
   पीताम्बराय
   पीतवपुषे
   पीतछत्रध्वजाङ्किताय                ८०
   खड्गचर्मधराय
   कार्यकर्त्रे
   कलुषहारकाय
   आत्रेयगोत्रजाय
   अत्यन्तविनयाय
   विश्वपावनाय
   चाम्पेयपुष्पसङ्काशाय
   चारणाय
   चारुभूषणाय
   वीतरागाय                         ९०
   वीतभयाय
   विशुद्धकनकप्रभाय
   बन्धुप्रियाय
   बन्धुयुक्ताय
   बाणमण्डलसंश्रिताय
   अर्केशाननिवासस्थाय
   तर्कशास्त्रविशारदाय
   प्रशान्ताय
   प्रीतिसंयुक्ताय
   प्रियकृते                          १००
   प्रियभूषणाय
   मेधाविने
   माधवासक्ताय
   मिथुनाधिपतये
   सुधिये
   कन्याराशिप्रियाय
   कामप्रदाय
   घनबलाश्रयाय                      १०८
    

ANGARAKA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

अङ्गारकाष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं महीसुताय नमः
   महाभागाय
   मङ्गलाय
   मङ्गलप्रदाय
   महावीराय
   महाशूराय
   महाबलपराक्रमाय
   महारौद्राय
   महाभद्राय
   माननीयाय 
                      १०
 
   दयाकराय
   मानदाय
   अपर्वणाय
   क्रूराय
   तापत्रयविवर्जिताय
   सुप्रतीपाय
   सुताम्राक्षाय
   सुब्रह्मण्याय
   सुखप्रदाय
   वक्रस्तंभातिगमनाय            २०
   वरेण्याय
   वरदाय
   सुखिने
   वीरभद्राय
   विरूपाक्षाय
   विदूरस्थाय
   विभावसवे
   नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे
   क्षत्रपाय
   क्षात्रवर्जिताय                  ३०
   क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय
   क्षमायुक्ताय
   विचक्षणाय
   अक्षीणफलदाय
   चतुर्वर्गफलप्रदाय
   वीतरागाय
   वीतभयाय
   विज्वराय
   विश्वकारणाय
   नक्षत्रराशिसञ्चाराय             ४०
    नानाभयनिकृन्तनाय
    वन्दारुजनमन्दाराय
    वक्राकुञ्चितमूर्धजाय
    कमनीयाय
    दयासाराय
    कनत्कनकभूषणाय
    भयघ्नाय
    भव्यफलदाय
    भक्ताभयवरप्रदाय
    शत्रुहन्त्रे                    ५०
    शमोपेताय   
    शरणागतपोषणाय
    साहसिने
    सद्गुणाध्यक्षाय
    साधवे
    समरदुर्जयाय
    दुष्टदूराय
    शिष्टपूज्याय
    सर्वकष्टनिवारकाय
    दुश्चेष्टावारकाय                ६०
    दुःखभञ्जनाय
    दुर्धराय
    हरये
    दुस्स्वप्नहन्त्रे
    दुर्धर्षाय
    दुष्टगर्वविमोचनाय
    भरद्वाजकुलोद्भूताय
    भूसुताय
    भव्यभूषणाय
    रक्तांबराय                   ७०   
    
    रक्तवपुषे
    भक्तपालनतत्पराय
    चतुर्भुजाय
    गदाधारिणे
    मेषवाहाय
    मिताशनाय
    शक्तिशूलधराय
    शक्ताय
    शस्त्रविद्याविशारदाय
    तार्किकाय                   ८०
 
           
    तामसाधाराय
    तपस्विने
    ताम्रलोचनाय
    तप्तकाञ्चनसङ्काशाय
    रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय
    गोत्राधिदेवाय
    गोमध्यचराय
    गुणविभूषणाय
    असृजे
    अङ्गारकाय                 ९०
    अवन्तीदेशाधीशाय
    जनार्दनाय
    सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय
    यूने
    याम्यहरिन्मुखाय
    त्रिकोणमण्डलगताय
    त्रिदशाधिपसन्नुताय
    शुचये
    शुचिकराय
    शूराय                      १००
    शुचिवश्याय
    शुभावहाय
    मेषवृश्चिकराशीशाय
    मेधाविने
    मितभाषणाय
    सुखप्रदाय
    सुरूपाक्षाय
    सर्वाभीष्टफलप्रदाय             १०८
     
    

          

SRI SITA ASHTOTTARASATANAMA STOTRAM

    श्री सीता अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

सीता पतिव्रता देवी मैथिली जनकात्मजा।
अयोनिजा वीर्यशुल्का शुभा सुरसुतोपमा ॥१॥
विद्युत्प्रभा विशालाक्षी नीलकुञ्चितमूर्धजा।
अभिरामा महाभागा सर्वाभरणभूषिता ॥२॥
पूर्णचन्द्रानना रामा धर्मज्ञा धर्मचारिणी।
पतिसम्मानिता सुभ्रूः प्रियार्हा प्रियवादिनी॥३॥
शुभानना शुभापाङ्गी शुभाचारा यशस्विनी।
मनस्विनी मत्तकाशिन्यनघा च तपस्विनी॥४॥
धर्मपत्नी च वैदेही जानकी मदिरेक्षणा।
तापसी धर्मनिरता नियता ब्रह्मचारिणी ॥५॥
मृदुशीला चारुदती चारुनेत्रविलासिनी।
उत्फुल्ललोचना कान्ता भर्तृवात्सल्यभूषणा॥६॥
स्वभावतनुका साध्वी  पद्माक्षी पङ्कजप्रिया।
विचक्षणाऽनवद्याङ्गी मृदुपूर्वाभिभाषिणी॥७॥
अक्लिष्टमाल्याभरणा वरारोहा वराङ्गना
सती कमपत्राक्षी मृगशावनिभेक्षणा  ॥८॥
महाकुलीना बिम्बोष्ठी पीतकौशेयवासिनी
वीरपार्थिवपत्नी च विशुद्धा विनयान्विता॥९॥
सुकुमारी सुमध्या च सुभगा सुप्रतिष्ठिता
सर्वांगगुणसंपन्ना सर्वलोकमनोहरा ॥१०॥      
        
तरुणादित्यसङ्काशा तप्तकाञ्चनभूषणा।
सत्यव्रतपरा चैव वरा हरिणलोचना॥११॥
श्यामा विशुद्धभावा च रामपादानुवर्तिनी।
यशोधना उदारशीला विमला क्लेशनाशिनी॥१२॥
अनिन्दिता सुवृत्ता च रामस्य हृदयप्रिया।
आर्या च सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनी॥१३॥
मान्या कान्तस्मिता चैव कल्याणी रुचिरप्रभा।
स्निग्धपल्लवसङ्काशा जाम्बूनदसमप्रभा॥१४॥
अमला शीलसंपन्ना इक्ष्वाकुकुलनन्दिनी।
भद्रा शुद्धसमाचारा वरार्हा तनुमध्यमा ॥१५॥
प्रियकाननसञ्चारा सुकेशी चारुहासिनी।
हेमाभा राजमहिषी शोभना राघवप्रिया ॥१६॥
अष्टोत्तरशतं देव्याः सीतायाः
स्तोत्रमुत्तमम्।
यः पठेच्छृणुयाद्वापि
सर्वान्कामानवाप्नुयात्॥१७॥