SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI -1

         श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
प्रथमं मुखम्
     Chant the
names prefixing ’ओं’  and suffixing ‘नमः’
ध्यानम्
कल्याणं दयन्तं
कटाक्षलवतः भक्ताय हत्वा रिपून्
कल्याणाचलकार्मुकस्य तनुजं कारुण्यपाथोनिधिम्।
कारुण्याकृतिमव्ययं गिरिसुताप्रेमास्पदं पावनं
कल्याणाय भजानुजं गणपतेः श्रीदेवसेनापतिम्॥
श्रीदेवसेनापतये
शरण्याय
शर्वतनयाय
शर्वाणीप्रियनन्दनाय
शरकाननसंभूताय
शर्वरीशमुखाय
शमाय
शङ्कराय
शरणत्रात्रे
शशाङ्कमुकुटोज्ज्वलाय           १०
शर्मदाय
शंखकण्ठाय
शरकार्मुकहेतिभृते
शक्तिधारिणे
शक्तिकराय
शतकोट्यर्कपाटलाय
शर्मदाय
शत्रुत्रासाय
शतमन्मथविग्रहाय
रणाग्रण्ये                       २०
रक्षाकर्त्रे
रक्षोबलविमर्दनाय
रहस्यज्ञाय
रतिकराय
रक्तचन्दनलेपनाय
रत्नधारिणे
रत्नभूषाय
रत्नकुण्डलमण्डिताय
रक्ताम्बराय
रम्यमुखाय                      ३०
रविचन्द्रार्कलोचनाय
रमाकलत्रजामात्रे
रहस्याय
रघुपूजिताय
रसाकोणान्तरालस्थाय
रजोमूर्तये
रतिप्रदाय
वसुदाय
वटुरूपाय
वसन्तर्तुसुपूजिताय                ४०
वलवैरिसुतानाथाय
वनजाक्षाय
वराकृतये
वक्रतुण्डानुजाय
वत्सवसिष्ठादिप्रपूजिताय
वणिग्रूपाय
वरेण्याय
वर्णाश्रमविधायकाय
वरदाय
वज्रभृद्वन्द्याय                ५०
वन्दारुजनवत्सलाय
नकाररूपाय
नलिनाय
नगाकरायुधमन्त्रकाय
नकारवर्णनिलयाय
नन्दनाय
नन्दिवन्दिताय
नटेशपुत्राय
नम्रभुवे
नक्षत्रग्रहनायकाय                 ६०
नगाग्रनिलयाय
नम्राय
नमत्भक्तफलप्रदाय
नवनाथाय
नगहराय
नवग्रहसुवन्दिताय
नववीराग्रजाय
नव्याय
नमस्कारस्तुतिप्रियाय
भद्रप्रदाय                                 ७०
भगवते
भवारण्यदवानलाय
भवोद्भवाय
भद्रमूर्तये
भर्त्सितासुरमण्डलाय
भयापहाय
भर्गशिवाय
भर्गशिवाय
भक्ताभीष्टफलप्रदाय
भक्तगम्याय
भक्तनिधये                      ८०
भयक्लेशविमोचनाय
भरतागमसुप्रीताय
भक्ताय
भक्तार्तिभञ्जनाय
भयकृते
भरताराध्याय
भरद्वाजऋषिस्तुताय
वरुणाय
वरुणाराध्याय
वलारातिमुखस्तुताय                    ९०
वज्रशक्त्यायुधोपेताय
वराय
वक्षस्थलोज्ज्वलाय
वशिध्येयाय
वलित्रयविराजिताय
वक्रालकाय
वलत्पीताम्बरोज्ज्वलाय
वचोरूपाय
वचनदाय                  १००
वचोतीतचरित्रकाय
वरदाय
वश्यफलदाय
वल्लीदेविमनोहराय
वरगुणार्णवाय
वज्रभृद्वन्द्याय
वलयाद्यायुधोज्ज्वलाय
वज्रपाणिमुखस्तुत्याय      १०८
                   
         

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.