SURYA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

  सूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः
Prefix ‘ओं’ and suffix ’नमः’
ओं अरुणाय नमः
   शरण्याय
   करुणारससिन्धवे
   असमानबलाय
   आर्तरक्षकाय
   आदित्याय
   आदिभूताय
   अखिलागमवेदिने
   अच्युताय
   अखिलज्ञाय                        १०
   अनन्ताय
   इनाय
   विश्वरूपाय
   इज्याय
   इन्द्राय
   भानवे
   इन्दिरामन्दिराप्ताय
   वन्दनीयाय
   ईशाय
   सुप्रसन्नाय                        २०
   सुशीलाय
   सुवर्चसे
   वसुप्रदाय
   वसवे
   वासुदेवाय
   उज्ज्वलाय
   उग्ररूपाय
   ऊर्ध्वगाय
   विवस्वते
   उद्यत्किरणजालाय                   ३०
   हृषीकेशाय
   ऊर्जस्वलाय
   वीराय
   निर्जराय
   जयाय
   ऊरुद्वयविनिर्मुक्तनिजसारथये
   ऋषिवन्द्याय
   रुग्‍हन्त्रे
   ऋक्षचक्रचराय
   ऋजुस्वभावचित्ताय                   ४०
   नित्यस्तुत्याय
   ऋकारमातृकावर्णरूपाय
   उज्ज्वलतेजसे
   ऋक्षाधिनाथमित्राय
   पुष्कराक्षाय
   लुप्तदन्ताय
   शान्ताय
   कान्तिदाय
   घनाय
   कनत्कनकभूषणाय                  ५०
  
   खद्योताय
   लूनिताखिलदैत्याय
   सत्यानन्दस्वरूपिणे
   अपवर्गप्रदाय
   आर्तशरण्याय
   एकाकिने
   भगवते
   सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे
   गुणात्मने
   घृणिभृते                          ६०
   बृहते
   ब्रह्मणे
   ऐश्वर्यदाय
   शर्वाय
   हरिदश्वाय
   शौरये
   दशदिक्संप्रकाशाय
   भक्तवश्याय
   ओजस्कराय
   जयिने                           ७०
   जगदानन्दहेतवे
   जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय
   औन्नत्यपदसञ्चाररथस्थाय
   असुरारये
   कमनीयाय
   अब्जवल्लभाय
   अन्तर्बहिःप्रकाशाय
   अचिन्त्याय
   आत्मरूपिणे
   अच्युताय                         ८०
   अमरेशाय
   परस्मै ज्योतिषे
   अहस्कराय
   रवये
   हरये
   परमात्मने
   तरुणाय
   वरेण्याय
   ग्रहाणां पतये
   भास्कराय                         ९०
   आदिमध्यान्तरहिताय
   सौख्यप्रदाय
   सकलजगतां पतये
   सुर्याय
   कवये
   नारायणाय
   परेशाय
   तेजोरूपाय
   श्रीं हिरण्यगर्भाय
      
   ह्रीं संपत्कराय                      १००
   ऐं इष्टार्थदाय
   अं सुप्रसन्नाय
   श्रीमते
   श्रेयसे
   भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने
   दीप्तमूर्तये
   निखिलागमवेद्याय
   नित्यानन्दाय                 १०८

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.