SANAISHCHARA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

शनैश्चराष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and
suffix ‘नमः’ to the names
ओं शनैश्चराय नमः
   शान्ताय
   सर्वाभीष्टप्रदायिने
   शरण्याय
   वरेण्याय
   सर्वेशाय
   सौम्याय
   सुरवन्द्याय
   सुरलोकविहारिणे
   सुखासनोपविष्टाय                   १०
  
   सुन्दराय
   घनाय
   घनरूपाय
   घनाभरणधारिणे
   घनसारविलेपनाय
   खद्योताय
   मन्दाय
   मन्दचेष्टाय
   महनीयगुणात्मने
   मर्त्यपावनपादाय                    २०                      
   महेशाय
   छायापुत्राय
   शर्वाय
   दशतूणीरधारिणे
   चरस्थिरस्वभावाय
   चञ्चलाय
   नीलवर्णाय
   नित्याय
   नीलाञ्जननिभाय
   नीलाम्बरविभूषाय                   ३०  
   निश्चलाय
   वेद्याय
   विधिरूपाय
   विरोधाधारभूमये
   भेदास्पदस्वभावाय
   वज्रदेहाय
   वैराग्यदाय
   वीराय
   वीतरोगभयाय
   विपत्परंपरेशाय                     ४०
   विश्ववन्द्याय
   गृध्रवाहाय
   गूढाय
   कूर्माङ्गाय
   कुरूपिणे
   कुत्सिताय
   गुणाढ्याय
   गोचराय
   अविद्यामूलनाशनाय
   विद्याविद्यास्वरूपिणे                  ५०
   आयुष्यकारणाय
   आपदुद्धर्त्रे
   विष्णुभक्ताय
   वशिने
   विविधागमवेदिने
   विधिस्तुत्याय
   वन्द्याय
   विरूपाक्षाय
   वरिष्ठाय
   गरिष्ठाय                          ६०
   वज्राङ्कुशधराय
   वरदाभयहस्ताय
   वामनाय
   ज्येष्ठापत्नीसमेताय
   श्रेष्ठाय
   मितभाषिणे
   कष्टौघनाशकर्त्रे
   पुष्टिदाय
   स्तुत्याय
   स्तोत्रगम्याय                       ७०
   भक्तिवश्याय
   भानवे
   भानुपुत्राय
   भव्याय
   पावनाय
   धनुर्मण्डलसंस्थाय
   धनदाय
   धनुष्मते
   तनुप्रकाशदेहाय
   तामसाय                          ८०
   अशेषजनवन्द्याय
   विशेषबलदायिने
   वशीकृतजनेशाय
   पशूनां पतये
   खेचराय
   खगेशाय
   घननीलाम्बराय
   काठिन्यमानसाय
   आर्यगण्स्तुत्याय
   नीलछत्राय                        ९०
   नित्याय
   निर्गुणाय
   गुणात्मने
   निरामयाय
   नन्द्याय                             
   वन्दनीयाय 
   धीराय
   दिव्यदेहाय
   दीनार्तिहरणाय
   दैत्यनाशकराय                     १००
   आर्यजनगण्याय
   क्रूराय
   क्रूरचेष्टाय
   कामक्रोधकराय
   कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय
   परिपोषितभक्ताय
   परभीतिहराय

   भक्तसंघमनोभीष्टफलदाय
             १०८                                                                                              

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.