स्तोत्रम् (HYMNS / stotram )

Please, click on titles visible to expand the list and view links to posts.

   1. ANJANEYA (हनुमान् / आञ्जनेयः / hanumAn)
   2. BRAHMA (ब्रह्मा / brahmA)
   3. DHARMA SHASTA (धर्मशास्ता / अय्यप्पस्वामी / dharmashAstA / ayyappa)
   4. DURGA (AMBA) (दुर्गा / अम्बा / उमा / पार्वती / durgA/ambA/umA/pArvatI)
    1. Abhirami Stotram
    2. Amba Stotram
    3. Amba Pancharatna Stotram
    4. Ambashtakam-2
    5. Arya Navakam
    6. Ananda Lahari
    7. Annapoornaa Stotram
    8. Apadudharaka Durga Stotram
    9. Apadunmoolana Sri Durga Stotram
    10. Bhagavatyashtakam
    11. Bhavani Ashtakam
    12. Bhavani Bhujamgam
    13. Bhuvaneshwari Pancharatna Stotram
    14. Devi Aparadha Kshapamana Stotram
    15. Devi Bhujanga Stotram
    16. Devi Chatuhshashti Upachara Puja Stotram
    17. Devi Mangalashtakam
    18. Devi Stotram (Hanumatkritam)
    19. Durga Ashktam
    20. Durga Ashtakam – 2
    21. Durga Kavacham
    22. Durga Saptasati mukhya mantras
    23. Durga Saptasloki
    24. Durga Stotram -1 (From Durga Saptasati)
    25. Durga Stotram -2 (From Durga Saptasati)
    26. Durga Stotram -3 (From Durga Saptasati)
    27. Garbharakshambika Stotram
    28. Gauri Dasakam
    29. Gnanaprasoonambika Stotram
    30. Hymns to the Divine Mother
    31. Kalyanavrishti Stavam
    32. Kamakshi Ashtakam
    33. Kamakshi Suprabhatam
    34. Mahishasuramardini Stotram
    35. Meenakshi Pancharatnam
    36. Navaratnamalika
    37. Sankata Namashtakam
    38. Soundarya Lahari (slokas 1 -50)*
    39. Soundarya Lahari (slokas 51-100)*
    40. Sitala Ashtakam
    41. Sri Durga Devi dhyanam
    42. Sri Durga Saptasloki
    43. Sri Jagaddhatri Stotram
    44. Sri Kamakshi Ashtakam
    45. Sri Kamakshi Stotram
    46. Sri Lalita Pancharatnam
    47. Sri Mantra Matruka Pushpamala Stavah
    48. Sri Meenakshi Manimala Ashtakam
    49. Sri Meenakshi Stotram
    50. Sri Mookambika Stotram
    51. Sripadasapatati
    52. Sri Rajarajeswari Ashtakam
    53. Tripurasundari Ashtakam
    54. Tripurasundari Manasa Puja Stotram
    55. Tripurasundari Sannidhya Stavam
    56. Tripurasundari Vedapada Stotram
    57. Tripurasudari Vedasara Stotram
    58. Tripurasundari Vijaya Stavam
    59. Amba Stotram
    60. Argala Stotram
    61. Ayurdevi Stotram
    62. Kalika Ashtakam
    63. Meenakshi Navaratnamala Stotram
    64. Durga Manasapuja
    65. Durga Stotram -2
    66. Rajarajeshwari Mantramatruka Stavam
    67. Swayamvara Parvati Stotram
   5. GANESHA (गणेशः / गणपपतिः / gaNeshaH / gaNapatiH)
   6. GANGA (गङ्गा / ga~NgA)
   7. KARTIKEYA (कार्त्तिकेयः / सुब्रह्मण्यः / kArtikeyaH / subrahmaNyaH)
   8. KRISHNA (श्रीकृष्णः)
   9. LAKSHMI (लक्ष्मी / laxmI)
   10. NARASIMHA (नरसिंहः / नृसिंहः / narasiMhaH / nRRisiMhaH)
   11. NAVAGRAHA (नवग्रहाः / navagrahAH)
   12. RAGHAVENDRA (राघवेन्द्रः / rAghavendraH)
   13. SARASWATI (सरस्वती / sarasvatI)
   14. SIVA (शिवः / shivaH)
    1. Aparadha Ashtakam
    2. Ardhanareeshwara Ashtakam
    3. Artatranaparayana Gangadhara Ashtakam
    4. Bhagyasamruddhikara Nataraja Dasakam
    5. Bilwashtakam
    6. Chandrasekhara Ashtakam
    7. Charanasringarahita Nataraja stotram
    8. Dakshinamurthy Pancharatna stotram
    9. Dakshinamurthy Stotram
    10. Dakshinamurthy Stotram-3
    11. Dakshinamurthy Varnamala Stotram
    12. Daridryadahana Shiva Stotram
    13. Dasasloki Stutih
    14. Dwadasha jyotirlinga Stotram
    15. Dwadasha jyotirlingani
    16. Jambunatha Ashtakam
    17. Kalabhairava Ashtakam
    18. Linghashtakam
    19. Mahamrityumjaya Stotram
    20. Mrityumjaya Manasika Puja Stotram
    21. Nataraja Dhyanam
    22. Nathopadesam
    23. Pashupatyashtakam
    24. Pradosha Stotram
    25. Sadashivashtakam
    26. Sankarashtakam
    27. sasaktisivanavakam
    28. Siva Kavacham
    29. Siva Padadi Keshanta Varnana Stotram
    30. Siva Panchanana Dhyanam
    31. Siva Keshadi Padanta Varnana Stotram
    32. Shiva Ashtottara Satanama Stotram
    33. Shiva Bhujangam
    34. Shiva jayajayakara Stotram
    35. Sivamahimna Stotram*
    36. Shiva Manasapuja
    37. Shiva Mangalashtakam
    38. Shiva Panchakshara Stotram
    39. Shiva Panchakshara Nakshatramala stotram
    40. Shiva Raksha Stotram
    41. Shiva Shadaksharee Stotram-I
    42. Shiva Shadaksharee Stotram-II
    43. Siva stuti(Narayana Pandita Rachitam)
    44. Shiva Tandava Stotram
    45. Shivalaya Darshana Stotra Krama
    46. Shivanamavali Aashtakam
    47. Sivanandalahari (Slokas 1 to 50)*
    48. Sivanandalahari (Slokas 51-100)*
    49. Shivaparadha kshamapana stotram
    50. Shivasankara Stotram
    51. Shivashtakam -1
    52. Shivashtakam -2
    53. Shivashtakam -3
    54. Shivashtakam -4
    55. Shivastotram -1
    56. Shivastotram -2
    57. Shivastotram -3
    58. Shivastotram -4
    59. Sri Chidambareshwara Stotram
    60. Sri Dakshinamurthy Stotram-2
    61. Sri Dakshinamurthyastakam-1
    62. Sri Margabandhu Stotram
    63. Sri Parameshwara Pancharatna Stotram
    64. Sri Parvati Parameswara Dhyanam
    65. Sri Rudrashtakam
    66. Sri Vaidyanatha Ashtakam
    67. Sri Vishwanatha Ashkatam
    68. Sri Viswanatha Suprabhatam
    69. Sudhaghatesa Ashtakam
    70. Suvarnamala Stutih
    71. Uma Maheshwara Stotra
    72. Upamanyukrita Siva Stotram
    73. Vaidyanatha Namaskarah
    74. Vedasara Shiva stotram
    75. Vishwamurtyashtakam
    76. Arunachala Pancharatnam
    77. Gaurisha Ganam
    78. Gauripati Sankirtanam
    79. Kiratamurti Stotram
    80. Mrityunjaya Pushpanjali
    81. Purnamangalesa Suprabhatam
    82. Shivameede Stotraratnam
    83. Shonadrinatha Ashtakam
   15. SRIRAM (श्रीरामः / shrIrAmaH)
   16. VENKATESA (वेङ्कटेशः / ve~NkaTeshaH)
   17. VISHNU (विष्णुः / viShNuH)
    1. Achyutashtakam
    2. Akrurakrita Bhagavatstuti (From Vishnupurana)
    3. Anusmriti (From Mahabharata}
    4. Ashtavimshati vishnunama stotram
    5. Dadhi Vamana Storam
    6. Dasavatara Stotram
    7. Dasavatara Stotram (Vedanta Desika)
    8. Devaraja (Varadaraja) Ashtakam
    9. Devaraja (Varadaraja) Panchakam
    10. Dhruva kruta Bhagavat Stutih
    11. Dhruvakruta Baghavatstuti (From Vishnupurana)
    12. Dukhamochaka Srimad Achyutashtakam
    13. Govinda Sankirtanam
    14. Govindashtakam
    15. Hari Stuti
    16. Indrakruta srikrishna stuti (From Vishnu puranam)
    17. Kamalapati Ashtakam
    18. Kaivalyashtakam
    19. Kurmavatara stotram
    20. Lakshmi Hayagriva Pancharatnam
    21. Lakshmi Narayana Stotram
    22. Mangalya Stavam
    23. Matsyavatara stotram
    24. Mukundamala
    25. Nagapatnikruta srikrishna stuti (from Vishnupuranam)
    26. Narayana Kavacham
    27. Nyasadasakam
    28. Padmanabha Satakam (Dasakas 1-5)*
    29. Padmanabha Satakam (Dasakas 6-10)*
    30. Panduranga Ashtakam
    31. Parameshwara Stutisara Stotram
    32. Prahladakruta Bhagavatstuti (From Vishnupurana)
    33. Prayer of Gopis to Vishnu to protect child Krishna
    34. Samasta Papanashaka Stotram
    35. Samkatanasha Vishnu Stotram
    36. Saranagati Deepika
    37. Shatpadi Stotram
    38. Sri Bhagavaccharana Stotram
    39. Sri Deenabandhu Ashtakam
    40. Sri Dwadasakshara Mantra Stotram
    41. Sri Hari Stotram
    42. Sri Harinamashtakam
    43. Sri Harisharanashtakam
    44. Sri Haryashtakam
    45. Sri Jagannatha Panchakam
    46. Sri Mantrarajapada Stotram
    47. Sri Narayanashtakam
    48. Sri Ranganathashtakam
    49. Sri Sudarshanashtakam
    50. Sri Venkatesa Dwadasanama Stotram
    51. Sri Vishnu Bhujamgaprayata Stotram
    52. Sri Vishnu Dwadasanama Panjaram
    53. Sri Vishnu Panchayudha Stotram
    54. SriStotraratnam
    55. Varahavatara Stotram
    56. Vishnu Mahimna Stotram
    57. Vishnu Padadi Kesanta Stotram*
    58. Vishnu Pratah Smaranam
    59. Vishnu Shodasa Nama smaranam*
    60. Vishnustavarajah
    61. Harinamamalastotram
    62. Narayana Stotram
    63. Ramapatyashtakam
   18. OTHERS (अन्यस्तोत्राणि
    1. 51 verses for chanting and contemplation*
    2. Ashwattha Stotram
    3. Bharata Savitri Stotram
    4. Chatuhsloki Bhagavaatam
    5. Deepa Jyoti Prarthana
    6. Desikendra Tarangini I
    7. Desikendra Tarangini II
    8. Ekashloki Bhagavatam
    9. Ekashloki Bharatam
    10. Ekashloki Ramayanam
    11. Gayatri Stotram
    12. Goda Cahtussloki
    13. Guru Stotram
    14. Hayagreeva Stotram(Vadirajakrutam)
    15. Kaivalyashtakam
    16. Kasi Panchakam
    17. Kurma Stotram (From Kurma Puranam)
    18. Mangalacharanam
    19. Mangalashtakam
    20. Mangalashtakam (Kalidasakritam)
    21. Muktaka Mangalam
    22. Narmadashtakam
    23. Parabrahma stotram
    24. Parameshwara Stotram
    25. Para Puja
    26. Paratwadi Panchakam
    27. Pratah smaranam (brahmanaanda)
    28. Pratah smarana slokas
    29. Pancha Devata Stotram
    30. Paramartha Stuti (Vedanta Desika)
    31. Ramakrishna Paramahamsa Dhyana Stotram
    32. Ramakrishna Stotram-1
    33. Ramakrishn Stotram -2
    34. Ramakrishna Avatara stotram-1
    35. Ramakrishna Avatara stotram-2
    36. Ramakrishna Suprabhatam-1
    37. Ramakrishna Suprabhatam -2
    38. Sarada Devi Dhyanam
    39. Sarada Devi Stotramrutam
    40. Sarada Devyashtakam
    41. Sarada Devi Stotram
    42. Sarada Devi Suprabhatam I
    43. Sarada Devi Suprabhatam II
    44. Sarada Stutisaptam
    45. Sarpabadha nivrutti slokas
    46. Shodashayudha Stotram
    47. Sri Bhustuti (Vedanta Desikakrutam)
    48. Sri Godastuti (Vedanta Desikakrutam)
    49. Sri Hayagreeva Stotram
    50. Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam
    51. Sri Ranganatha Paduka Sahasram
    52. Sri Tulasi Stotram
    53. Sri Tulasi Stotram -2
    54. Sriradha kavacham
    55. Sri Sivaramashtakam
    56. Sudarshana Shatkam
    57. Tulasi Stotram
    58. Vedavyasa Ashtakam
    59. Yamunashtakam-1
    60. Yamunashtakam-2
    61. Apadvimokhsa stavam
    62. Apamarjanakavacham
    63. Apamrityunivarana Sloka
    64. Dakshinamurthy Stotram
    65. Dakshinamurthy Stotram (Vrishabha Devakritam)
    66. Dhanvantari Navakam
    67. Dusswapna Nivarana Sloka
    68. Garga Samhita on Bhakti -1
    69. Garga Samhita on Bhakti -2
    70. Garga Samhita on Bhakti -3
    71. Gayatri Vandana
    72. Sri Gayatri stotram -2
    73. Garuda Panchasat (By Vedanta DesikaGuru
    74. Gurupaduka Stotram (by Acharya Sankara)
    75. Namostu (On Satyasai)
    76. Nirguna Manasa Puja
    77. Satyasai Bhujangam
    78. Satyasai Saranapanchakam
    79. Sri Sharada Kusumanjali
    80. Venkatesa Stotram (Brahmanda Puranam)

 

11 Comments on स्तोत्रम् (HYMNS / stotram )

 1. Anonymous says:

  Very Small letters on this page also dark colour makes very hard to read.

  1. Please use these key combinations:
   ctrl + +

   I'm sorry to say that I can't change the theme as it was chosen by author.

   – moderator

 2. Great collection

 3. remarakable job.My pranams, Ramachander

 4. Shantha says:

  Very good collections. It is better if you can provide downloadable pdf files.

  1. San says:

   copy and paste the text you want in pdf in word 2007 and above.

   Then in menu>file>saveas>(enter file name)
   in document type select pdf

 5. kals says:

  Awesome…thanks for uploading…

 6. clpatel says:

  My Namaskar from heart
  May God bless you for your humble work.
  We enjoy to read and feel joy.
  Thanks and regards!

 7. Unknown says:

  Grand Collection ! Great work !

 8. my hearty abhinandan for this great work