SHANMUKHA PRATIMUKHA ASHTOTTARA SATANAMAVALI-5

श्रीषण्मुखप्रतिमुख अष्टोत्तरशतनामावलिः
                
पंचमं मुखम्
    Chant the
names prefixing ’ओं’  and suffixing ‘नमः’
ध्यानम्
दशभुजं
द्विषण्णयनपङ्कजम्।
वराङ्गं केकिवाहनमाश्रये॥
सर्वज्ञमूर्तये
गुह्येशाय
युगान्तकाय
स्वरार्णवाय
सुलभाय
कौशिकाय
धन्याय
अभिरामाय
तत्त्वविदे
व्यालकल्पाय                    १०
अरिष्टमथनाय
सुप्रतीकाय
आशवे
नृत्यप्रियाय
वरुणाय
अमृताय
कालाग्निरुद्राय
श्यामाय
सुजन्मने
अहिर्बुध्न्याय                    २०
राज्ञे
पशुपतये
हराय
समयनाथाय
समयाय
बहुदाय
दुर्लङ्घ्याय
छन्दस्साराय
दंष्ट्रिणे
ज्योतिर्लिङ्गाय                   ३०
मित्राय
जगत्संहृतिकारिणे
कारुण्यनिधये
लोक्याय
जयशालिने
बीजाय
ज्ञानोदयाय
विलेपनाय
जगत्पित्रे
हेतवे                           ४०  
अवधूताय
शिष्टाय
छन्दसांपतये
सेन्याय
गुह्याय
सर्वदाय
विमोचनाय
उदारकीर्तये
प्रसन्नवदनाय
प्रभवे                          ५०
भ्राजिष्णवे
वेदकराय
जिष्णवे
चक्रिणे
शाश्वताय
शर्मदाय
देवदेवाय
गदाहस्ताय
पुत्रिणे
पारिजाताय                      ६०
सूक्ष्मप्रमाणभूताय
सुरपार्श्वगताय
अशरीरिणे
शुक्लाय
सर्वान्तर्यामिणे
सुकोमलाय
सुपुष्पाय
श्रुतये
पुष्पसुमालिने
मुनिध्येयाय                     ७०
वीर्यवते
बीजसंस्थाय
मरीचये
चामुण्डाजनकाय
गुहाय
कृत्तिवाससे
व्युप्तकेशाय
योगाय
धर्मपीठाय
महावीर्याय                 ८०
दीप्ताय
बुद्धाय
शनये
विशिष्टेष्टाय
सेनान्ये
केतवे
काणाय
भगवते
बाणदर्पहराय
अतीन्द्रियाय                     ९०
रम्याय
जगदानन्दकराय
शिवाय
सदाशिवाय
सौम्याय
चिन्त्याय
शशिमौलये
कुण्डलीशवरदाय
वसन्ताय
अभयाय                        १००
सुरभये
जयारिमथनाय
सूर्याध्यक्षाय
भावनाय
जातुकर्णाय
ब्रह्मणे
भक्तानां
पुष्टिवर्धनाय           
षण्मुखाय                  १०८ 

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.