VARADA GANAPATI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

वरद गणेश अष्टोत्तरशनामावलिः
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
गणेशाय
विघ्नराजाय
विघ्नहन्त्रे
गणाधिपाय
लम्बोदराय
वक्रतुण्डाय
विकटाय
गणनायकाय
गजास्याय
सिद्धिदात्रे                       १०
खर्वाय
मूषिकवाहनाय
मूषकाय
गणराजाय
शैलजानन्ददायकाय
गुहाग्रजाय
महातेजसे
कुब्जाय
भक्तप्रियाय
प्रभवे                          २०
सिन्दूराभाय
गणाध्यक्षाय
त्रिनेत्राय
धनदायकाय
वामनाय
शूर्पकर्णाय
धूम्राय
शंकरनन्दनाय
सर्वार्तिनाशकाय
विज्ञाय                         ३०
कपिलाय
मोदकप्रियाय
संकष्टनाशनाय
देवाय
सुरासुरनमस्कृताय
उमासुताय
कृपालवे
सर्वज्ञाय
प्रियदर्शनाय
हेरम्बाय                   ४०
रक्तनेत्राय
स्थूलमूर्तये
प्रतापवते
सुखदाय
कार्यकर्त्रे
बुद्धिदाय
व्याधिनाशकाय
इक्षुदण्डप्रियाय
शूराय
क्षमायुक्ताय                 ५०
अघनाशकाय
एकदन्ताय
महोदराय
सर्वदाय
गजकर्षकाय
विनायकाय
जगत्पूज्याय
फलदाय
भक्तवत्सलाय
विद्याप्रदाय                      ६०
महोत्साहाय
दुःखदौर्भाग्यनाशनाय
मिष्टप्रियाय
फालचन्द्राय
नित्यसौभाग्यवर्धनाय
दानपूरार्द्रगण्डाय
अंशकाय
विबुधप्रियाय
रक्ताम्बरधराय
श्रेष्ठाय                          ७०
सुभगाय
नागभूषणाय
शत्रुध्वंसिने
चतुर्बाहवे
सौम्याय
दारिद्र्यनाशकाय
आदिपूज्याय
दयाशीलाय
रक्तमुण्डाय
महोदयाय                       ८०
सर्वगाय
सौख्यकृते
शुद्धाय
कृत्यपूज्याय
बुधप्रियाय
सर्वदेवमयाय
शान्ताय
भुक्तिमुक्तिप्रदायकाय
विद्यावते   
दानशीलाय                      ९०
वेदविदे
मन्त्रविदे
सुधिये
अविज्ञातगतये
ज्ञानिने
ज्ञानिगम्याय
मुनिस्तुताय
योगज्ञाय
योगपूज्याय
फालनेत्राय                      १००
शिवात्मजाय
सर्वमन्त्रमयाय
श्रीमते
अवशाय
वशकारकाय
विघ्नध्वंसिने
सदाहृष्टाय
भक्तानां फलदायकाय          १०८

MEDHA DAKSHINAMURTI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

   श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तरशतनामावलिः
        Chant
the names with prefix ’ओं’ and
suffix  ‘नमः’
विद्यारूपिणे
महायोगिने
शुद्धज्ञानिने
पिनाकधृते
रत्नालंकृतसर्वाङ्गिने
रत्नमालिने
जटाधारिणे
गङ्गाधराय
अचलवासिने                     10
सर्वज्ञानिने
महाज्ञानिने
समाधिकृते
अप्रमेयाय
योगनिधये
तारकाय
ब्रह्मरूपिणे
भक्तवत्सलाय
जगद्व्यापिने
विष्णुमूर्तये                      २०
पुरान्तकाय
वृषभवाहनाय
चर्मवसनाय
पीताम्बरधराय
मोक्षनिधये
अन्तकारये
जगत्पतये
विद्याधारिणे
शुक्लतनवे
विद्यादायिने                      ३०
गणाधिपाय
पदाऽपस्मारसंहर्त्रे                      
शशिमौलये
महास्वराय
सामवेदप्रियाय
अव्ययाय
साधवे
समस्तदेवतालंकृताय
हस्तवह्निधराय
श्रीमते                          ४०
मृगधारिणे
शंकराय
यज्ञनाथाय
यमान्तकाय
भक्तानुग्रहकारकाय
भक्तसेविताय
वृषभध्वजाय
भस्मोद्धूलितविग्रहाय
अक्षमालाधराय
महते                          ५०
त्रिमूर्तये
परब्रह्मणे
नागराजालंकृताय
शान्तस्वरूपिणे
महारूपिणे
अर्धनारीश्वराय
देवाय
मुनिसेव्याय
सुरोत्तमाय
व्याख्यानदेवाय                        ६०
    
भगवते
रविचन्द्राग्निलोचनाय
जगत्श्रेष्ठाय
जगद्धेतवे
जगद्वासिने
त्रिलोचनाय
जगद्गुरवे
महादेवाय
महानन्दपरायणाय
जटाधारिणे                           ७०
महायोगिने
महामोहिने
ज्ञानदीपैरलङ्कृताय
गङ्गाजलस्नाताय
सिद्धसंघसमर्चिताय
तत्त्वमूर्तये
महासारस्वतप्रदाय
योगमूर्तये
भक्तानां
इष्टफलप्रदाय
परव्योममूर्तये
चित्स्वरूपिणे
तेजोमूर्तये
अनामयाय
वेदवेदान्ततत्त्वार्थाय
चतुष्षष्टिकलानिधये
भवरोगभयध्वंसिने
भक्तानामभयप्रदाय
नीलग्रीवाय
ललाटाक्षाय
गजचर्मिणे                      ९०
ज्ञानदाय
अरोहिणे
कामदहनाय
तपस्विने
विष्णुवल्लभाय
ब्रह्मचारिणे
सन्यासिने
गृहस्थाश्रमकारणाय
दान्ताश्रमवतां
श्रेष्ठाय                    १००
सत्यरूपाय
दयानिधये
योगपट्टाभिरामाय
वीणाधारिणे
विचेतनाय
मतिप्रज्ञासुधाधारिणे
मुद्रापुस्तकधारणाय
वेतालादिपिशाचौघविनाशनाय
राजयक्ष्मादिरोगाणां
विनिहन्त्रे
सुरेश्वराय
श्रीमेधादक्षिणामूर्तये                          १११ 

SRI DAKSHINAMURTI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

   श्रीदक्षिणामूर्ति अष्टोत्तरशतनामावलिः
       Chant the
names with prefix ’ओं’ and
suffix  ‘नमः’
ओंकारसिंहसर्वेन्द्राय
ओंकारोद्यानकोकिलाय
ओंकारनीडशुकराजे
ओंकारारण्यकुञ्जराय
नगराजसुताजानये
नगराजनिजालयाय
नवमाणिक्यमालाढ्याय
नवचन्द्रशिखामणये
नन्दिताशेषमौनीन्द्राय
नन्दीशादिमदेशिकाय                    १०
मोहानलसुधासाराय
मोहांबुजसुधाकराय
मोहान्धकारतरणये
मोहोत्पलनभोमणये
भक्तज्ञानाब्धिशीतांशवे
भक्ताज्ञानतृणानलाय
भक्तांभोजसहस्रांशवे
भक्तकेकिघनाघनाय
भक्तकैरवराकेन्दवे
भक्तकोकदिवाकराय                २०
गजाननादिसंपूज्याय
गजचर्मोज्ज्वलाकृतये
गङ्गाधवलदिव्याङ्गाय
गङ्गापङ्कलसज्जटाय
गगनांबरसंवीताय
गहनामुक्तमूर्धजाय
वदनाब्जजिताब्जश्रिये
वदनेन्दुस्फुरन्मृदुस्मिताय
वरदानैकनिपुणाय
वरवीणोज्ज्वलत्कराय                   ३०
वनवाससमुल्लासाय
वनवीरैकलोलुपाय
तेजःपुञ्जघनाकाराय
तेजसामपि भासकाय
विनेयानां तेजःप्रदाय
तेजोमयनिजाश्रमाय
दमितानङ्गसंग्रामाय
दरहासजिताङ्गनाय
दयारससुधासिन्धवे
दरिद्रजनशेवधये                       ३०
क्षीरेन्दुस्फटिकाकाराय
क्षीरेन्दुमुकुटोज्ज्वलाय
क्षीरोपहाररसिकाय
क्षिप्रैश्वर्यफलप्रदाय
नानाभरणमुग्धाङ्गाय
नारीसम्मोहनाकृतये
नादब्रह्मरसास्वादिने
नागभूषणभूषिताय
मूर्तिनिन्दितकन्दर्पाय
मूर्तामूर्तजगद्वपुषे                  ५०
मूकाज्ञानतमोभानवे
मूर्तिमत्कल्पपादपाय
तरुणादित्यसङ्काशाय
तन्त्रीवादनतत्पराय
तरुमूलैकनिलयाय
तप्तजाम्बूनदप्रभाय
तत्त्वपुस्तकोल्लसत्पाणये
तपनोडुपलोचनाय
यमसन्नुतसत्कीर्तये
यमसंयमसंयुताय                 ६०
यतिरूपधराय मौनिने
यतीन्द्रोपास्यविग्रहाय
मन्दारहाररुचिराय
मदनायुतसुन्दराय
मन्दस्मितलसद्वक्त्राय
मधुराधरपल्लवाय
मञ्जीरमञ्जुपादाब्जाय
मणिपट्टोल्लसत्कटये
हस्ताङ्कुरितचिन्मुद्राय
हठयोगपरमोत्तमाय                     ७०
हंसजप्याक्षमालाढ्याय
हंसेन्द्राराध्यपादुकाय
मेरुशृङ्गतटोल्लासाय
मेघश्याममनोहराय
मेधाङ्कुरालवालक्रमाय
मेधापक्वफलद्रुमाय
धार्मिकान्तर्गुहावासाय
धर्ममार्गप्रवर्तकाय
धामत्रयनिजारामाय
धर्मोत्तममनोरथाय                 ८०
प्रबोधोद्गारदीपश्रिये
प्रकाशितजगत्त्रयाय
प्रज्ञाचन्द्रशिलाचन्द्राय
प्रज्ञामणिवराकराय
ज्ञान्तरान्तरभासात्मने
ज्ञातृज्ञादिकुलागताय
प्रपन्नपारिजाताग्र्याय
प्रण्तार्त्यब्धिबाडवाय               ९०
भूतानां प्रमाणभूताय
प्रपञ्चवीतरागाय
तत्त्वमसिसंवेद्याय
यक्षगेयात्मवैभवाय
यज्ञादिदेवतामूर्तये
यजमानवपुर्धराय
छत्राधिपतिविश्वेशाय
छत्रचामरसेविताय
छन्दश्शास्त्रादि निपुणाय
छलजात्यादिदूरगाय           १००
    
स्वाभाविकसुखैकात्मने
स्वानुभूतिरसोदधये
स्वाराज्यसंपदध्यक्षाय
स्वात्माराममहामतये
हाटकाभजटाजूटाय
हासोदस्तारिमण्डलाय
हालाहलोज्ज्वलगलाय
मारायुतमनोहराय                      १०८
     

GANESHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI -2

           गणेश अष्टोत्तरशनामावलिः-२
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
गजाननाय
गणाध्यक्षाय
विघ्नराजाय
विनायकाय
द्वैमातुराय
सुमुखाय
प्रमुखाय
सन्मुखाय
कृतिने
ज्ञानदीपाय                 १०
सुखनिधये
सुराध्यक्षाय
सुरारिभिदे
महागणपतये
मान्याय
महन्मान्याय
मृडात्मजाय
पुराणाय
पुरुषाय
पूष्णे                      २०
पुष्करिणे
पुण्यकृते
अग्रगण्याय
अग्रपूज्याय
अग्रगामिने
मन्त्रकृते
चामीकरप्रभाय
सर्वस्मै
सर्वोपास्याय
सर्वकर्त्रे                         ३०
सर्वनेत्रे
सर्वसिद्धिप्रदाय
सर्वसिद्धाय
सर्ववन्द्याय
महाकालाय
महाबलाय
हेरम्बाय
लम्बजठराय
ह्रस्वग्रीवाय
महोदराय                       ४०
मदोत्कटाय
महावीराय
मन्त्रिणे
मङ्गलदाय
प्रमथार्च्याय
प्राज्ञाय
प्रमोदाय
मोदकप्रियाय
धृतिमते
मतिमते                        ५०
कामिने
कपित्थप्रियाय
ब्रह्मचारिणे
ब्रह्मरूपिणे
ब्रह्मविदे
ब्रह्मवन्दिताय
जिष्णवे
विष्णुप्रियाय
भक्तजीविताय
जितमन्मथाय                    ६०
ऐश्वर्यदाय
गुहज्यायसे
सिद्धसेविताय
विघ्नकर्त्रे
विघ्नहर्त्रे
विश्वनेत्रे
विराजे
स्वराजे
श्रीपतये
वाक्पतये                  ७०
श्रीमते
शृङ्गारिणे
श्रितवत्सलाय
शिवप्रियाय
शीघ्रकारिणे
शाश्वताय
शिवनन्दनाय
बलोत्तमाय
भक्तनिधये
भावगम्याय                     ८०
भवात्मजाय
महते
मङ्गलदायिने
महेशाय
महिताय
सत्यधर्मिणे
सदाधाराय
सत्याय
सत्यपराक्रमाय
शुभाङ्गाय                      ९०
शुभ्रदन्ताय
शुभदाय
शुभविग्रहाय
पञ्चपातकनाशिने
पार्वतीप्रियनन्दनाय
विश्वेशाय
विबुधाराध्यपदाय
वीरवराग्रगाय
कुमारगुरुवन्द्याय
कुञ्जरासुरभञ्जनाय                    १००
वल्लभावल्लभाय
वराभयकराम्बुजाय
सुधाकलशहस्ताय
सुधाकरकलाधराय
पञ्चहस्ताय
प्रधानेशाय
पुरातनाय
वरसिद्धिविनायकाय               १०८

DURGA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-2

         दुर्गा
अष्टोत्तरशनामावलिः-२
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’

सत्यै
साध्व्यै
भवप्रीतायै
भवान्यै
भवमोचनन्यै
आर्यायै
दुर्गायै
जयायै
आद्यायै
त्रिनेत्रायै                   १०
शूलधारिण्यै
पिनाकधारिण्यै
चित्रायै
चण्डघण्टायै
महातपसे
मनसे
बुध्यै
अहंकारायै
चित्तरूपायै
चितायै                    २०
चित्यै
सर्वमन्त्रमय्यै
सत्यायै
सत्यानन्दस्वरूपिण्यै
अनन्तायै
भाविन्यै
भाव्यायै
भवायै
भव्यायै
सदागत्यै                        ३०
शाम्भव्यै
देवमात्रे
चिन्तारत्नप्रियायै
सर्वविद्यायै
दक्षकन्यायै
दक्षयज्ञविनाशिन्यै
अपर्णायै
अनेकवर्णायै
पाटलायै
पाटलावत्यै                   ४०
पट्टाम्बरपरीधानायै
कलमञ्जीररञ्जिन्यै
अमेयविक्रमायै
क्रूरायै
सुन्दर्यै
कुलसुन्दर्यै
वनदुर्गायै
मातङ्ग्यै
मतङ्गमुनिपूजितायै
ब्राह्म्यै                         ५०
महेश्वर्यै
ऐन्द्र्यै
कौमार्यै
वैष्णव्यै
चामुण्डायै
वाराह्यै
लक्ष्म्यै
परुषाकृत्यै
विमलायै
उत्कर्षिण्यै                       ६०
ज्ञानायै
क्रियायै
नित्यायै
बुद्धिदायै
बहुलायै
बहुलप्रेमायै
सर्ववाहनवाहनायै
शुंभनिशुंभहनन्यै
महिषासुरमर्दिन्यै
मधुकैटभहन्त्र्यै                   ७०
चण्डमुण्डविनाशिन्यै
सर्वासुरविनाशिन्यै
सर्वदानवखादिन्यै
सर्वशास्त्रमय्यै
सत्यायै
सर्वास्त्रधारिण्यै
अनेकशस्त्रहस्तायै
अनेकास्त्रधारिण्यै
कुमार्यै
एककन्यायै                      ८०
कैशोर्यै
युवत्यै
यत्यै
अप्रौढायै
प्रौढायै
वृद्धमात्रे
बलप्रदायै
महोदर्यै
मुक्तकेश्यै
घोररूपायै                       ९०
महाबलायै
अग्निज्वालायै
रौद्रमुख्यै
कालरात्र्यै
तपस्विन्यै
नारायण्यै
भद्रकाल्यै
विष्णुमायायै
जलोदर्यै
शिवदूत्यै                        १००
कराल्यै
अनन्तायै
परमेश्वर्यै
कात्यायन्यै
सावित्र्यै
प्रत्यक्षायै
ब्रह्मवादिन्यै
दुर्गायै                               १०८

h

SRI MEENAKSHI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

श्रीमीनाक्षी अष्टोत्तरशनामावलिः
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
श्रीमातङ्ग्यै
विजयायै
श्यामायै
सर्वेश्यै
शुकप्रियायै
नीपप्रियायै
कदम्बेश्यै
मदाघूर्णितलोचनायै
भक्तानुरक्तायै
मन्त्रेश्यै                        १०
पुष्पिण्यै
मन्त्रिण्यै
शिवायै
कलावत्यै
रक्तवस्त्रायै
अभिरामायै
सुमध्यमायै
त्रिकोणमध्यनिलयायै
चारुचन्द्रावतंसिन्यै
रहःपूज्यायै                      २०
रहःकेल्यै
योनिरूपायै
महेश्वर्यै
भगप्रियायै
भगाराध्यायै
सुभगायै
भगमालिन्यै
रतिप्रियायै
चतुर्बाहवे
सुवेण्यै                         ३०
चारुहासिन्यै
मधुप्रियायै
श्रीजनन्यै
शर्वाण्यै
श्रीशिवात्मिकायै
राज्यलक्ष्मीप्रदायै
नित्यायै
नीपोद्याननिवासिन्यै
वीणावत्यै
कम्बुकण्ठ्यै                ४०
कामेश्यै
यज्ञरूपिण्यै
संगीतरसिकायै
नादप्रियायै
नीलोत्पलद्युत्यै
मतंगतनयायै
लक्ष्म्यै
व्यापिन्यै
सर्वरञ्जिन्यै
दिव्यचन्दनदिग्धाङ्ग्यै              ५०
यावकार्द्रपदाम्बुजायै
कस्तूरीतिलकायै
सुभ्रुवे
बिम्बोष्ठ्यै
मदालसायै
विद्याराज्ञ्यै
भगवत्यै
सुधापानानुमोदिन्यै
शंखताटङ्किन्यै
गुह्यायै                         ६०
योषित्पुरुषमोहिन्यै
किङ्करीभूतगीर्वाण्यै
कौलिन्यै
अक्षररूपिण्यै
विद्युत्कपोलपलकायै
मुक्तारत्नविभूषितायै
सुनासायै
तनुमध्यायै
विद्यायै
भुवनेश्वर्यै                  ७०
पृथुस्तन्यै
ब्रह्मविद्यायै
सुधासागरवासिन्यै
गुह्यविद्यायै
श्री अनवद्याङ्ग्यै
यन्त्रिन्यै
रतिलोलुपायै
त्रैलोक्यसुन्दर्यै
रम्यायै
स्रग्विण्यै                        ८०
कीरधारिण्यै
आत्मैक्यसुमुखीभूतायै
जगदाह्लादकारिण्यै
कल्पातीतायै
कुण्डलिन्यै
कलाधरायै
मनस्विन्यै
अचिन्त्यानन्दविभवायै
रत्नसिंहासनेश्वर्यै
पद्मासनायै                      ९०
कामकलायै
कल्याण्यै
नित्यपुष्टायै
शांभव्यै
वरदायिन्यै
सर्वविद्याप्रदायिन्यै
गुह्योपनिषदुत्तमायै
नृपवश्यकर्यै
भोक्त्र्यै                        
जगत्प्रत्यक्षसाक्षिण्यै          १०० 
ब्रह्मविष्णुशिवजनन्यै
सर्वसौभाग्यदायिन्यै
गुह्यातिगुह्यगोप्त्र्यै
नित्यक्लिन्नायै
अमृतोद्भवायै
कैवल्यदात्र्यै
वशिन्यै
सर्वसंपत्प्रदायिन्यै           
१०८

KAMAKSHI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

श्रीकामाक्षी अष्टोत्तरशतमावलिः
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
कालकण्ठ्यै
त्रिपुरायै
बालायै
मायायै
त्रिपुरसुन्दर्यै
सुन्दर्यै
सौभाग्यवत्यै
क्लींकार्यै
सर्वमङ्गलायै
ऐंकार्यै                          १०
स्कन्दजनन्यै
परायै
पञ्चदशाक्षर्यै
त्रैलोक्यमोहनाधीशायै
सर्वाशापूरवल्लभायै
सर्वसंक्षोभणाधीशायै
सर्वसौभाग्यवल्लभायै
सर्वार्थसाधकाधीशायै
सर्वरक्षाकराधिपायै
सर्वरोगहराधीशायै                 २०
सर्वसिद्धिप्रदाधिपायै
सर्वानन्दमयाधीशायै
योगिनीचक्रनायिकायै
भक्तानुरक्तायै
रक्ताङ्ग्यै
शंकरार्धशरीरिण्यै
पुष्पबाणेक्षुकोदण्डपाशाङ्कुशकरायै
उज्ज्वलायै
सच्चिदानन्दलहर्यै
श्रीविद्यायै                       ३०
परमेश्वर्यै
अनङ्गकुसुमोद्यानायै
चक्रेश्वर्यै
भुवनेश्वर्यै
गुप्तायै
गुप्ततरायै
नित्यायै
नित्यक्लिन्नायै
मदद्रवायै
मोहिन्यै                        ४०
परमानन्दायै
कामेश्यै
तरुणीकलायै
कलावत्यै
भगवत्यै
पद्मरागकिरीटायै
रक्तवस्त्रायै
रक्तभूषायै
रक्तगन्धानुलेपनायै
सौगन्धिकलसद्वेण्यै                ५०
मन्त्रिण्यै
तन्त्ररूपिण्यै
तत्त्वमय्यै
सिद्धान्तपुरवासिन्यै
श्रीमत्यै
चिन्मय्यै
देव्यै
कौलिन्यै
परदेवतायै
कैवल्यरेखायै                     ६०
वशिन्यै
सर्वेश्वर्यै
सर्वमातृकायै
विष्णुस्वस्रे
वेदमय्यै
सर्वसंपत्प्रदायिन्यै
किङ्करीभूतगीर्वाण्यै
सुतवापिविनोदिन्यै
मणिपूरसमासीनायै
अनाहताब्जवासिन्यै                ७०
विशुद्धिचक्रनिलयायै
आज्ञापद्मनिवासिन्यै
अष्टत्रिंशत्कलामूर्त्यै     
सुषुम्नाद्वारमध्यगायै
योगीश्वरमनोध्येयायै
परब्रह्मस्वरूपिण्यै
चतुर्भुजायै
चन्द्रचूडायै
पुराणागमरूपिण्यै
ओंकार्यै                         ८०
विमलायै
विद्यायै
पञ्चप्रणवरूपिण्यै
भूतेश्वर्यै
भूतमय्यै
पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै
षोडन्यासमहारूपिण्यै
कामाक्ष्यै
दशमातृकायै
आधारशक्त्यै                     ९०
अरुणायै
लक्ष्म्यै
त्रिपुरभैरव्यै
रहःपूजासमालोलायै
रहोयन्त्रस्वरूपिण्यै
त्रिकोणमध्यनिलयायै
बिन्दुमण्डलवासिन्यै
वसुकोणपुरावासायै
दशारद्वयवासिन्यै
चतुर्दशारचक्रस्थायै                १००
वसुपद्मनिवासिन्यै
स्वराब्जपत्रनिलयायै
वृत्तत्रयवासिन्यै
चतुरस्रस्वरूपास्यायै
नवचक्रस्वरूपिण्यै
महानीयायै
विजयायै
श्रीराजराजेश्वर्यै                    १०८

ANNAPOORNA ASHTOTTARA SATANAMAVALI

अन्नपूर्णाष्टोत्तरशतनामावलिः
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
       अन्नपूर्णायै
       शिवायै
देव्यै
भीमायै
                    पुष्ट्यै
         सरस्वत्यै
       सर्वज्ञायै
       पार्वत्यै
       दुर्गायै
       शर्वाण्यै                  १०
               
       शिववल्लाभायै
       वेदवेद्यायै
       महावैद्यायै
       विद्यादात्र्यै
       विशारदायै
       कुमार्यै
       त्रिपुरायै
       बालायै
       लक्ष्म्यै
       श्रियै                    २०
       भयहारिण्यै
       भवान्यै
       विष्णुजनन्यै
       ब्रह्मादिजनन्यै
       गणेशजनन्यै
       शक्त्यै
       कुमारजनन्यै
       शुभायै
       भोगप्रदायै
       भगवत्यै                 ३०  
            
       भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै
       भवरोगहरायै
       भव्यायै
       शुभ्रायै
       परममङ्गलायै
       भवान्यै
       चञ्चलायै
       गौर्यै
       चारुचन्द्रकलाधरायै
       विशालाक्ष्यै                    ४०
        विश्वमात्रे
        विश्ववन्द्यायै
        विलासिन्यै
        आर्यायै
        कल्याणनिलयायै
        रुद्राण्यै
        कमलासनायै
        शुभभद्रायै
        शुभावर्तायै
        वृत्तपीनपयोधरायै          ५०
         अंबायै
    संहारमथन्यै
    मृडान्यै
    सर्वामङ्गलायै
    सिद्धायै
    ब्रह्मण्यै
    सुरसेवितायै
    परमानन्दायै          
         शान्त्यै                ६०
          परमानन्दरूपिण्यै
          परायै
          आनन्दप्रदायिन्यै
          परोपकारनिरतायै
          परमायै
          भक्तवत्सलायै
          पूर्णचन्द्राभवदनायै
          पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै
          शुभलक्षणसंपन्नायै
          शुभानन्तगुणार्णवायै       ७०
          शुभसौभाग्यनिलयायै
          सुभगायै
          रतिप्रियायै
          चण्डिकायै
          चण्डमथन्यै
          चण्डदर्पनिवारिण्यै
          साध्व्यै
          चन्द्राग्निनयनायै
          सत्यै
          पुण्डरीकहरायै               ८०
          पूर्णायै
          पुण्यदायै
          पुण्यरूपिण्यै
          मायातीतायै
          श्रेष्ठमायायै
          श्रेष्ठधर्मायै
          आत्मवन्दितायै
          असृष्ट्यै
          सङ्गरहितायै
          सृष्टिहेतवे             ९०
          कपर्दिन्यै
          वृषारूढायै
          शूलहस्तायै
          स्थितिसंहारकारिण्यै
          मन्दस्मितायै
          स्कन्दमात्रे
          शुद्धचित्तायै
          मुनिस्तुतायै
          महाभगवत्यै
          दक्षायै                १००
        
          दक्षाध्वरविनाशिन्यै
          सर्वार्थदात्र्यै
          सावित्र्यै
          सदाशिवकुटुंबिन्यै
          नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै
          सर्वव्याधिप्रशमन्यै
          सर्वमङ्गलायै
          सच्चिदानन्दलक्षणायै         १०८   
                      
 
     
       
                             
          
                             
    

BHUVANESHWARI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

 भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावलिः
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
ह्रींभुवनेश्वर्यै
एकाररूपायै
भवायै
सर्वमङ्गलायै
अष्टैश्वर्यप्रदायिन्यै
अम्बिकापुरवासिन्यै
सुब्रह्मण्यहृदयायै
योगिध्येयायै
मुनिसंसेव्यायै
वेदान्तलक्षणायै                   १०
नवार्णमनुस्तुतायै
वाग्बीजहृदयायै
कामबीजहृदयायै
बिन्दुनादस्वरूपिण्यै
षोडशपत्रनिलयायै
त्रिकोणमध्यनिलयायै
वृत्तत्रयस्वरूपिण्यै
मङ्गलगणेशजनन्यै
सनकादिमुनिस्तुतायै
शान्तिस्वरूपिण्यै                  २०
चिदंबरशरीरिण्यै
वैद्यनाथगृहिण्यै
एकाम्बरशरीरिण्यै
कमलालयवासिन्यै
पाण्ड्यराजस्तुतायै
मार्कण्डेयवरप्रदायै
पुण्डरीकपुराधीशायै
बिल्ववनप्रियायै
शिवताण्डवसाक्षिण्यै
शिवप्रसादसंपन्नायै                ३०
शिवशैलकुमारिकायै
शिवानन्दरसार्णवायै
शिवानन्दपुरवासिन्यै
शिवसाम्राज्यदायिन्यै
शिवानन्दरसाधारायै
शिवगौर्यै
शिवभोगदायै
ब्रह्मपूजितायै
दिव्यसुन्दर्यै
पद्मवासिन्यै                      ४०
वेदस्वरूपायै
कुमारजनन्यै
बिन्दुस्वरूपिण्यै
शरणागतरक्षणायै
अनुग्रहप्रदायै
चन्द्रलोकविभूषितायै
सर्वलोकवशंकर्यै
सुरासुरनमस्कृतायै
मूलाधारगतायै
सुषुम्नाद्वारमध्यायै                ५०
चतुर्वर्गफलप्रदायै
आत्मारामायै
पञ्चदशाक्षर्यै
मणिपूरकसुन्दरायै
आधारशक्तिरूपिण्यै
आर्तजनरक्षिण्यै
आर्यगणस्तुतायै
आर्यावर्तनिवासिन्यै
आद्यन्तशिवरूपायै
आदितत्त्वप्रकाशायै                 ६०
श्रीविद्यामन्त्ररूपायै
चतुर्वेदान्तवेद्यायै
श्यामलापीठवासायै
महामायास्वरूपायै
रत्नमन्दिरवासायै
मल्लिकादामभूषायै
मन्दाकिनीस्वरूपायै
मौक्तिकाफलहारायै
शिववामाङ्कसंस्थायै
गजास्यगुहपालिन्यै                ७०
संसाररोगनाशिन्यै
वीणागानप्रवीणायै
कोणत्रयनिविष्टायै
मूलमन्त्रस्वरूपायै
चिदग्निभूतदेहायै
शिवशक्त्यैक्यवेषायै
शाश्वतैश्वर्यसुखदायै
तुषारगिरिनिवासायै
शिवमानसहंसिन्यै
स्वर्णताटङ्कशोभितायै              ८०
दाडिमीबीजरदनायै
शङ्खग्रीवायै
वटपत्रोदरायै
हेमभूषितविग्रहायै
सौन्दर्यगुणसंयुतायै
जालन्धरमहापीठायै
पूर्णगिरीपीठवासिन्यै
चतुःषष्टिकलात्मिकायै
सर्वदोषविनाशिन्यै
मन्दस्मितमुखांबुजायै              ९०
कल्याणनिलयायै
शुभलक्षणसंपन्नायै
शुभसौभाग्यनिलयायै
दक्षाध्वरविनाशिन्यै
सदाशिवकुटुंबिन्यै
सच्चिदानन्दलक्षणायै
चन्द्रमण्डलवासिन्यै
कलभाषिण्यै
दुरितापहायै
सर्वस्वतन्त्रायै                    १००
मतंगकुलभूषणायै
मतंगमुनिसंपूज्यायै
कदंबारण्यनिलयायै
कामकोटिपीठस्थायै
मनोवाचामगोचरायै
शरणागतरक्षिण्यै
ह्रींकारपीठस्थायै
ह्रींकारशान्तनिलयायै               १०८ 
    
    

GAURI ASHTOTTARA SATANAMAVALI-2

श्रीगौरी अष्टोत्तरशनामावलिः-२
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
महामनोन्मणीशक्त्यै
शिवशक्त्यै
शिवंकर्यै
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै
शान्त्यतीतकलानन्दायै
शिवमायायै
शिवप्रियायै
सर्वज्ञायै
सुन्दर्यै
सौम्यायै                             १०
सच्चिदानन्दरूपिण्यै
परात्परायै
बालायै
त्रिपुरायै                  
कुण्डल्यै
शिवायै
रुद्राण्यै
विजयायै
सर्वायै
शर्वाण्यै                         २०
भुवनेश्वर्यै
कल्याण्यै
शूलिन्यै
कान्तायै
महात्रिपुरसुन्दर्यै
मालिन्यै
मानिन्यै
मदनोल्लासमोहिन्यै
महेश्वर्यै
मातङ्ग्यै                        ३०
शिवकाम्यै
चिदात्मिकायै
कामाक्ष्यै
कमलाक्ष्यै
मीनाक्ष्यै
सर्वसाक्षिण्यै
उमादेव्यै
महाकाल्यै                      
सामायै
सर्वजनप्रियायै                ४०
चित्पुरायै
चिद्घनानन्दायै
चिन्मय्यै
चित्स्वरूपिण्यै
महासरस्वत्यै
दुर्गायै
ज्वालादुर्गायै
मोहिन्यै
नकुल्यै
शुद्धविद्यायै                 ५०
सच्चिदानन्दविग्रहायै
सुप्रभायै
सुप्रभाज्वालायै
इन्द्राक्ष्यै
सर्वमोहिन्यै
महेन्द्रजालमध्यस्थायै
मायायै
मायाविनोदिन्यै
विश्वेश्वर्यै
वृषभारूढायै                      ६०
विद्याजालविनोदिन्यै                         
मन्त्रेश्वर्यै
महालक्ष्म्यै
महाकाल्यै
फलप्रदायै
चतुर्वेदविशेषज्ञायै
सावित्र्यै
सर्वदेवतायै
महेन्द्राण्यै
गणाध्यक्षायै                     ७०  
महाभैरवपूजितायै                
महामायायै
महाघोरायै
महादेव्यै
मलापहायै
महिषासुरसंहार्यै’
चण्डमुण्डकुलान्तकायै
चक्रेश्वर्यै
चतुर्वेद्यै
सर्वदायै                      ८०
सुरनायिकायै                  
षट्शास्त्रनिपुणायै
नित्यायै
षट्दर्शनविचक्षणायै
कालरात्र्यै
कलातीतायै
कविराजमनोहरायै
धीरायै
धीरजनप्रियायै
उग्रमार्यै                        ९०
महामार्यै
क्षिप्रमार्यै
रणप्रियायै
अन्नपूर्णेश्वर्यै
मात्रे
स्वर्णाकारतटित्प्रभायै
स्वरव्यञ्जनवर्णोदयायै
गद्यपद्यादिकारणायै
पदवाक्यार्थनिलयायै
बिन्दुनादादिकारणायै               १००
मोक्षेश महिष्यै       
सत्यायै
भक्तिमुक्तिफलप्रदायै
विज्ञानदायिन्यै                  
प्रज्ञायै
फलदायिन्यै
अहंकारकलातीतायै
पराशक्त्यै
परात्परायै                       १०८