LALITA TRISATI NAMAVALI

LALITA TRISATI NAMAVALI
Chant each name with prefix ओं and suffix नम: as given in the first name  
ओं ककाररूपायै नम:
   कल्याण्यै
   कल्याणगुणशालिन्यै
   कल्याणशैलनिलयायै
   कमनीयायै
   कलावत्यै
   कमलाक्ष्यै
   कल्मषघ्न्यै
   करुणामृतसागरायै
   कदंबकाननावासायै              १०
   कदंबकुसुमप्रियायै
   कन्दर्पविद्यायै
   कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै 
    कर्पूरवीटीसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटायै
   कलिदोषहरायै
   कञ्जलोचनायै
   कम्रविग्रहायै
   कर्मादिसाक्षिण्यै
   कारयित्र्यै
   कर्मफलप्रदायै                   २०
    एकाररूपायै
    एकाक्षर्यै
    एकानेकाक्षराकृत्यै
    एतत्तदित्यनिर्देश्यायै
    एकानन्दचिदाकृत्यै
    एवमित्यागमाबोद्ध्यायै
    एकभक्तिमदर्चितायै
    एकाग्रचित्तनिर्द्ध्यातायै
    एषणारहितादृतायै
    एलासुगन्धिचिकुरायै            ३०     
    एनःकूटविनाशिन्यै
    एकभोगायै
    एकरसायै
    एकैश्वर्यप्रदायिब्यै
    एकातपत्रसाम्राज्यप्रदायै
    एकान्तपूजितायै
    एधमानप्रभायै
    एजदनेकजगदीश्वर्यै
    एकवीरादिसंसेव्यायै
    एकप्राभवशालिन्यै             ४०
    ईकाररूपायै
    ईशित्र्यै
    ईप्सितार्थप्रदायिन्यै
    ईदृगित्यविनिर्देश्यायै
    ईश्वरत्वविधायिन्यै
    ईशानादिब्रह्ममय्यै
    ईशित्वाद्यष्टसिद्धिदायै
    ईक्षित्र्यै
    ईक्षणसृष्टाण्डकोट्यै
    ईश्वरवल्लभायै                ५०
    ईडितायै
    ईश्वरार्धाङ्गशरीरायै
    ईशाधिदेवतायै
    ईश्वरप्रेरणकर्यै
    ईशताण्डवसाक्षिण्यै
    ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै
    ईतिबाधाविनाशिन्यै
    ईहाविरहितायै
    ईशशक्त्यै
    ईषत्स्मिताननायै               ६०
    लकाररूपायै
    ललितायै
    लक्ष्मीवाणीनिषेवितायै
    लाकिन्यै
    ललनारूपायै
    लसद्दाडिमपाटलायै
    ललन्तिकालस्त्फालायै
    ललाटनयनार्चितायै
    लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्ग्यै
    लक्षकोट्यण्डनायिकायै             ७०
    लक्ष्यार्थायै
    लक्षणागम्यायै
    लब्धकामायै
    लतातनवे
    ललामराजदलिकायै
    लम्बिमुक्तालताञ्चितायै
    लम्बोदरप्रसुवे
    लभ्यायै
     लज्जाढ्यायै
     लयवर्जितायै                ८०
     ह्रींकाररूपायै
     ह्रींकारनिलयायै
     ह्रींपदप्रियायै
     ह्रींकारबीजायै
     ह्रींकारमन्त्रायै
     ह्रींकारलक्षणायै
     ह्रींकारजपसुप्रीतायै
     ह्रींमत्यै
     ह्रींविभूषणायै
     ह्रींशीलायै                  ९०
     ह्रींपदाराध्यायै
     ह्रींगर्भायै
     ह्रींपदाभिधायै
     ह्रींकारवाच्यायै
     ह्रींकारपूज्यायै
     ह्रींकारपीठिकायै
     ह्रींकारवेद्यायै
     ह्रींकारचिन्त्यायै
     ह्रीं
     ह्रींशरीरिण्यै               १००     
     हकाररूपायै
     हलधृत्पूजितायै
     हरिणेक्षणायै
     हरप्रियायै
     हराराद्ध्यायै
     हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै
     हयारूढासेविताङ्घ्र्यै
      र्हयमेधसमर्चितायै
      हर्यक्षवाहनायै
      हंसवाहनायै                 ११०
      हतदानवायै
      हत्यादिपापशमन्यै
      हरिदश्वादिसेवितायै
      हस्तिकुंभोत्तुङ्गकुचायै
      हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनायै
      हरिद्राकुंकुमादिग्धायै
      हर्यश्वाद्यमरार्चितायै
      हरिकेशसख्यै
      हादिविद्यायै
      हालामदालसायै             १२०
      सकाररूपायै
      सर्वज्ञायै
      सर्वेश्यै
      सर्वमङ्गलायै
      सर्वकत्र्यै
      सर्वभत्र्यै
      सर्वहत्र्यै
      सनातनायै
      सर्वानवद्यायै
      सर्वाङ्गसुन्दर्यै              १३०
      सर्वसाक्षिण्यै
      सर्वात्मिकायै
      सर्वसौख्यदात्र्यै
      सर्वविमोहिन्यै
      सर्वाधारायै
      सर्वगतायै
      सर्वावगुणवर्जितायै
      सर्वारुणायै
      सर्वमात्रे
      सर्वभूषणभूषितायै           १४०
      ककारार्थायै
      कालहन्त्र्यै
      कामेश्यै
      कामितार्थदायै
      कामसञ्जीवन्यै
      कल्यायै
      कठिनस्तनमण्डलायै
      करभोरवे
      कलानाथमुख्यै
      कचजितांबुदायै            १५०
      कटाक्षस्यन्दिकरुणायै
      कपालिप्राणनायिकायै
      कारुण्यविग्रहायै
      कान्तायै
      कान्तिधूतजपावल्यै।
      कलालापायै
      कंबुकण्ठ्यै
      करनिर्जितपल्लवायै
      कल्पवल्लीसमभुजायै
      कस्तूरितिलकाञ्चितायै        १६०
      हकारार्थायै
      हंसगत्यै
      हाटकाभरणोज्ज्वलायै
      हारहारिकुचाभोगायै
      हाकिन्यै
      हल्यवर्जितायै
      हरित्पतिसमाराध्यायै
      हठात्कारहतासुरायै
      हर्षप्रदायै
      हविर्भोक्त्रै                  १७०
      हार्दसन्तमसापहायै
      हल्लीसलास्यसन्तुष्टायै
      हंसमन्त्रार्थरूपिण्यै
      हानोपादाननिर्मुक्तायै
      हर्षिण्यै
      हरिसोदर्यै।
      हाहाहूहूमुखस्तुत्यायै
      हानिवृद्धिविवर्जितायै
      हय्यंगवीनहृदयायै
      हरिगोपारुणांशुकायै          १८०
      लकाराख्यायै
      लतापूज्यायै
      लयस्थित्युद्भवेश्वर्यै
      लास्यदर्शनसन्तुष्टायै
      लाभालाभविवर्जितायै
      लङ्घ्येतराज्ञायै
      लावण्यशालिन्यै
      लघुसिद्धिदायै
      लाक्षारससवर्णाभायै
      लक्ष्मणाग्रजपूजितायै       १९०
      लभ्येतरायै
      लब्धभक्तिसुलभायै
      लाङ्गलायुधायै
      लग्नचामरहस्तश्रीशारदापरिवीजितायै
      लज्जापदसमाराद्ध्यायै
      लंपटायै
      लकुलेश्वर्यै
      लब्धमानायै
       लब्धरसायै
       लब्धसंपत्समुन्नत्यै          २००
       ह्रींकारिण्यै
       ह्रींकाराद्यायै
       ह्रींमध्यायै
       ह्रींशिखामणये
       ह्रींकारकुण्डाग्निशिखायै
       ह्रींकारशशिचन्द्रिकायै
       ह्रींकारभास्कररुच्यै
       ह्रींकारांभोदचञ्च्लायै
       ह्रींकारकन्दाङ्कुरिकायै
       ह्रींकारैकपरायणायै          २१०
       ह्रींकारदीर्घिकाहंस्यै
       ह्रींकारोद्यानकेकिन्यै
       ह्रींकारारण्यहरिण्यै
       ह्रींकारावालवल्लर्यै
       ह्रींकारपञ्जरशुक्यै
       ह्रींकाराङ्गणदीपिकायै
       ह्रींकारकन्दरासिंह्यै
      ह्रींकारांभोजभृङ्गिकायै
      ह्रींकारसुमनोमाध्व्यै
      ह्रींकारतरुमञ्जर्यै             २२०
      सकाराख्यायै
      समरसायै
      सकलागमसंस्तुतायै
      सर्ववेदान्ततात्पर्यभूम्यै
      सदसदाश्रयायै
      सकलायै
      सच्चिदानन्दायै
      साध्यायै
      सद्गतिदायिन्यै
      सनकादिमुनिध्येयायै          २३०
      सदाशिवकुटुंबिन्यै
      सकलाधिष्ठानरूपायै
      सत्यरूपायै
      समाकृत्यै
      सर्वप्रपञ्चनिर्मात्र्यै
      समानाधिकवर्जितायै
      सर्वोत्तुङ्गायै
      सङ्गहीनायै
      सगुणायै
      सकलेष्टदायै               २४०
      ककारिण्यै
      काव्यलोलायै
      कामेश्वरमनोहरायै
      कामेश्वरप्राणनाड्यै
      कामेशोत्संगवासिन्यै
      कामेश्वरालिङ्गितांग्यै
       कामेश्वरसुखप्रदायै
       कामेश्वरप्रणयिन्यै
       कामेश्वरविलासिन्यै
       कामेश्वरतपस्सिद्ध्यै          २५०
       कामेश्वरमनःप्रियायै
       कामेश्वरप्राणनाथायै
       कामेश्वरविमोहिन्यै
       कामेश्वरब्रह्मविद्यायै
       कामेश्वरगृहेश्वर्यै
       कामेश्वराह्लादकर्यै
       कामेश्वरमहेश्वर्यै।
       कामेश्वर्यै
       कामकोटिनिलयायै
       काङ्क्षितार्थदायै            २६०
       लकारिण्यै
       लब्धरूपायै
       लब्धधिये
       लब्धवाञ्छितायै
       लब्धपापमनोदूरायै
       लब्धाहंकारदुर्गमायै
       लब्धशक्त्यै
       र्लब्धदेहायै
       लब्धैश्वर्यसमुन्नत्यै
       लब्धवृद्धये           
      २७०
       लब्धलीलायै
       लब्धयौवनशालिन्यै
       लब्धातिशयसर्वांगसौन्दर्यायै
       लब्धविभ्रमायै
       लब्धरागायै
       लब्धपत्यै
       लब्धनानागमस्थित्यै
       लब्धभोगायै
       लब्धसुखायै
       लब्धहर्षाभिपूरितायै           २८०
       ह्रींकारमूर्तये
       र्ह्रींकारसौधशृङ्गकपोतिकायै
       ह्रींकारदुग्धाब्धिसुधायै
       ह्रींकारकमलेन्दिरायै
       ह्रींकारमणिदीपार्चिषे
       र्ह्रींकारतरुशारिकायै
       ह्रींकारपेटकमणये
       र्ह्रींकारादर्शबिम्बितायै
       ह्रींकारकोशासिलतायै
       ह्रींकारास्थाननर्तक्यै        २९०  
       ह्रींकारशुक्तिकामुक्तामणये
       र्ह्रींकारबोधितायै
       ह्रींकारमयसौवर्णस्तंभविद्रुमपुत्रिकायै
       ह्रींकारवेदोपनिषदे
       ह्रींकाराध्वरदक्षिणायै
       ह्रींकारनन्दनारामनवकल्पकवल्लर्यै
       ह्रींकारहिमवद्गङ्गायै
       ह्रींकारार्णवकौस्तुभायै
       ह्रींकारमन्त्रसर्वस्वायै
       ह्रींकारपरसौख्यदायै             ३००

Sri P R Ramamurthy Ji was the author of this website. When he started this website in 2009, he was in his eighties. He was able to publish such a great number of posts in limited time of 4 years. We appreciate his enthusiasm for Sanskrit Literature. Authors story in his own words : http://ramamurthypr1931.blogspot.com/

Author Socials Follow me

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.