GOVINDA SANKIRTANAM

            गोविन्द
संकीर्तनम्
हरि नारायण गोविन्द जय नारायण गोविन्द।
हरि नारायण जय नारायण जय गोविन्द गोविन्द ॥१॥
भक्तजनप्रिय गोविन्द पङ्कजलोचन गोविन्द।
भक्तजनप्रिय पङ्कजलोचन परमानन्द गोविन्द ॥२॥
मत्स्यकलेबर गोविन्द वत्सकपालक गोविन्द।
मत्स्यकलेबर वत्सकपालक श्रीवत्साङ्कित गोविन्द॥३॥
धर्मपराश्रय गोविन्द कर्मविनाशन गोविन्द।
धर्मपराश्रय कर्मविनाशन कूर्मतनो जय गोविन्द ॥४॥
धृतकिटिमूर्ते गोविन्द हृतजगदार्ते गोविन्द।
धृतकिटिमूर्ते हृतजगदार्ते शुभजनकीर्ते गोविन्द॥५॥
नरहरिविग्रह गोविन्द नमितानुग्रह गोविन्द ।
नरहरिविग्रह नमितानुग्रह हतरिपुविग्रह गोविन्द॥६॥
वामनमूर्ते गोविन्द पावनकीर्ते गोविन्द ।
वामनमूर्ते पावनकीर्ते मोहनकीर्ते गोविन्द॥७॥
भर्गमुखाश्रय गोविन्द गर्गनिषेवित गोविन्द।
भर्गमुखाश्रय गर्गनिषेवित भार्गवराम गोविन्द॥८॥
दशरथनन्दन गोविन्द दशमुखनाशन गोविन्द।
दशरथनन्दन दशमुखनाशन शतमखसेवित गोविन्द॥९॥
सीरवरायुध गोविन्द वारिजलोचन
गोविन्द ।
सीरवरायुध वारिजलोचन कारणपूरुष
गोविन्द॥ १०॥
वृष्णिकुलेश्वर गोविन्द कृष्ण कृपालय गोविन्द ।
वृष्णिकुलेश्वर कृष्ण कृपालय वृष्णीपतिसख गोविन्द॥११॥
दुष्कृतनाशन गोविन्द सत्कुलपालक गोविन्द।
दुष्कृतनाशन सत्कुलपालक खड्गिशरीर गोविन्द ॥१२॥
कमलावल्लभ गोविन्द कमलविलोचन गोविन्द।
कमलावल्लभ कमलविलोचन कलिमलनाशन गोविन्द॥१३॥
वसुदेवात्मज गोविन्द वासवमदहर गोविन्द।
वसुदेवात्मज वासवमदहर वसुधावल्लभ गोविन्द॥१४॥
चक्रगदाधर गोविन्द शक्रनिषेवित गोविन्द।
चक्रगदाधर शक्रनिषेवित नक्रमदापह गोविन्द॥१५॥
नीरजलोचन गोविन्द  नीरदमेचक गोविन्द।
नीरजलोचन नीरदमेचक नारदसेवित गोविन्द ॥१६॥
नन्दकुमारक गोविन्द वृन्दावनचर गोविन्द।
नन्दकुमारक वृन्दावनचर वन्दितजनवर गोविन्द॥१७॥
कल्मषनाशन गोविन्द जन्मविनाशन गोविन्द ।
कल्मषनाशन जन्मविनाशन  सन्मयचिन्मय गोविन्द॥१८॥
निश्चल निष्कल गोविन्द नित्य निरामय गोविन्द।
निश्चल निष्कल नित्य निरामय निर्मल निरुपम गोविन्द॥१९॥
सीतावल्लभ गोविन्द राधावल्लभ गोविन्द ।
सीतावल्लभ राधावल्लभ  भामावल्लभ गोविन्द॥२०॥
लक्ष्मीवल्लभ गोविन्द लक्ष्मणपूर्वज गोविन्द।
लक्ष्मीवल्लभ लक्ष्मणपूर्वज पक्षिवरासन गोविन्द॥२१॥
राम रघूत्तम गोविन्द राम भृगूत्तम गोविन्द।
राम रघूत्तम राम भृगूत्तम राम यदूत्तम गोविन्द॥२२॥
उग्रपराक्रम गोविन्द विग्रहभीषण गोविन्द ।
उग्रपराक्रम विग्रहभीषण सुग्रीवप्रिय गोविन्द॥२३॥
श्रीवत्साङ्कित गोविन्द गोवत्सप्रिय गोविन्द।
श्रीवत्साङ्कित गोवत्सप्रिय हनुमत्सेवित गोविन्द॥२४॥
केशव माधव गोविन्द माधव केशव गोविन्द।
केशव माधव माधव केशव कालियमर्दन गोविन्द ॥२६॥
अतसीमेचक गोविन्द तुलसीभूषण गोविन्द।
अतसीमेचक तुलसीभूषण कलमृदुभाषण गोविन्द॥२७॥
हर मे दुरितं गोविन्द कुरु मे कुशलं गोविन्द।
हर मे दुरितं कुरु मे कुशलं भव मे शरणं गोविन्द ॥२८॥

Click here to go to the Master Index from where you can access more than 750 posts

  

Author Socials Follow me

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.