HYMNS TO SHIVA – APARADHASHTAKAM ( FROM HALASYA MAHATMYAM)

अपराधाष्टकम्
      (हालास्यमाहात्म्यान्तर्गतम्)
परिपूर्ण परानन्द
परचित् सत्यविग्रह ।
सुन्दरेश्वर सर्वज्ञ त्राहि मामपराधिनम्
॥ १ ॥
फालाक्षिजातज्वलनलेलिहानमनोभव ।
जीवन्मुक्तिपुरीनाथ त्राहि
मामपराधिनम् ॥ २ ॥
पारिजातगुणातीतपादपङ्कजवैभव ।
कदंबकाननाध्यक्ष त्राहि
मामपराधिनम् ॥ ३ ॥
भक्तप्रार्थितसर्वार्थकामधेनो पुरान्तक ।
करुणावरुणावास त्राहि
मामपराधिनम् ॥ ४ ॥
कैवल्यदाननिरत कालकूटभयापह
कन्यकानगरीनाथ त्राहि
मामपराधिनम् ॥ ५ ॥
कमलापतिवागीशशचीशप्रमुखामरैः ।
परिपूजितपादाब्ज त्राहि
मामपराधिनम् ॥ ६ ॥
पञ्चास्यपन्नगाकार परानन्दप्रदायक ।
पर्वताधीशजामतः त्राहि
मामपराधिनम् ॥ ७ ॥
परात्पर पदांभोजपरिध्यानरतात्मनां ।
काङ्क्षितार्थप्रद स्वामिन्
त्राहि मामपराधिनम् ॥
८ ॥
सुन्दरेश्वर सर्वेश स्मरसौभाग्यसिद्धिद ।
श्रीमन् सुन्दरपाण्ड्येश त्राहि मामपराधिनम्
॥ ९ ॥
अपराधाष्टकस्तोत्रं यः पठेत्तव सन्निधौ ।
तस्यानन्तापराधं च
क्षमस्व करुणाम्बुधे ॥ १०

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.