SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-5

श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
पंचमं मुखम्
    Chant the
names prefixing ’ओं’  and suffixing ‘नमः’
ध्यानम्
दशभुजं
द्विषण्णयनपङ्कजम्।
वराङ्गं केकिवाहनमाश्रये॥
सर्वज्ञमूर्तये
गुह्येशाय
युगान्तकाय
स्वरार्णवाय
सुलभाय
कौशिकाय
धन्याय
अभिरामाय
तत्त्वविदे
व्यालकल्पाय                    १०
अरिष्टमथनाय
सुप्रतीकाय
आशवे
नृत्यप्रियाय
वरुणाय
अमृताय
कालाग्निरुद्राय
श्यामाय
सुजन्मने
अहिर्बुध्न्याय                    २०
राज्ञे
पशुपतये
हराय
समयनाथाय
समयाय
बहुदाय
दुर्लङ्घ्याय
छन्दस्साराय
दंष्ट्रिणे
ज्योतिर्लिङ्गाय                   ३०
मित्राय
जगत्संहृतिकारिणे
कारुण्यनिधये
लोक्याय
जयशालिने
बीजाय
ज्ञानोदयाय
विलेपनाय
जगत्पित्रे
हेतवे                           ४०  
अवधूताय
शिष्टाय
छन्दसांपतये
सेन्याय
गुह्याय
सर्वदाय
विमोचनाय
उदारकीर्तये
प्रसन्नवदनाय
प्रभवे                          ५०
भ्राजिष्णवे
वेदकराय
जिष्णवे
चक्रिणे
शाश्वताय
शर्मदाय
देवदेवाय
गदाहस्ताय
पुत्रिणे
पारिजाताय                      ६०
सूक्ष्मप्रमाणभूताय
सुरपार्श्वगताय
अशरीरिणे
शुक्लाय
सर्वान्तर्यामिणे
सुकोमलाय
सुपुष्पाय
श्रुतये
पुष्पसुमालिने
मुनिध्येयाय                     ७०
वीर्यवते
बीजसंस्थाय
मरीचये
चामुण्डाजनकाय
गुहाय
कृत्तिवाससे
व्युप्तकेशाय
योगाय
धर्मपीठाय
महावीर्याय                 ८०
दीप्ताय
बुद्धाय
शनये
विशिष्टेष्टाय
सेनान्ये
केतवे
काणाय
भगवते
बाणदर्पहराय
अतीन्द्रियाय                     ९०
रम्याय
जगदानन्दकराय
शिवाय
सदाशिवाय
सौम्याय
चिन्त्याय
शशिमौलये
कुण्डलीशवरदाय
वसन्ताय
अभयाय                        १००
सुरभये
जयारिमथनाय
सूर्याध्यक्षाय
भावनाय
जातुकर्णाय
ब्रह्मणे
भक्तानां
पुष्टिवर्धनाय           
षण्मुखाय                  १०८ 

SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-4

श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
चतुर्थं मुखम्
    Chant the
names prefixing ’ओं’  and suffixing ‘नमः’
 ध्यानम्
 महासेनं कुमारं पुष्करस्रजम्।
 कण्ठस्थकिङ्किणीनादमेदुरम्॥
सत्यज्ञानानन्दरूपाय
शाश्वताय
अत्यन्तनिर्मलाय
प्रज्ञानघनाय
वेदान्तवेद्याय
बन्धविमोचनाय
गुणत्रयविनिर्मुक्ताय
निष्कलाय
निरुपद्रवाय
आदिमध्यान्तरहिताय              १०
अप्रमेयाय
निरञ्जनाय
भक्तिगम्याय
परस्मैब्रह्मणे
परमानन्दाय
ईश्वराय
नित्यशुद्धाय
निष्प्रपञ्चाय
निरामयाय
भवाब्धिघ्ने                      २०
नित्यमुक्ताय
कुमाराय
बाह्यान्तरस्थिताय
शरीरत्रयसाक्षिणे
शान्ताय
निस्सङ्गाय
निर्भयाय
अचिन्त्याय
सर्वगाय
भक्तमोक्षदाय                     ३०
स्वरूपनिश्चलाय
अन्तर्बहिप्रकाशाय
मनोवाचामगोचराय
जीवसाक्षिणे
कर्मसाक्षिणे
तेजस्तन्मात्रवर्जिताय
षड्भावरहिताय
सूक्ष्माय
स्थूलचक्षुषे
सुदुर्गमाय                       ४०
ज्ञातृज्ञानज्ञेयसाक्षिणे
द्वैतदुर्गाय
अद्वयाय
अजय्याय
निर्वाणसुखदाय
निस्पृहाय
गुहाय
निराभासाय
अनन्यभाजे
क्षेत्रज्ञाय                   ५०
मौनातीताय
महोत्सुकाय
स्थानत्रयविनिर्मुक्ताय
पञ्चकोशविलक्षणाय
सृष्टिरक्षणसंहारकर्त्रे
कर्मफलप्रदाय
निगमातीताय
अद्वन्द्वाय
अनेकात्मने 
मिताशनाय                      ६०
सच्चिदानन्दाय
पूर्णात्मने
स्वप्रकाशाय
सुलोचनाय
अभोक्त्रे
नित्यनिष्कर्त्रे
व्योममूर्तये
तमोपहाय
मूलप्रकृतये
अव्यक्ताय                       ७०
मुक्तिरूपाय
सदाशिवाय
धर्माधर्मविहीनाय
सर्वसङ्कल्पवर्जिताय
भक्तिश्रद्धाध्यानगम्याय
पशुपाशविमोचनाय
परात्परतराय
अनन्याय
सदसद्रहिताय
अतनवे                         ८०
त्रिकालविद्याय
चैतन्याय
विधिविष्णुशिवाकृतये
अच्छेद्याय
अग्रगण्याय
अदाह्याय
अक्षराय
अचोद्याय
अप्रमेयाय
ज्ञानस्कन्धाय                         ९०
प्रजापतये
प्रलयज्ञाय
पशुपतये
चिदाकाशाय
त्रिलोकधृते
नारदादिमुनिध्येयाय
निर्मदाय
निरहंकृतये
निजसत्कर्मशीलपाय
निर्भयाय                        १००
भयनाशनाय
सनातनाय
साधुगम्याय
असल्लक्षणविलक्षणाय
अजडाय
अमलाय
अपारसंसारार्थविघट्टनाय
तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थलक्ष्याय
साम्राज्यदायकाय                 १०९

GANESHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-3

   श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः-३
Chant the names prefixing ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
        
विघ्नेशाय
विश्ववदनाय
विश्वचक्षुषे
जगत्पतये
हिरण्यरूपाय
सर्वात्मने
ज्ञानरूपाय
जगन्मयाय
ऊर्ध्वरेतसे
महाबाहवे                       १०
अमेयाय
अमितविक्रमाय
वेदवेद्याय
महाकालाय
विद्यानिधये
अनामयाय
सर्वज्ञाय
सर्वगाय
शान्ताय
गजास्याय                      १०
विगतज्वराय
विश्वमूर्तये
अमेयात्मने
विश्वाधाराय
सनातनाय
सामगानप्रियाय
मन्त्रिणे
सर्वाधाराय
शूराधिपाय
समस्तसाक्षिणे                   ३०
निर्द्वन्द्वाय
निर्लिप्ताय
अमोघविक्रमाय
नियताय
निर्मलाय
पुण्याय
कामदाय
कान्तिदाय
कवये
कामरूपिणे                 ४०
कामवेषाय
कमलाक्षाय
कलाधराय
सुमुखाय
शर्मदाय
शुद्धाय
मूषकाधिपवाहनाय
दीर्घतुण्डधराय
श्रीमते
अनन्ताय                  ५०
    
मोहवर्जिताय
वक्रतुण्डाय
शूर्पकर्णाय
पवनाय
पावनाय
वराय
योगीशाय
योगिवन्द्याङ्घ्रये
उमासूनवे
अघापहाय                  ६०
एकदन्ताय
महाग्रीवाय
शरण्याय
सिद्धसेविताय
सिद्धिदाय
करुणासिन्धवे
भगवते
भव्यविग्रहाय
विकटाय
कपिलाय                        ७०
डुण्ढये
उग्राय
भीमाय
हराय
सूपाय
गणाध्यक्षाय
गणाराध्याय
गणेशाय
गणनायकाय
ज्योतिस्वरूपाय                   ८०
पूतात्मने
धूम्रकेतवे
अनाकुलाय
कुमारगुरवे
आनन्दाय
हेरम्बाय
वेदसंस्तुताय
नागोपवीतिने
दुर्धर्षाय
बालदूर्वाङ्कुरप्रियाय                ९०
फालचन्द्राय
विश्वधाम्ने
शिवपुत्राय
विनायकाय
लीलावलम्बितवपुषे
पूर्णाय
परमसुन्दराय
विघ्नान्धकारमार्ताण्डाय
विघ्नारण्यदवानलाय
सिन्दूरवर्णाय                १००
नित्याय
विष्णुप्रथमपूजिताय
शरण्यदिव्यपादाब्जाय
भक्तमन्दारभूरुहाय
रत्नसिंहासनासीनाय
मणिकुण्डलमण्डिताय
भक्तकल्याणदाय
अमेयकल्याणगुणसंश्रयाय      १०८           
     

GANESHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-4

श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः-4
Chant the names prefixing ‘ओं’ and suffixing ‘नमः’
गणेश्वराय
गणक्रीडाय
महागणपतये
विश्वकर्त्रे
विश्वमुखाय
दुर्जयाय
दुर्वहाय
जयाय
सुरूपाय
सर्वनेत्राधिवासाय                  १०
वीरासनाश्रयाय
योगाधिपाय
तारकस्थाय
पुरुषाय
गजकर्णकाय
चित्राङ्गश्यामदशनाय
फालचन्द्राय
चतुर्भुजाय
ब्रह्मतेजसे
यज्ञकायाय                      २०
सर्वात्मने
सामबृंहिताय
कुलाचलांशाय
व्योमनाभये
कल्पद्रुमवनालयाय
निम्ननाभये
स्थूलकुक्षये
पीनवक्षसे
बृहद्भुजाय
पीनस्कन्धाय                    ३०
कंबुकण्ठाय
लम्बोष्ठाय
लम्बनासिकाय
सर्वावयवसंपूर्णाय
सर्वलक्षणलक्षिताय
इक्षुचापधराय
शूलिने
कान्तिकन्दलिताश्रयाय
अक्षमालाधराय
ज्ञानमुद्रावते                     ४०
विजयावहाय
कामिनीकामनाय
काममालिने
केलिलालिताय
अमोघसिद्धये
आधाराय
आधाराधेयवर्जिताय
इन्दीवरदलश्यामाय
इन्दुमण्डलनिर्मलाय
कर्मसाक्षिणे
कर्मकर्त्रे                    ५०
कर्मफलप्रदाय
कमण्डलुधराय
कल्पाय
कपर्दिने
कटिसूत्रभृते
कारुण्यदेहाय
कपिलाय
गुह्यागमनिरूपिताय
गुहाशयाय
गुहाब्धिस्थाय               ६०
घटकुंभाय
घटोदराय
पूर्णानन्दाय
परानन्दाय
धनदाय
धरणीधराय
बृहत्तमाय
ब्राह्मणप्रियाय
ब्रह्मपराय
ब्रहविद्प्रियाय               ७०
भव्याय
भूतालयाय
भोगदात्रे
महामनसे
वरेण्याय
वामदेवाय
वन्द्याय
वज्रनिवारणाय
विश्वकर्त्रे
विश्वचक्षुषे                  ८०
हवनाय
हव्यकव्यभुजे
स्वतन्त्राय
सत्यसंकल्पाय
सौभाग्यवर्धनाय
कीर्तिदाय
शोकहारिणे
त्रिवर्गफलदायकाय
चतुर्बाहवे
चतुर्दन्ताय                      ९०
चतुर्थीतिथिसंभवाय
सहस्रशीर्ष्णे
पुरुषाय
सहस्राक्षाय
सहस्रपदे
कामरूपाय
कामगतये
द्विरदाय
द्वीपरक्षकाय
क्षेत्राधिपाय                 १००
क्षमाभर्त्रे                  
लयस्थाय
लड्डुकप्रियाय
प्रतिवादिमुखस्तंभाय
दुष्टचित्तप्रसादनाय
भगवते
भक्तिसुलभाय
याज्ञिकाय
याजकप्रियाय                    १०८

SITADEVI ASHTOTTARA SATANAMAVALI

श्री सीतादेवी अष्टोत्तरशनामावलिः
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
श्री सीतायै
पतिव्रतायै
देव्यै
मैथिल्यै
जनकात्मजायै
अयोनिजायै
वीर्यशुल्कायै
शुभायै
सुरसुतोपमायै
विद्युत्प्रभायै                      १०
विशालाक्ष्यै
नीलकुञ्चितमूर्धजायै
अभिरामायै
महाभागायै
सर्वाभरणभूषितायै
पूर्णचन्द्राननायै
रामायै
धर्मज्ञायै
धर्मचारिण्यै
पतिसम्मानितायै                  २०
सुभ्रुवे
प्रियार्हायै
प्रियवादिन्यै
शुभाननायै
शुभापाङ्गायै
शुभाचारायै
यशस्विन्यै
मनस्विन्यै
मत्तकाशिन्यै
अनघायै                        ३०
तपस्विन्यै
धर्मपत्न्यै
वैदेह्यै
जानक्यै
मदिरेक्षणायै
तापस्यै
धर्मनिरतायै
नियतायै
ब्रह्मचारिण्यै
मृदुशीलायै                      ४०  
चारुदत्यै                       
चारुनेत्रविलासिन्यै
उत्फुल्ललोचनायै
कान्तायै
भर्तृवात्सल्यभूषणायै
स्वभावतनुकायै
साध्व्यै
पद्माक्ष्यै
पङ्कजप्रियायै
विचक्षणायै                 ५०
अनवद्याङ्ग्यै
मृदुपूर्वाभिभाषिण्यै
अक्लिष्टमाल्याभरणायै
वरारोहायै
वराङ्गनायै
सत्यै
कमलपत्राक्ष्यै
मृगशावनिभेक्षणायै
महाकुलीनायै
बिम्बोष्ठ्यै                  ६०
पीतकौशेयवासिन्यै
वीरपार्थिवपत्न्यै
विशुद्धायै
विनयान्वितायै
सुकुमार्यै
सुमध्यायै
सुभगायै
सुप्रतिष्ठितायै
सर्वलोकमनोहरायै                 ७०
तरुणादित्यसङ्काशायै
तप्तकाञ्चनभूषणायै
सत्यव्रतपरायै
वरायै
हरिणलोचनायै
श्यामायै
विशुद्धभावायै
रामपादानुवर्तिन्यै
यशोधनायै
उदारशीलायै                     ८०
विमलायै
क्लेशनाशिन्यै
सुवृत्तायै
रामहृदयप्रियायै
आर्यायै
सुविभक्ताङ्ग्यै
विनाभरणशोभिन्यै
मान्यायै
कान्तस्मितायै               ९०
कल्याण्यै
रुचिरप्रभायै
स्निग्धपल्लवसङ्काशायै
जाम्बूनदसमप्रभायै
अमलायै
शीलसंपन्नायै
इक्ष्वाकुकुलनन्दिन्यै
भद्रायै
शुद्धसमाचारायै
वरार्हायै                          १००
तनुमध्यमायै
प्रियकाननसञ्चारायै
सुकेश्यै
चारुहासिन्यै
हेमाभायै
राजमहिष्यै
शोभनायै

राघवप्रियायै           १०८

SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-3

श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
तृतीयं मुखम्
Chant the names prefixing ’ओं’  and suffixing
‘नमः’
ध्यानम्
भजेतरामहं
वल्लीदेवसेनापतिम्
गुहं
मयूरवाहनं शक्तिधरं तारकमारकम्
सुब्रह्मण्याय
परब्रह्मणे
शरणागतवत्स्लाय
भक्तिप्रियाय
परञ्ज्योतिषे
कार्तिकेयाय
महामतये
कृपानिधये
महासेनाय
भीमाय                         १०
भीमपराक्रमाय
पार्वतीनन्दनाय
श्रीमते
ईशपुत्राय
महाद्युतये
एकरूपाय
स्वयंज्योतिषे
अप्रमेयाय
जितेन्द्रियाय
सेनापतये                  २०
महाविष्णवे
आद्यन्तरहिताय
शिवाय
अग्निगर्भाय
महादेवाय
तारकासुरमर्दनाय
अनादये
भगवते
देवाय
शरजन्मने                 ३०
षडाननाय
गुहाशयाय
महातेजसे
लोकज्ञाय
लोकरक्षकाय
सुन्दराय
सुन्दराकाराय
विशाखाय
प्रभञ्जनाय
ईशाय                     ४०
खड्गधराय
कर्त्रे
विश्वरूपाय
धनुर्धराय
ज्ञानगम्याय
दृढज्ञाय
कुमाराय
कमलासनाय
अकल्मषाय
शक्तिधराय                ५०
सुकीर्तये
दीनरक्षकाय
षण्मातुराय
सर्वगोप्त्रे
सर्वभूतदयानिधये
विश्वप्रियाय
विश्वेशाय
विश्वभुजे
विश्वमङ्गलाय
सर्वव्यापिने                 ६०
सर्वभोक्त्रे
सर्वरक्षाकराय
प्रभवे
कारणत्रयकर्त्रे
निर्गुणाय
क्रौञ्चदारणाय
सर्वभूताय
भक्तिगम्याय                
भक्तेशाय
भक्तवत्सलाय               ७०
कल्पवृक्षाय
गह्वराय
सर्वभूताशयस्थिताय
देवगोप्त्रे
दुःखघ्नाय
वरदाय
वरदप्रियाय
अनादिब्रह्मचारिणे
सहस्राक्षाय
सहस्रपदे                        ८०
ज्ञानस्वरूपाय
ज्ञानिने
ज्ञानदात्रे
सदाशिवाय
वेदान्तवेद्याय
वेदात्मने
वेदसाराय
विचक्षणाय
योगिने
योगप्रियाय                 ९०
अनन्ताय
महारूपाय
बहुतराय
निर्विकल्पाय
निर्लेपाय
निर्विकाराय
निरञ्जनाय
नित्यतृप्ताय
निराहाराय
निराभासाय                 १००
निराश्रयाय
अखण्डनिर्मलाय
अनन्ताय
चिदानन्दात्मने
गुहाय
चिन्त्याय
चिन्मयाय
दण्डायुधधराय                    १०८

SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-2

      श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
द्वितीयं मुखम्
     Chant the
names prefixing ’ओं’  and suffixing ‘नमः’
     ध्यानम्
     वन्देसिन्दूरकान्तिं शरविपिनभवं श्रीमयूराधिरूढं
     षड्वक्त्रं देवसेनामधुरिपुतनयावल्लभं द्वादशाक्षम्।
     शक्तिं बाणं कृपाणं ध्वजमपि च गदां चाभयं सव्यहस्तै-
     श्चापं वज्रं सरोजं कटकमपिवरं
शूलमन्यैर्दधानम्॥

श्रीमते

स्कन्दाय
शुभाकाराय
सेनान्ये
श्रितरक्षकाय
देवसेनाहृदिलसत्सरसीरुहदिवाकराय
वल्लीमनोब्जमार्ताण्डाय
प्रणवार्थसुनिश्चयाय
कृत्तिकाऋक्षसञ्जाताय
कृत्तिवासस्तनूद्भवाय                     १०
षट्कृत्तिकाकुचक्षीरपायिने
षण्मुखमूर्तिमते
निजकार्यसमुद्यताय
भक्तमन्दारपादपाय
वज्रिकॢप्ततपफलाय
योगिने
परमपुरुषाय
भवाब्धिपोताय
कुमाराय
गुणवारिधये                २०
सुराध्यक्षाय
सुरानन्दाय
सूर्यकोटिसमप्रभाय
भक्तिप्रियाय
भक्तिगम्याय
भक्तवाञ्छितदायकाय
जातरूपसमाकाराय
जगदाश्चर्यकारकाय
सुदीर्घषट्बाहुयुताय
मयूरारोहणोत्सुकाय                ३०
दिव्यरत्नकिरीटभासापूरितदिगन्तराय
उत्तुङ्गस्कन्धनिक्षिप्तरत्नाङ्गदमाणिक्यनटत्प्रभाय
कर्णाभरणगण्डभागोच्चलत्कराय
मन्दस्मितलसद्वक्त्रकान्तामानससारसाय
भक्ताभयहस्ताब्जाय
कौशेयांशुशोभिताय
क्रौञ्चाद्रिभेदचतुराय
तारकासुरभञ्जनाय
कोदण्डगुणटङ्कारसुपूरितदिगन्तराय
सर्वायुधधराय                    ४०
शूराय
दैत्यकाननपावकाय
ताम्रचूडध्वजाय
कान्ताय
शरजन्मने
सनातनाय
विप्रप्रियाय
विप्ररूपाय
प्रख्याताय
विजयाय                   ५०

अनघाय
निर्मलाय
निष्क्रियाय
नित्याय
निर्गुणाय
निर्विकाराय
सदानन्दाय
सर्वसाक्षिणे
सत्यवाचे
सत्यविक्रमाय               ६०
सत्यसन्धाय
सत्यरूपाय
सत्यज्ञानस्वरूपवते
जितकामाय
जितक्रोधाय
कामदाय
करुणालयाय
गुरवे
त्रिलोकाधिपतये
गुणालंकृतविग्रहाय            ७०  
लोकस्वामिने
महादेवाय
सर्वोपद्रवदूरकृते
सर्वरोगप्रशमनाय
दक्षिणामूर्तिरूपयुजे
गणेशपूर्वजाय
राज्ञे
कन्दर्पशतसुन्दराय
कमनीयमहोरस्काय
मुनिमानससारसाय           ८०
अन्तश्शत्रुहराय
शान्ताय
आपत्तिमिरभास्कराय
तुष्टाय
पुष्टिकराय
शिष्टाय
श्रेष्ठाय
शिष्टजनावनाय
शरण्याय
शर्मदाय                   ९०
सर्गाय
शरणागतवत्सलाय
जगद्व्यापिने
जगन्नाथाय
शर्वतनयाय
दानतत्पराय
धात्रे
धर्मरताय
धर्मिणे
दक्षाय                     १००
दाक्षिण्यवर्धनाय
सुब्रह्मण्याय
परब्रह्मणे
सामगानसदाप्रियाय
कटाक्षदत्तसौभाग्याय
कारुण्यमयविग्रहाय
सुखदाय
सौख्यनिलयाय
शीघ्रानुग्रहदायकाय      १०९

SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI -1

         श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
प्रथमं मुखम्
     Chant the
names prefixing ’ओं’  and suffixing ‘नमः’
ध्यानम्
कल्याणं दयन्तं
कटाक्षलवतः भक्ताय हत्वा रिपून्
कल्याणाचलकार्मुकस्य तनुजं कारुण्यपाथोनिधिम्।
कारुण्याकृतिमव्ययं गिरिसुताप्रेमास्पदं पावनं
कल्याणाय भजानुजं गणपतेः श्रीदेवसेनापतिम्॥
श्रीदेवसेनापतये
शरण्याय
शर्वतनयाय
शर्वाणीप्रियनन्दनाय
शरकाननसंभूताय
शर्वरीशमुखाय
शमाय
शङ्कराय
शरणत्रात्रे
शशाङ्कमुकुटोज्ज्वलाय           १०
शर्मदाय
शंखकण्ठाय
शरकार्मुकहेतिभृते
शक्तिधारिणे
शक्तिकराय
शतकोट्यर्कपाटलाय
शर्मदाय
शत्रुत्रासाय
शतमन्मथविग्रहाय
रणाग्रण्ये                       २०
रक्षाकर्त्रे
रक्षोबलविमर्दनाय
रहस्यज्ञाय
रतिकराय
रक्तचन्दनलेपनाय
रत्नधारिणे
रत्नभूषाय
रत्नकुण्डलमण्डिताय
रक्ताम्बराय
रम्यमुखाय                      ३०
रविचन्द्रार्कलोचनाय
रमाकलत्रजामात्रे
रहस्याय
रघुपूजिताय
रसाकोणान्तरालस्थाय
रजोमूर्तये
रतिप्रदाय
वसुदाय
वटुरूपाय
वसन्तर्तुसुपूजिताय                ४०
वलवैरिसुतानाथाय
वनजाक्षाय
वराकृतये
वक्रतुण्डानुजाय
वत्सवसिष्ठादिप्रपूजिताय
वणिग्रूपाय
वरेण्याय
वर्णाश्रमविधायकाय
वरदाय
वज्रभृद्वन्द्याय                ५०
वन्दारुजनवत्सलाय
नकाररूपाय
नलिनाय
नगाकरायुधमन्त्रकाय
नकारवर्णनिलयाय
नन्दनाय
नन्दिवन्दिताय
नटेशपुत्राय
नम्रभुवे
नक्षत्रग्रहनायकाय                 ६०
नगाग्रनिलयाय
नम्राय
नमत्भक्तफलप्रदाय
नवनाथाय
नगहराय
नवग्रहसुवन्दिताय
नववीराग्रजाय
नव्याय
नमस्कारस्तुतिप्रियाय
भद्रप्रदाय                                 ७०
भगवते
भवारण्यदवानलाय
भवोद्भवाय
भद्रमूर्तये
भर्त्सितासुरमण्डलाय
भयापहाय
भर्गशिवाय
भर्गशिवाय
भक्ताभीष्टफलप्रदाय
भक्तगम्याय
भक्तनिधये                      ८०
भयक्लेशविमोचनाय
भरतागमसुप्रीताय
भक्ताय
भक्तार्तिभञ्जनाय
भयकृते
भरताराध्याय
भरद्वाजऋषिस्तुताय
वरुणाय
वरुणाराध्याय
वलारातिमुखस्तुताय                    ९०
वज्रशक्त्यायुधोपेताय
वराय
वक्षस्थलोज्ज्वलाय
वशिध्येयाय
वलित्रयविराजिताय
वक्रालकाय
वलत्पीताम्बरोज्ज्वलाय
वचोरूपाय
वचनदाय                  १००
वचोतीतचरित्रकाय
वरदाय
वश्यफलदाय
वल्लीदेविमनोहराय
वरगुणार्णवाय
वज्रभृद्वन्द्याय
वलयाद्यायुधोज्ज्वलाय
वज्रपाणिमुखस्तुत्याय      १०८
                   
         

DURGA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-4

  दर्गा अष्टोत्तरशनामावलिः-4
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
दुर्गायै
शिवायै
महालक्ष्म्यै
महागौर्यै
चण्डिकायै
कालज्ञायै
सर्वलोकेश्यै
सर्वकर्मफलप्रदायै
सर्वतीर्थमय्यै
पुण्यायै                         १०
देवयोनये
अयोनिजायै
भूमिजायै
निर्गुणायै
आधारशक्त्यै
अनीश्वर्यै
आत्मरूपिण्यै
निरहंकारायै
सर्वगर्वविमर्दिन्यै
वाण्यै                     २०
सर्वविद्याधिदेवतायै
पार्वत्यै
देवमात्रे
वशीकायै
विन्ध्यवासिन्यै
तेजोवत्यै
महामात्रे
कोटिसूर्यसमप्रभायै
देवतायै
अग्निरूपायै                     ३०
सतेजसे
वर्णरूपिण्यै
गुणत्रयायै
गुणमध्यायै
गुणत्रयविवर्जितायै
कर्मज्ञानप्रदायै
कान्तायै
सर्वसंहारकारिण्यै
धर्मज्ञानायै
धर्मायै                         ४०
धर्मिष्ठायै
सर्वकर्मविवर्जितायै
कामाक्ष्यै
कामसंहर्त्र्यै
कामक्रोधविवर्जितायै
शाङ्कर्यै
शाम्भव्यै
शान्तायै
चन्द्रसूर्याग्निलोचनायै
अजपायै                   ५०
जयभूमिष्ठायै
जनहव्यै
जनपूजितायै
शास्त्रायै
शास्त्रमय्यै
नित्यायै
शुभायै
चन्द्रार्धमस्तकायै
भारत्यै                        
भ्रामर्यै                         ६०
कल्पायै
कराल्यै
कृष्णपिङ्गलायै
ब्राह्म्यै
नारायण्यै
रौद्रायै
चन्द्रामृतपरिस्रुतायै
ज्येष्ठायै
इन्दिरायै                  
देव्यै                           ७०
महामायायै
जगत्सृष्ट्यादिकारिण्यै
ब्रह्माण्डकोटिसंस्थानायै
कामिन्यै
कमलालयायै
कात्यायन्यै
कलातीतायै
कालसंहारकारिण्यै
योगनिष्ठायै
योगिगम्यायै                     ८०       

तपस्विन्यै
ज्ञानरूपायै
निराकारायै
भक्ताभीष्टफलप्रदायै
भूतात्मिकायै
भूतमात्रे
भूतेशायै
भूतधारिण्यै
स्वधारिमध्यगतायै
षडाधारादिवर्त्तिन्यै                 ९०
मोहदायै
अंशभवायै
शुभ्रायै
सूक्ष्मायै
मात्रायै
निरालसायै
निम्नगायै
नीलसंकाशायै
नित्यानन्दायै
हरायै                          १००
परायै
सर्वज्ञानप्रदायै
अनन्तायै
सत्यायै
स्थूलरूपिण्यै
सरस्वत्यै
सर्वगतायै
सर्वाभीष्टप्रदायै                    १०८ 

DURGA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-3

      दर्गा
अष्टोत्तरशनामावलिः-3
Chant the names with
prefix ‘ओं’ and suffix ‘नमः’
श्रियै
उमायै
भारत्यै
भद्रायै
शर्वाण्यै
विजयायै
जयायै
वाण्यै
सर्वगतायै
गौर्यै                      १०
वाराह्यै
कमलप्रियायै
सरस्वत्यै
कमलायै
मायायै
मातङ्ग्यै
अपरायै
अजायै
शाकंभर्यै
शिवायै                         २०
चण्ड्यै
कुण्डल्यै
वैष्णव्यै
क्रियायै
श्रियै
ऐन्द्र्यै
मधुमत्यै
गिरिजायै
सुभगायै
अम्बिकायै                 ३०
तारायै
पद्मावत्यै
हंसायै
पद्मनाभसहोदर्यै
अपर्णायै
ललितायै
धात्र्यै
कुमार्यै
शिखिवाहिन्यै
शाम्भव्यै                  ४०
सुमुख्यै
मैत्र्यै
त्रिनेत्रायै
विश्वरूपिण्यै
आर्यायै
मृडान्यै
ह्रींकार्यै
क्रोधिन्यै
सुदिनायै
अचलायै                   ५०
सूक्ष्मायै
परात्परायै
शोभायै
सर्ववर्णायै
हरप्रियायै
महालक्ष्म्यै
महासिद्ध्यै
स्वधायै
स्वाहायै
मनोन्मन्यै                 ६०
त्रिलोकपालिन्यै
उद्भूतायै
त्रिसन्ध्यायै
त्रिपुरान्तकायै
त्रिशक्त्यै
त्रिपथायै
दुर्गायै
ब्राह्म्यै
त्रैलोक्यवासिन्यै
पुष्करायै                   ७०
अद्रिसुतायै
गूढायै
त्रिवर्णायै
त्रिस्वरायै
त्रिगुणायै
निर्गुणायै
सत्यायै
निर्विकल्पायै
निरञ्जनायै
ज्वालिन्यै                       ८०
मालिन्यै
चर्चायै
क्रव्यादोघनिबर्हिण्यै
कामाक्ष्यै
कामिन्यै
कान्तायै
कामदायै
कलहंसिन्यै
सलज्जायै
कुलजायै                   ९०
प्राज्ञ्यै
प्रभायै
मदनसुन्दर्यै
वागीश्वर्यै
विशालाक्ष्यै
सुमङ्गल्यै
काल्यै
महेश्वर्यै
चण्ड्यै
भैरव्यै                     १००
भुवनेश्वर्यै
नित्यायै
सानन्दविभवायै
सत्यज्ञानायै
तमोपहायै
महेश्वरप्रियंकर्यै
महात्रिपुरसुन्दर्यै
दुर्गापरमेश्वर्यै                     १०८