MOOKAPANCHASHATI-PADARAVINDA SATAKAM (SLOKAS 51-75)

            मूकपञ्चशती (मूककवि प्रणीता)  
               पादारविन्दशतकम्
              (slokas 51 to 75)
Mooka Panchashati is a devotional composition by Muka Kavi
dedicated to Kamakshi. The real name of the poet is not known. Legend has it
that he was born dumb but regained not only his voice  by  the
grace of Goddess Kamakshi but also became a poet of considerable merit. Mooka
Panchashati  consists of five satakams,
each Satakam containing 100 verses. The Satakams  are Arya Satakam, Padaravinda Satakam,
Stuti Satakam, Kataksha Satakam and Mandasmita Satakam.
Goddess Kamakshi is the presiding deity of Kancheepuram.  Her consort is Ekamreshwara, an aspect of
Lord Shiva.  Kanchi is the Central
Peetham established by Aadi Shankaracharya who installed and consecrated the  idol of Kamakshi and established the system
of worship there. The other  Peethams are
at Badrinath in the North, Dwarka in theWest, 
Puri in the East and Sringeri (Sringa giri) in the South.
The translation into English of a hymn of this nature is a delicate
task and readers may kindly pardon the shortcomings, though every attempt has
been made to make the translation as close as possible to the intended or
perceived meaning. 
  
               
अविश्रान्तं तिष्ठन्नकृतकवचः
कंदरपुटी-
कुटीरान्तः प्रौढां
नखरुचिसटालीं  प्रकटयन्
प्रचण्डं खण्डत्वं
नयतु मम
कामाक्षि तरसा
तमोवेतण्डेन्द्रं तव चरणकण्ठीरवपतिः    ॥५१॥
O Kamakshi ! Let  your lotus feet, like the king of lions,
standing guard without rest and without armour, at the entrance of my
heart-cave and proudly displaying its main which are the bright light rays
emanating from your toe nails, quickly put an end to the elephant of darkness
(ignorance) in my heart.
पुरस्तात्कामाक्षि प्रचुररसमाखण्डलपुरी-
पुरन्ध्रीणां लास्यं तव ललितमालोक्य शनकैः।
नखश्रीभिः स्मेरा बहु वितनुते नूपुररवै-
श्चमत्कृत्या शङ्के चरणयुगली चाटुरचनाः ॥५२||
O Kmakshi! the damsels of heaven enact before you a dance
drama full of fine sentiments.  After
witnessing the dance your lotus feet seem to smile with the bright white
radiance from your toe nails and the tinkling sound of the anklets seem to speak
words of appreciation for the dance performance.
सरोजं निन्दन्ती नखकिरण्कर्पूरशिशिरा
निषिक्ता मारारेर्मुकुटशशिरेखाहिमजलैः।
स्फुरन्ती कामाक्षि स्फुटरुचिमये पल्लवचये
तवाधत्ते मैत्रीं पथिकसदृशा पादयुगली ॥५३॥
O Kamakshi! your feet are more beautiful than the lotus.
They are cooled by the bright white radiance from the toe-nails which resemble karpur
(camphor).  They are also
sprinkled with the ice water from the crescent moon on
the head of Shiva (who bows down at your feet).  They make friends with blossoms of bright red
tender leaves (leaf buds) as a fellow-traveller ( Your lotus feet resemble a
blossom of tender leaves with their red colour)
नतानां संपत्तेरनवरतमाकर्षणजपः
प्ररोहत्संसारप्रसरगरिमस्तंभनजपः।
त्वदीयः कामाक्षि स्मरहरमनोमोहनजपः
पटीयान्नः पायात्पदनलिनमञ्जीरनिनदः ॥५४॥
O Kamakshi!  May
the tinkling of the anklets of your lotus feet protect us.  Those sounds from the anklets are the chants
(japa) for always attracting wealth for those who prostrate before your
lotus feet.  They are chants (japa)
for stopping the onslaught of samasara  which spreads and gains weight.  They are also chants (japa) for  captivating the heart of Shiva (who burnt Kama,
Cupid)
वितन्वीथा नाथे मम शिरसि कामाक्षि कृपया
पदाम्भोजन्यासं पशुपरिबृढप्राणदयिते ।
पिबन्तो यन्मुद्रां प्रकटमुपकंपापरिसरं
दृशा नानन्द्यन्ते नलिनभवनारायणमुखाः ॥५५॥
O Kamakshi! darling of Pasupati! kindly place your lotus
feet on my head. The impressions of those lotus feet visible around the banks
of Kampa are absorbed by the eyes of Brahma, Vishnu and others and give them supreme
bliss. 
प्रणामोद्यद्वृन्दारकमुकुटमन्दारकलिका
विलोलल्लोलम्बप्रकरमयधूमप्रचुरिमा।
प्रदीप्तः पादाब्जद्युतिविततिपाटल्यलहरी-
कृशानुः कामाक्ष्या मम दहतु संसारविपिनम् ॥५६॥
The bright red radiance from the lotus feet of Kamakshi,
as it were, is fire. The swarm of bees flitting around the mandara flowers
on the crowns of celestials bowing down before her feet give the impression of
smoke (because of their dark colour). 
May that fire of the lotus feet of Kamakshi burn up the forest of my samsara.
वलक्षश्रीरृक्षाधिपशिशुसदृशा तव नखै-
र्जिघृक्षुर्दक्षत्वं सरसिरुहभिक्षुत्वकरणे।
क्षणान्मे कामाक्षि क्षपितभवसंक्षोभगरिमा
वचोवैचक्षण्यं चरण्युगली पक्ष्मलयताम् ॥५७॥
O Kamakshi! the radiance of your forehead which resembles
the crescent moon wants to snatch from your toe nails the capacity to make the
lotuses close (because of the moonlight-like radiance of the toe nails). May
your lotus feet which have the power to calm the anger of Lord Shiva grant me
eloquence and effectiveness in  speech.   
समन्तात्कामाक्षि क्षततिमिरसंतानसुभगा-
ननन्ताभिर्भाभिर्दिनमनु दिगन्तान्विरचयन्।
अहंताया हन्ता मम जडिमदन्तावलरिपु
र्विभिन्तां संतापं तव चरणचिन्तामणिरसौ ॥५८॥
May the Chintamani (wish-yielding gemstone) of
your lotus feet destroy my sorrows; the Chintamani which dispels the
darkness,  radiates its brilliance in all
directions, kills my ego and removes my dullness. 
दधानो भास्वत्ताममृतनिलयो लोहितवपु-
र्विनम्राणां सौम्यो गुरुरपि कवित्वं च कलयन्।
गतौ मन्दो गंगाधरमहिषि कामाक्षि भजतां
तमःकेतुर्मातस्तव चरणपद्मो विजयते॥५९॥
O Mother Kamakshi! consort of Shiva! Victory to your
lotus feet which is brilliant (as the Sun), which is the seat of nectar (as the
Moon), which is of red colour (as Mars), which is  soft and friendly to those who bow before it
(also Budha),  which is Guru (
also Jupiter) and kavi (poet) ( also Venus), which moves slowly (as Saturn),
which is the destoryer of ignorance (also Rahu and Ketu).
[The poet has used words with two meanings to bring out sleshalankara
 a figure of speech]
नयन्तीं दासत्वं नलिनभवमुख्यानसुलभ-
प्रदानाद्दीनानाममरतरुसौभाग्यजननीम्।
जगज्जन्मक्षेमक्षयविधिषु कामाक्षि पदयो-
र्धुरीणामीष्टे कस्तव भणितुमाहोपुरुषिकाम्
॥६०॥
O Kamaksh! Your lotus feet make Brahma and others Your
servants.  For those who are in misery
they shower riches like the wish-yielding tree. They create, sustain and
destroy worlds.  Who can adequately
describe your power and pride in all these activities ?
जनोऽयं संतप्तो जननि भवचण्डांशुकिरणै-
रलब्ध्वैकं शीतं कणमपि परज्ञानपयसः।
तमोमार्गे पान्थस्तव झटिति कामाक्षि शिशिरां
पदाम्भोजच्छायां परमशिवजाये मृगयते ॥६१॥
O Mother Kamakshi! I am being tormented by the scorching
rays of the Sun of this samsara but I am not getting an iota of the
coolness of the milk of spiritual (higher) Knowledge.  I am a traveller on this path of darkness and
O consort of Paramashiva!,  I urgently
seek the cool shade of your lotus feet.  
जयत्यम्ब श्रीमन्नखकिरणचीनांशुकमयं
वितानं बिभ्राणे सुरमकुटसंघट्टमसृणे।
निजारुण्यक्षौमास्तरणवति कामाक्षि सुलभा
बुधैः संविन्नारी तव चरणमाणिक्यभवने ॥६२॥
O Kamakshi! the damsel of True Knowledge is easily
accessed by the wise in the gem-house of your lotus feet which has the canopy
of the radiance from the toe-nails which resembles Chinese silk which is made
more smooth by brushing against the crowns of the celestials (who bow down at
your feet) and which has the bedspread of the red radiance of your lotus feet. 
प्रतीमः कामाक्षि स्फुरिततरुणादित्यकिरण-
श्रियो मूलद्रव्यं तव चरणमद्रीन्द्रतनये।
सुरेन्द्राशामापूरयति यदसौ ध्वान्तमखिलं
धुनीते दिग्भागानपि च महसा पाटलयते ॥६३॥
O Kamakshi! daughter of Himavan! we meditate on your
lotus feet which is the source of the radiance of the rising sun, which fulfils
the wishes of Indra, which dispels all darkness and inundates all quarters by
the radiance of red effulgence.
महाभाष्यव्याख्यापटुशयनमारोपयति वा
स्मरव्यापारेर्ष्यापिशुननिटिलं कारयति वा
द्विरेफाणामध्यासयति सततं वाधिवसतिं
प्रणम्रान्कामाक्ष्या: पदनलिनमाहात्म्यगरिमा ॥६४॥
The greatness of Kamakshi’s lotus feet  makes those who  prostrate before them a great scholar who can
write the Mahabhashya or  who, like Lord
Shiva, can burn Kama or who occupies the abode of the devas.  

विवेकाम्भः स्रोतः स्नपनपरिपाटीशिशिरिते
समीभूते शास्त्रस्मरणहलसंकर्षणवशात्।
सतां चेतः क्षेत्रे वपति तव कामाक्षि चरणौ
महासंवित्सस्यप्रकरवरबीजं गिरिसुते ॥६५॥
O kamakshi! daughter of Himavan!  your lotus feet sow the seeds of True
Knowledge in the heart-field of sages which have been cooled by bathing in the
fountain of discrimination and which have been levelled by the plough of
contemplating the sastras.
दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीं
नखरुचा
वहन्दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचांपेयकलिकाम्
अशोकोल्लासं नः
प्रचुरयतु कामाक्षि
चरणो-
र्विकासी
वासन्तः समय
इव ते
शर्वदयिते ॥६६॥
O Kamakshi! the brightness of your
toe nails resembles a cluster of jasmine flowers.  The toes of your lotus feet with their bright
reddish tinge resemble buds of champa flower.  The soles of your feet spread the joy of ashoka
flowers.  O Consort of Shiva ! it
looks as if your feet are the spring season.
नखांशुप्राचुर्यप्रसृमरमरालीधवलितः
स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमहःशैवलयुतः।
भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटो
नदः शॊणाभिख्यो नगपतितनूजे विजयते ॥६७॥
O Kamakshi! Daughter of Himavan! Victory to the red radiance
of your feet which is like the river Shona. 
The brilliant white radiance from your nails are like swans floating on
the river and the dark green of your anklets is like moss.  
धुनानां पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलै-
र्विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम्।
नखेन्दुज्योत्स्नाभिर्विशदरुचि कामाक्षि नितरा-
मसामान्यं मन्ये सरसिजमिदं ते पदयुगम् ॥६८॥
O Kamakshi!  your
lotus feet wash away sins, not easy of access for enemies, attached to
blossoming, always make (devotees) free, of white hue because of the moonlight
from the toe nail-moons.  I think that
your lotus feet are   very unusual,
uncommon type of lotus flowers.      
करीन्द्राय द्रुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः
पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते।
पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं
मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते ॥६९॥ 
O Kamakshi!  your
lotus feet hurts (defeats) the elephant by lazy playful gait and they display
jealousy for the lotus (because they are also soft and bright red).  (With such negative traits in their character)
how is it the hearts of the peaceful sages are so desirous of your lotus feet?
निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे
समिन्धाना संध्यारुचिरचलराजन्यतनये।
असामर्थ्यादेनं परिभवितुमेतत्समरुचां
सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् ॥७०॥
O Daughter of Himavan! 
the  bright red radiance from your
lotus feet excels the bright red colour of the evening twilight (संध्या).  Since it is unable to  retaliate it  (twilight, संध्या ) makes
the lotus, which is as red and as soft as your lotus feet, close during the
evening twilight .   
उपादिक्षद्दाक्ष्यं तव चरणनामा
गुरुरसौ
मरालानां शङ्के
मसृणगतिलालित्यसरणौ ।
अतस्ते निस्तन्द्रं
नियतममुना सख्यपदवीं
प्रपन्नं पाथोजं
प्रति दधति कामाक्षि
कुतुकम् ॥७१॥
It appears that your lotus feet, as the guru,
advised the swan about walking smoothly with delicate steps. Therefore the swan
got interested in the lotus which made friends with it,  because the soft and delicate lotus was
perfect for the swan to walk with soft and delicate steps. 
दधानैः संसर्गं प्रकृतिमलिनैः  षट्पदकुलै-
र्द्विजाधीशश्लाघाविधिषु विदधद्भिर्मुकुलताम्
रजोमिश्रैः पद्मैर्नियतमपि  कामाक्षि पदयो-
र्विरोधस्ते युक्तो विषमशरवैरिप्रियतमे ॥७२॥
O Kamakshi! Consort of the Enemy of Cupid!  The enmity of your feet to the lotus flowers
is only proper because they are always in contact with honey-bees which are
naturally dirty, they close their petals when the moon rises and they are full
of rajas (dust, pollen)
कवित्वश्रीमिश्रीकरणनिपुणौ रक्षणचणौ
विपन्नानां श्रीमन्नलिनमसृणौ शोणकिरणौ।
मुनीन्द्राणामन्तःकरणशरणौ मन्दसरणौ
मनोज्ञौ कामाक्ष्या दुरितहरणौ नौमि चरणौ॥७३॥
I bow before the Kamakshi’s lotus feet which bestow the
skill to compose beautiful poems, which are good at protecting those who are in
distress, which are beautiful and soft as the lotus, which radiate red colour,
which abide in the hearts of sages, which have a slow graceful gait, which
captivate the heart and which destroy all sins and miseries. 
परस्मात्सर्वस्मादपि च परयोर्मुक्तिकरयो-
र्नखश्रीषु ज्योत्स्नाकुलिततलयोस्ताम्रतलयोः।
निलीये कामाक्ष्य़ा निगमनुतयोर्नाकिनतयो-
र्निरस्तप्रोन्मीलन्नलिनमदयोरेव पदयोः ॥७४॥
My heart dissolves in the feet of Kamakshi which deflate
the pride of lotuses in full bloom, which are higher than all those which are
capable of giving mukti (liberation from the cycle of births and
deaths),  the radiance of whose nails
excel the beauty of moonlight, the soles of which are of pink colour, which are
praised by the Vedas and to which the celestials offer prostrations.
स्वभावादन्योन्यं किसलयमपीदं तव पदं
म्रदिम्ना शोणिम्ना भगवति दधाते सदृशताम्।
वने पूर्वस्येच्छा सततमवने किं तु जगतां
परस्येत्थं भेदः स्फुरति हृदि कामाक्षि सुधियाम्
॥७५॥
O Kamakshi! there is this natural similarity between
tender leaf buds  and your lotus feet;
both are soft and of pink colour.  But to
the wise there appears to be a difference. 
The former’s desire is in the forest (वने)  the latter’s desire is in protecting (अवने) the worlds always. 
[In Sanskrit ‘अ’ is prefixed to a word to derive
its opposite.  Thus ’अवने’
is the opposite of ‘वने’]

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.